ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -景-, *景*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[景, jǐng, ㄐㄧㄥˇ] scenery, view; conditions, circumstances
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  京 [jīng, ㄐㄧㄥ]
Etymology: [ideographic] The sun 日 rising over a city 京; 京 also provides the pronunciation, Rank: 814

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jǐng, ㄐㄧㄥˇ, ] bright; circumstance; scenery; surname Jing, #3,379 [Add to Longdo]
[bèi jǐng, ㄅㄟˋ ㄐㄧㄥˇ, ] background; backdrop, #2,062 [Add to Longdo]
[qián jǐng, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄥˇ, ] foreground; vista; (future) prospects; perspective, #3,084 [Add to Longdo]
[fēng jǐng, ㄈㄥ ㄐㄧㄥˇ, / ] scenery; landscape, #3,277 [Add to Longdo]
[jǐng guān, ㄐㄧㄥˇ ㄍㄨㄢ, / ] landscape, #4,449 [Add to Longdo]
[chǎng jǐng, ㄔㄤˇ ㄐㄧㄥˇ, / ] scene; scenario; setting, #4,985 [Add to Longdo]
[qíng jǐng, ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˇ, ] scene; sight; circumstances, #5,300 [Add to Longdo]
[jǐng diǎn, ㄐㄧㄥˇ ㄉㄧㄢˇ, / ] scenery; scenic spots, #5,979 [Add to Longdo]
[jǐng xiàng, ㄐㄧㄥˇ ㄒㄧㄤˋ, ] scene; sight (to behold), #7,367 [Add to Longdo]
[jǐng sè, ㄐㄧㄥˇ ㄙㄜˋ, ] scenery; scene; landscape; view, #10,465 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[けしき, keshiki] (n) ทิวทัศน์, สภาพภูมิประเทศ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[けい, kei] (n) (1) vista; view; scene; scenic view; (suf,ctr) (2) counter for scenes (in a play) [Add to Longdo]
[けいかん, keikan] (n) scenery; (P) [Add to Longdo]
観権[けいかんけん, keikanken] (n) the right to a view [Add to Longdo]
[けいき, keiki] (n) condition; state; business (condition); (P) [Add to Longdo]
気悪化[けいきあっか, keikiakka] (n) economic downturn [Add to Longdo]
気回復[けいきかいふく, keikikaifuku] (n) economic comeback (rebound, recovery, turnaround) [Add to Longdo]
気改善策[けいきかいぜんさく, keikikaizensaku] (n) economy recovery plan [Add to Longdo]
気拡大[けいきかくだい, keikikakudai] (n) economic expansion; boom [Add to Longdo]
気見通し[けいきみとおし, keikimitooshi] (n) economic outlook [Add to Longdo]
気減速[けいきげんそく, keikigensoku] (n) economic slowdown [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You should see the sight.あなたはその光を見るべきである。
There's a great view from the rooftop of that building. Want to go see?あのビルの屋上から見る夜はきれいなのよ。見に行かない? [F]
The scenery of the Alps left a lasting impression on me.アルプスの観は私の印象に残った。
On his tour of Italy, he visited several cities which are famous for their scenic beauty, for instance, Naples and Florence.イタリア旅行で彼はいくつか勝の地として有名な都市、例えば、ナポリやフローレンスを訪れた。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを抑制しようとして金融政策に偏重すると、金融、したがって気を必要以上に締め付けることになりかねない。
The policy is bound to drive the economy into further recession.きっと、その政策は気を今以上に後退させる。
With the approach of Christmas, business improved somewhat.クリスマスが近づくにつれて気はいくらか回復した。
Let's sit here for a while and look at the view.ここにしばらく座って色を見よう。
With this as background I turn now to an account of the present state of evolutionary biology.このことを背知識として、ここで進化論生物学の現状についての考察に移ろう。
This hotel has a gorgeous outlook onto the sea.このホテルは見事な海の色が見渡せる。
You will find the scene just as you see it in this picture.この絵とまったく同じ色を見つけるだろう。
The hill commands the panorama of the city.この丘から市の全がよく見える。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[けい, kei] AUSSICHT, ANSICHT [Add to Longdo]
[けいしょう, keishou] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
勝地[けいしょうち, keishouchi] malerische_Landschaft [Add to Longdo]
[けいき, keiki] Konjunktur, Geschaeftslage [Add to Longdo]
[けしき, keshiki] Landschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top