ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日記

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日記-, *日記*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日记[rì jì, ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] diary, #6,082 [Add to Longdo]
日记本[rì jì běn, ㄖˋ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, / ] diary (book), #28,025 [Add to Longdo]
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅 [Add to Longdo]
网络日记[wǎng luò rì jì, ㄨㄤˇ ㄌㄨㄛˋ ㄖˋ ㄐㄧˋ, / ] blog; web log; same as 博客 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
日記[にっき, nikki] TH: บันทึกประจำวัน  EN: diary

Japanese-English: EDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] (n) diary; journal; (P) [Add to Longdo]
日記をつける;日記を付ける[にっきをつける, nikkiwotsukeru] (exp,v1) to keep a diary [Add to Longdo]
日記[にっきちょう, nikkichou] (n) diary [Add to Longdo]
日記文学[にっきぶんがく, nikkibungaku] (n) literature written in diary form [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
This is the diary which she kept.これは彼女がつけた日記です。
The press ban on the case was removed yesterday.その記事は昨日記事解禁となった。
Takeshi keeps a diary in English.たけしは英語で日記をつけている。
By the way, how many of you are keeping a diary?ところであなたがたの中で何人日記をつけていますか。
Ben committed his diary to the lawyer's care.ベンは日記を弁護士が管理するよう委託した。
I used to keep a diary in English when I was a student.ぼくは学生のころ日記をつけたものだ。 [M]
The best way to master English composition is to keep a diary in English.英作文に上達するには英語で日記を付けるに限る。
Do you keep a diary?君は日記を付けていますか。 [M]
I used to keep a diary when I was at high school.高校時代には、日記をつけていた。
Have you written in your diary yet today?今日の日記をもう書きましたか。
Did you write anything in your diary today?今日は日記を付けましたか。
I resolved to keep a diary this year.今年は日記をつけようと決心した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] diary [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日記[にっき, nikki] Tagebuch [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top