ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

日常

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -日常-, *日常*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
日常[rì cháng, ㄖˋ ㄔㄤˊ, ] daily; everyday, #4,507 [Add to Longdo]
日常工作[rì cháng gōng zuò, ㄖˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] routine, #20,242 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
日常業務[にちじょうぎょうむ, nichijougyoumu] (n) งานประจำ routine work

Japanese-English: EDICT Dictionary
日常[にちじょう, nichijou] (adj-no,n-adv,n-t) ordinary; regular; everyday; usual; (P) [Add to Longdo]
日常会話[にちじょうかいわ, nichijoukaiwa] (n,adj-no) ordinary (daily life) conversation [Add to Longdo]
日常言語学派[にちじょうげんごがくは, nichijougengogakuha] (n) ordinary language school (of analytic philosophy) [Add to Longdo]
日常[にちじょうせい, nichijousei] (n,adj-no) ordinariness [Add to Longdo]
日常生活[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] (n) everyday life; daily life [Add to Longdo]
日常生活動作[にちじょうせいかつどうさ, nichijouseikatsudousa] (n) activities of daily living; ADL; normal activities of daily life [Add to Longdo]
日常茶飯[にちじょうさはん, nichijousahan] (n) an everyday occurrence [Add to Longdo]
日常茶飯事[にちじょうさはんじ, nichijousahanji] (n) everyday occurrence [Add to Longdo]
日常[にちじょうひん, nichijouhin] (n) everyday necessities; daily necessities [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Pure water is necessary to our daily life.きれいな水は我々の日常生活に必要だ。
This machine produces electricity for our daily use.この機械は我々が日常使う電機を生み出している。
This kind of specialized knowledge has very little to do with daily life.この種の専門知識は日常生活とはほとんど関係がない。
These stories are told in colloquial and everyday language.これらの話は口語体の日常の言葉で語られる。
This is a daily occurrence.こんな出来事は日常茶飯である。
At the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.せめて日常会話ができるくらいになりたい。
The problem closely relates to our everyday life.その問題は我々の日常生活に密着している。
That's one of the conventions of our daily life.それは私たちの日常生活のしきたりの1つだ。
The invention of TV caused a drastic change in our daily life.テレビの発明は我々の日常生活に大きな変化をもたらした。
TV plays an important part in everyday life.テレビは日常生活で重要な役割を果たしている。
Russell was a brilliant philosopher, but even the simplest practical task was quite beyond him.ラッセルは、ずば抜けた哲学者であったが、日常的なことは、ごく単純なことさえ全然出来なかった。
Not a day passes but we use electricity in our daily life.われわれの日常生活で電気を利用しない日は一日もない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
日常生活[にちじょうせいかつ, nichijouseikatsu] das_taegliche_Leben, Alltagsleben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top