ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -映-, *映*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[映, yìng, ㄧㄥˋ] to project; to reflect; to shine
Radical: , Decomposition:   日 [, ㄖˋ]  央 [yāng, ㄧㄤ]
Etymology: [pictophonetic] sun, Rank: 1316

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yìng, ㄧㄥˋ, ] reflect; shine, #7,393 [Add to Longdo]
[fǎn yìng, ㄈㄢˇ ㄧㄥˋ, ] to mirror; to reflect; mirror image; reflection; fig. to report; to make known; to render; used erroneously for 反應|反应, response or reaction, #1,119 [Add to Longdo]
[shàng yìng, ㄕㄤˋ ㄧㄥˋ, ] to show (a movie); to screen, #6,310 [Add to Longdo]
[fàng yìng, ㄈㄤˋ ㄧㄥˋ, ] to show (a movie); to screen, #10,039 [Add to Longdo]
[shǒu yìng, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ, ] premiere (of a play or film); opening night; first run; to premiere (a film), #13,376 [Add to Longdo]
[gōng yìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄥˋ, ] public screening (of a movie), #22,045 [Add to Longdo]
[yìng shè, ㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, ] map (math.), #26,450 [Add to Longdo]
[shǒu yìng shì, ㄕㄡˇ ㄧㄥˋ ㄕˋ, ] premiere of a movie, #29,861 [Add to Longdo]
[yìng zhào, ㄧㄥˋ ㄓㄠˋ, ] to shine upon; to reflect, #31,192 [Add to Longdo]
[bō yìng, ㄅㄛ ㄧㄥˋ, ] to broadcast a film; to televise, #45,436 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[えいぞう, eizou] 1.ภาพที่ปรากฎบนจอหรือเลนส์ 2.เงาสะท้อนในกระจกหรือบนผิวน้ำ 3.ภาพในใจ
[えいが, eiga, eiga , eiga] (n) ภาพยนตร์

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[えいが, eiga] TH: ภาพยนตร์  EN: film
[うつる, utsuru] TH: สะท้อนให้เห็น  EN: to be reflected
[うつる, utsuru] TH: เข้ากันดีกับ  EN: to harmonize with
[うつる, utsuru] TH: ถ่ายออกมาได้(ดี)  EN: to come out (photo)
[うつす, utsusu] TH: ฉายให้ปรากฏ

Japanese-English: EDICT Dictionary
えない色;栄えない色[はえないいろ, haenaiiro] (n) dull color; dull colour [Add to Longdo]
える(P);栄える[はえる, haeru] (v1,vi) to shine; to look attractive; to look pretty; (P) [Add to Longdo]
し絵[うつしえ, utsushie] (n) film picture; silhouette [Add to Longdo]
し出す(P);しだす[うつしだす, utsushidasu] (v5s,vt) to project; to reflect; (P) [Add to Longdo]
じる[えいじる, eijiru] (v1,vi) (1) (See ずる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See ずる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (v5s,vt) to project; to reflect; to cast (shadow); (P) [Add to Longdo]
ずる[えいずる, eizuru] (vz,vi) (1) (See じる・1) to be reflected (in); to be mirrored (in); (2) (See じる・2) to impress (a person) [Add to Longdo]
[うつり, utsuri] (n,n-suf) reflection; quality of a picture (film); match; harmony [Add to Longdo]
り込み[うつりこみ, utsurikomi] (n) background reflections (e.g. on a window); reflected glare [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (v5r,vi) to be reflected; to harmonize with (harmonise); to come out (photo); to be projected; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Superman" is showing at the movie theatre this month.「スーパーマン」は今月その画館で上中です。
"Pet Sematary" was a real cliff-hanger.「ペット・セミタリー」は真に迫ったサスペンス画だった。
Although it was a popular movie, Out of Africa was more of a coffee table movie than anything else.「愛と哀しみの果て」は俗受けしたけど何といっても像のきれいな画だった。
"Let's go to the movies, shall we?" "Yes, let's".画に行きませんか」「ええ行きましょう」
"How about going to the movies on Saturday?" "I'd like to do."「土曜日に画を見に行くのはどうですか」「行きたいですね」
The movie K-9 is showing.K−9が上中です。
Do you like SF movies?SF画は好きですか。
Unfortunately, I missed seeing the movie.あいにくその画を見逃してしまった。
I'm always bored with films that have little action.アクション場面の少ない画にはいつも退屈してしまう。
Do you feel like going to the theater?あなたは画に行きたい気分ですか。
You should have seen that movie last night.あなたは昨晩あの画を見るべきだったのに。
That movie was amusing.あの画は面白かった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
像データ[えいぞうデータ, eizou de-ta] image data [Add to Longdo]
像圧縮[えいぞうあっしゅく, eizouasshuku] image compression [Add to Longdo]
像品質[えいぞうひんしつ, eizouhinshitsu] image quality, picture quality [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[はえる, haeru] glaenzen, scheinen [Add to Longdo]
[うつす, utsusu] (sich) spiegeln, projizieren, abschreiben, kopieren, nachahmen, schildern, fotografieren [Add to Longdo]
[うつる, utsuru] (sich) spiegeln, projizieren [Add to Longdo]
写機[えいしゃき, eishaki] Projektor [Add to Longdo]
[えいが, eiga] Film [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top