ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -昧-, *昧*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[昧, mèi, ㄇㄟˋ] dark, hidden, obscure
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  未 [wèi, ㄨㄟˋ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 2376

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mèi, ㄇㄟˋ, ] conceal; dark, #15,692 [Add to Longdo]
[ài mèi, ㄞˋ ㄇㄟˋ, / ] illicit; shady; ambiguous, #8,343 [Add to Longdo]
[yú mèi, ㄩˊ ㄇㄟˋ, ] ignorant; uneducated, #21,819 [Add to Longdo]
[mào mèi, ㄇㄠˋ ㄇㄟˋ, ] (humble expression) to take the liberty; to make bold; to presume on sb's patience; forgive my arrogance, but..., #42,461 [Add to Longdo]
拾金不[shí jīn bù mèi, ㄕˊ ㄐㄧㄣ ㄅㄨˋ ㄇㄟˋ, ] to pick up money and not hide it (成语 saw); to return property to its owner, #45,932 [Add to Longdo]
平生[sù mèi píng shēng, ㄙㄨˋ ㄇㄟˋ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, ] to have never met sb before (成语 saw); entirely unacquainted; a complete stranger; not to know sb from Adam, #62,922 [Add to Longdo]
[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, ] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate, #63,324 [Add to Longdo]
无知[yú mèi wú zhī, ㄩˊ ㄇㄟˋ ㄨˊ ㄓ, / ] stupid and ignorant (成语 saw), #64,295 [Add to Longdo]
[sān mèi, ㄙㄢ ㄇㄟˋ, ] Samadhi (Buddhist term), #72,686 [Add to Longdo]
[mèi xīn, ㄇㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] against one's conscience, #87,148 [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That doesn't make it clear at all whether you're for it or against it.いったい賛成なのか、反対なのか、曖模糊とした意見だねえ。
The main feature of this scheme is still ambiguous.この計画の主要な特徴はまだ曖です。
This paragraph is vague.この段落は意味が曖だ。
The law is full of ambiguities.その法律には曖な点が多い。
The vague rumor proved to be false.その曖な噂は嘘だと分かった。
No ambiguities are allowed in a contract.契約には曖な箇所があってはならない。
The meaning is still obscure to me.私にはその意味がいまだに曖だ。
They lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.長いこと贅沢三に暮らしていた彼らが、今になって何もない質素な生活に耐えるなんてとても無理な話だ。
His thesis doesn't make sense. To begin with, its theme is obscure.彼の論文は意味不明。第一、主題が曖だ。
His ambiguous reply made her all the more irritated.彼の曖な返事は、なおさら彼女をいらいらさせた。
The accused spoke equivocally and didn't want to talk turkey.被告は、曖なことをしゃべって、かんじんなことを話したがらなかった。
The meaning of this sentence is ambiguous.この文の意味は曖だ。

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top