ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曲-, *曲*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[曲, qū, ㄑㄩ] crooked, bent; wrong, false
Radical: , Decomposition:   曰 [yuē, ㄩㄝ]    丨 [shù, ㄕㄨˋ]  丨 [shù, ㄕㄨˋ]
Etymology: [pictographic] A folded object 曰, Rank: 1066

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qū, ㄑㄩ, ] bent; crooked; wrong, #2,508 [Add to Longdo]
[qǔ, ㄑㄩˇ, ] tune; song, #2,508 [Add to Longdo]
[gē qǔ, ㄍㄜ ㄑㄩˇ, ] song, #3,153 [Add to Longdo]
线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] curve; curved line; indirect; in a roundabout way, #4,927 [Add to Longdo]
[niǔ qū, ㄋㄧㄡˇ ㄑㄩ, ] warp; distort, #8,838 [Add to Longdo]
[qū zhé, ㄑㄩ ㄓㄜˊ, ] complicated; winding, #10,284 [Add to Longdo]
[wān qū, ㄨㄢ ㄑㄩ, / ] to bend; to curve around; curved; crooked; to wind; to warp, #10,543 [Add to Longdo]
[xì qǔ, ㄒㄧˋ ㄑㄩˇ, / ] Chinese opera, #11,998 [Add to Longdo]
[qǔ zi, ㄑㄩˇ ㄗ˙, ] poem for singing; tune; music, #15,812 [Add to Longdo]
[yuè qǔ, ㄩㄝˋ ㄑㄩˇ, / ] musical composition, #16,035 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きょくせん, kyokusen] (n) เส้นโค้ง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
がる[まがる, magaru] TH: เลี้ยว  EN: to turn
げる[まげる, mageru] TH: ดัดให้งอ  EN: to bend
げる[まげる, mageru] TH: ทำให้โก่ง  EN: to crook

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n,n-suf) tune; piece of music; (P) [Add to Longdo]
[くせ;クセ, kuse ; kuse] (n) (1) (uk) long segment of a noh play forming its musical highlight; (n-pref) (2) (See 者・1) wrong; improper; indecent [Add to Longdo]
々;[きょくきょく, kyokukyoku] (adj-t,adv-to) (obsc) winding; twisting; zigzagging [Add to Longdo]
がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked [Add to Longdo]
がり[まがり, magari] (n) curvature; warp; bend; (P) [Add to Longdo]
がりくねる;りくねる[まがりくねる, magarikuneru] (v5r,vi) to bend many times; to turn and twist; to zigzag [Add to Longdo]
がりなりにも;り形にも[まがりなりにも, magarinarinimo] (adv) though imperfect; somehow; somehow or other [Add to Longdo]
がり角(P);がりかど(P);り角[まがりかど, magarikado] (n) (1) street corner; road turn; bend in the road; (2) turning point; watershed; (P) [Add to Longdo]
がり尺;り尺;がり金;り金[まがりがね;まがりじゃく(曲がり尺;曲り尺), magarigane ; magarijaku ( magari shaku ; magari shaku )] (n) (1) (See 尺) carpenter's square; (2) common Japanese foot [Add to Longdo]
がり道;がり路[まがりみち, magarimichi] (n) roundabout road; curving road [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I want to sing a song.歌いたい。
It is said that Hamlet is the most interesting play ever written.「ハムレット」はこれまでで最もおもしろい戯だと言われている。
Turn right at the second corner.2つ目の角を右にがりなさい。
Walk two blocks, and turn left.2ブロック先まで歩き、左へがりなさい。
Do I take the second street on the left?2番目の通りを左にがるのですか。
Turn at that corner there.あそこの角をがりなさい。
Who is your favorite composer?あなたの好きな作家は誰ですか。
There were a lot of twists and turns to the story, but we finally solved the problem.あの問題も、紆余折を経て解決した。
When to turn the corner is a difficult problem.いつコーナーをがるかはむずかしい問題です。
Ah yes, two right.うん、右に2回がるんだね?
Eric played a sweet tune on the piano.エリックはピアノで甘いを弾いた。
The long and winding road that leads to your door.きみの扉につづく長くがりくねった道。 [M]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
線発生器[きょくせんはっせいき, kyokusenhasseiki] curve generator [Add to Longdo]
[きょくりつ, kyokuritsu] curvature [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[きょく, kyoku] Kruemmung, Melodie, Musikstueck [Add to Longdo]
がり道[まがりみち, magarimichi] Strasse_mit_Kurve, kurvenreiche_Strasse [Add to Longdo]
がる[まがる, magaru] sich_biegen, abbiegen, einbiegen [Add to Longdo]
げる[まげる, mageru] biegen, verdrehen [Add to Longdo]
[きょくせつ, kyokusetsu] Biegung, Windung, Unbestaendigkeit [Add to Longdo]
[きょくせん, kyokusen] Kurve, gekruemmte_Linie [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top