ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -暑-, *暑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[暑, shǔ, ㄕㄨˇ] hot; heat; summer
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  者 [zhě, ㄓㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 2743

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shǔ, ㄕㄨˇ, ] heat; hot weather; summer heat, #19,214 [Add to Longdo]
[shǔ jià, ㄕㄨˇ ㄐㄧㄚˋ, ] summer vacation, #8,983 [Add to Longdo]
[shǔ qī, ㄕㄨˇ ㄑㄧ, ] summer vacation time, #13,197 [Add to Longdo]
[zhòng shǔ, ㄓㄨㄥˋ ㄕㄨˇ, ] sunstroke; heatstroke, #25,238 [Add to Longdo]
[bì shǔ, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ, ] be away for the summer holidays; spend a holiday at a summer resort; prevent sunstroke, #29,410 [Add to Longdo]
[xiāo shǔ, ㄒㄧㄠ ㄕㄨˇ, ] to spend the summer; to take a summer vacation, #34,986 [Add to Longdo]
[shǔ rè, ㄕㄨˇ ㄖㄜˋ, / ] hot (summer) weather, #58,998 [Add to Longdo]
[Dà shǔ, ㄉㄚˋ ㄕㄨˇ, ] Dashu or Great Heat, 12th of the 24 solar terms 二十四節氣|二十四节气 23rd July-6th August, #71,886 [Add to Longdo]
山庄[bì shǔ shān zhuāng, ㄅㄧˋ ㄕㄨˇ ㄕㄢ ㄓㄨㄤ, / ] mountain resort; Qing imperial summer residence at Chengde, a world heritage site, #73,453 [Add to Longdo]
[shǔ qì, ㄕㄨˇ ㄑㄧˋ, / ] (summer) heat, #74,914 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอุณหภูมิ เช่น วันนี้อากาศร้อน)
[あつい, atsui] (adj) ร้อน (ใช้กับอากาศ เช่น วันนี้อากาศร้อน)

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょ, sho] (n) (1) heat; (2) midsummer [Add to Longdo]
[あつい, atsui] (adj-i) (ant [Add to Longdo]
い盛り[あついさかり, atsuisakari] (n) heat of the day; hottest part of the day [Add to Longdo]
がり[あつがり, atsugari] (n) (person) sensitive to heat [Add to Longdo]
がる[あつがる, atsugaru] (v5r,vi) to complain of the heat; to feel the heat [Add to Longdo]
[あつさ, atsusa] (n) heat (of the weather); hotness; (P) [Add to Longdo]
さ寒さも彼岸まで;さ寒さも彼岸迄[あつささむさもひがんまで, atsusasamusamohiganmade] (exp) (id) No heat or cold lasts over the equinox [Add to Longdo]
さ中り[あつさあたり, atsusaatari] (n) (obsc) (See 気中り) suffering from the heat; heatstroke; heat prostration [Add to Longdo]
さ凌ぎ[あつさしのぎ, atsusashinogi] (n) relief from the heat [Add to Longdo]
を避ける[しょをさける, showosakeru] (exp,v1) (obsc) to summer; to go away for the summer [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"The weather forecast says it's cool today." "On the contrary I feel hot."「天気予報では今日は涼しいそうよ」「反対に、い気がする」
Indian summers run into October.10月になってもさがぶり返してくることがありますよ。
They got out of the bus and walked two kilometres in the hot sun.2人はバスを降りて、い日差しの中を2キロ歩きました。
This is the hottest summer we have had in fifty years.50年ぶりのい夏です。
The weather is usually hot in July.7月の天候はだいたいい。
On a sultry night in August.8月の蒸しい夜。
It's sweltering.うだるようにい。
It was so hot that we couldn't walk a way.あまりのさに我々は長く歩けなかった。
It is too hot to work.あまりいので働けない。
One hot summer afternoon Tony, John and Pip were cutting the long grass.あるい夏の午後、トニーとジョンとピップは長くなった牧草を刈っていました。
One hot summer afternoon she decided to take her son to a farm outside the town.あるい夏の午後に、彼女は息子を町の外の農場に連れていこうと決めました。
It is not especially hot today.きょうはとりわけいというわけではない。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Sure is a scorcher, isn't it.[JP] 酷いさだな D.O.A. (1949)
In a few years, you'll be delighted to get rid of them for the summer.[CN] 你会庆幸他们去了避 The Seven Year Itch (1955)
Up the river to the highlands or, if they could afford it, to the seashore.[CN] 上游较为凉快的高地去避 如果负担得起 他们会到海边去 The Seven Year Itch (1955)
While his wife and son are in Maine this monster is terrorizing the girls of New York.[CN] 当他深爱的妻儿 去缅因州避时 这个人面兽心的男人 在非礼全纽约的年轻女子 The Seven Year Itch (1955)
I called the Weather Bureau this morning. This is gonna be the hottest day of the year.[JP] 予報じゃ 今日は 一番い日になる 12 Angry Men (1957)
Makes your hair so much easier to manage in all this heat.[JP] い日でも 髪がまとまるわ D.O.A. (1949)
Say, how about letting Doug spend the summer with me?[CN] - 我说 让道格假跟我过如何? A Blueprint for Murder (1953)
- It's not hot.[JP] - いから窓開けて! Detour (1945)
- Warm in here, isn't it?[JP] - いですなあ? And Then There Were None (1945)
Better throw somethin' over him so he won't get sunstruck.[CN] 最好给他盖点什么,省得他中 The Grapes of Wrath (1940)
- They're going to the country.[CN] 他们要去避 The Seven Year Itch (1955)
Manhattan wives and children are still sent away in the summer.[CN] 曼哈顿的已婚男士 依然要把妻儿送去避 The Seven Year Itch (1955)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[あつい, atsui] heiss (Lufttemperatur) [Add to Longdo]
[しょちゅう, shochuu] Hochsommer [Add to Longdo]
中伺い[しょちゅううかがい, shochuuukagai] Hochsommerkarte [Add to Longdo]
[しょき, shoki] Hitze [Add to Longdo]
苦しい[あつくるしい, atsukurushii] drueckend_heiss, unertraeglich_heiss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top