ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暴-, *暴*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暴, bào, ㄅㄠˋ] violent, brutal, tyrannical
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]    共 [gòng, ㄍㄨㄥˋ]  水 [shuǐ, ㄕㄨㄟˇ]
Etymology: [ideographic] A man with head 日 and hands 共 tormenting a deer 水, Rank: 1028

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bào, ㄅㄠˋ, ] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao, #4,423 [Add to Longdo]
[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] violence; (use) force; violent, #4,173 [Add to Longdo]
[bào lù, ㄅㄠˋ ㄌㄨˋ, ] expose; reveal; lay bare, #4,339 [Add to Longdo]
[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, / ] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc), #6,376 [Add to Longdo]
[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ, ] torrential rain; rainstorm, #6,980 [Add to Longdo]
[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] sudden huge profits, #12,426 [Add to Longdo]
[bào dié, ㄅㄠˋ ㄉㄧㄝˊ, ] steep fall (in price); slump, #13,824 [Add to Longdo]
[bào zhǎng, ㄅㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] rise suddenly and sharply, #14,131 [Add to Longdo]
[cū bào, ㄘㄨ ㄅㄠˋ, ] rough; cruel, #16,015 [Add to Longdo]
[bào zào, ㄅㄠˋ ㄗㄠˋ, ] irascible; irritable, #17,279 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ぼうどう, boudou] (n) การจลาจล

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あばく, abaku] TH: แฉโพย  EN: to disclose
[あばく, abaku] TH: ตีแผ่ทำให้ได้อาย  EN: to divulge
[あばく, abaku] TH: เผยให้รู้  EN: to expose
[ぼうきょ, boukyo] TH: การกระทำทารุณกรรม  EN: a reckless action
[ぼうきょ, boukyo] TH: ความรุนแรง  EN: violence

Japanese-English: EDICT Dictionary
きだす;き出す[あばきだす, abakidasu] (v5s) to dig up and expose a criminal matter [Add to Longdo]
[あばく, abaku] (v5k,vt) to disclose; to divulge; to expose [Add to Longdo]
れだす;れ出す[あばれだす, abaredasu] (v5s) to grow restive; to begin to act violently [Add to Longdo]
れる[あばれる, abareru] (v1,vi) to act violently; to rage; to struggle; to be riotous; (P) [Add to Longdo]
れん坊[あばれんぼう, abarenbou] (n) (1) rambunctious kid; wild kid; (2) (See れ者) hooligan; rowdy; roughneck; a rough [Add to Longdo]
れ回る[あばれまわる, abaremawaru] (v5r) to rampage; to run riot [Add to Longdo]
れ狂う[あばれくるう, abarekuruu] (v5u) to rage; to run amok (amuck); to tear around [Add to Longdo]
れ込む[あばれこむ, abarekomu] (v5m) to enter someone's territory by force [Add to Longdo]
れ者[あばれもの, abaremono] (n) roughneck [Add to Longdo]
れ川[あばれがわ, abaregawa] (n) river which often overflows its banks [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You must never resort to violence.あなたは決して力に訴えてはならない。
The U.S. economy shrugged off the '87 Crash.アメリカ経済は1987年の大落からいち早く回復していますね。
Rumors of a Wall Street crash sparked a dollar selling spree.ウオール街の落の噂で、ドルがいっせいに売りに出されました。
Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.このようにして、君はその王国の征服に成功した。
These shoes will stand up to hard use.この靴はどんなに乱にはいても大丈夫です。
This car must have had tough usage.この車は乱な使い方をされてきたに違いない。
Don't be so wild, Jack.ジャック、そんなに乱に振る舞うな。
Scandal could expose the lie.スキャンダルは嘘をきかねない。
Such secrets are always eventually revealed.そのような内緒事はいつも結局は露される。
The house had its roof ripped off by the storm.その家は風の為に屋根を剥ぎ取られた。
The student gave himself up to despair.その学生は自自棄になった。
People in the country were living under a tyranny.その国の人々は政下で暮らしていた。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あばく, abaku] (Geheimnis) verraten, enthuellen, blosslegen [Add to Longdo]
れる[あばれる, abareru] wueten, toben, rasen, gewalttaetig_sein [Add to Longdo]
力団[ぼうりょくだん, bouryokudan] Bande, Gangster [Add to Longdo]
[ぼうぎゃく, bougyaku] tyrannisch, grausam [Add to Longdo]
[ばくろ, bakuro] Enthuellung, Aufdeckung [Add to Longdo]
[ぼうふう, boufuu] heftiger_Wind, Sturm [Add to Longdo]
[ぼうとう, boutou] ploetzliche_Steigerung, heftige_Steigerung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top