ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -曖-, *曖*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[曖, ài, ㄞˋ] obscure, dim; ambiguous, vague
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  愛 [ài, ㄞˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ài, ㄞˋ, / ] obscure; clandestine; dubious, #40,424 [Add to Longdo]
暧昧[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あいまい, aimai] (n) กำกวม,คลุมเครือ

Japanese-English: EDICT Dictionary
昧(P);あい昧[あいまい, aimai] (adj-na,n) (1) vague; ambiguous; unclear; (2) {math;comp} fuzzy; (P) [Add to Longdo]
昧さ[あいまいさ, aimaisa] (n) (See 昧) ambiguity [Add to Longdo]
昧模糊[あいまいもこ(uK), aimaimoko (uK)] (adj-na,adj-t,adv-to) obscure; vague; ambiguous [Add to Longdo]
;[あいあい, aiai] (adj-t,adv-to) dim; faint; unclear [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、昧模糊とした意見だねえ。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ昧です。
This paragraph is vague.この段落は意味が昧だ。
The law is full of ambiguities.その法律には昧な点が多い。
The vague rumor proved to be false.その昧な噂は嘘だと分かった。
No ambiguities are allowed in a contract.契約には昧な箇所があってはならない。
The meaning is still obscure to me.私にはその意味がいまだに昧だ。
His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.彼の論文は意味不明。第一、主題が昧だ。
His ambiguous reply made her all the more irritated.彼の昧な返事は、なおさら彼女をいらいらさせた。
The accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.被告は、昧なことをしゃべって、かんじんなことを話したがらなかった。
The meaning of this sentence is ambiguous.この文の意味は昧だ。
He may well just say something ambiguous again.彼はまた昧な事を言うかも知れない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] ambiguous search, ambiguous retrieval [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top