ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -既-, *既*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[既, jì, ㄐㄧˋ] already, since, then; both; de facto
Radical: , Decomposition:   ?  旡 [, ㄐㄧˋ]
Etymology: [ideographic] A person 旡 turning away from food 皀; compare 即, Rank: 724

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] already; since; both... (and...), #878 [Add to Longdo]
[jì rán, ㄐㄧˋ ㄖㄢˊ, ] since; as; this being the case, #2,183 [Add to Longdo]
[jì yǒu, ㄐㄧˋ ㄧㄡˇ, ] existing, #5,840 [Add to Longdo]
一如[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always, #9,657 [Add to Longdo]
得利益[jì dé lì yì, ㄐㄧˋ ㄉㄜˊ ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] vested interest, #32,330 [Add to Longdo]
成事实[jì chéng shì shí, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ ㄕˊ, / ] fait accompli, #56,915 [Add to Longdo]
往不咎[jì wǎng bù jiù, ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ, ] to forget and not bear recriminations (成语 saw); to let bygones be bygones; There is no point in crying over spilt milk., #78,100 [Add to Longdo]
不咎[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, ] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones, #195,964 [Add to Longdo]
一言出,驷马难追[yī yán jì chū, si4 ma3 nan2 zhui1, ㄧ ㄧㄢˊ ㄐㄧˋ ㄔㄨ, sì mǎ nán zhuī, ㄙˋ ㄇㄚˇ ㄋㄢˊ ㄓㄨㄟ, / ] lit. once said, a team of horses cannot unsay it (成语 saw); a promise must be kept [Add to Longdo]
来之,则安之[jì lái zhī, ze2 an1 zhi1, ㄐㄧˋ ㄌㄞˊ ㄓ, zé ān zhī, ㄗㄜˊ ㄢ ㄓ, / ] Since they have come, we should make them comfortable (成语 saw). Since we're here, take it easy.; Since this is so, we should accept it.; Now we have come, let's stay and take the rough with the smooth.; If you can't do anything to prevent it, you might as [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きしゅつ, kishutsu] (n, adj) การนำเสนอแล้ว ยื่น(เอกสาร)ก่อนหน้านี้แล้ว

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[きせい, kisei] TH: ที่มีอยู๋ปัจจุบัน ที่มีอยู่เดิม
[きてい, kitei] TH: ที่ได้กำหนดไว้แล้ว  EN: default
[きてい, kitei] TH: ที่จัดตั้งมาแล้ว  EN: established

Japanese-English: EDICT Dictionary
に(P);已に(oK)[すでに(P);すんでに, sudeni (P); sundeni] (adv) (uk) already; too late; (P) [Add to Longdo]
にして[すでにして, sudenishite] (conj) in the meantime; meanwhile [Add to Longdo]
の事[すんでのこと;すってのこと, sundenokoto ; suttenokoto] (adv) almost; very nearly [Add to Longdo]
[きおう, kiou] (n,adj-no) the past [Add to Longdo]
往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past [Add to Longdo]
往症[きおうしょう, kioushou] (n) medical history; anamnesis; (P) [Add to Longdo]
往歴[きおうれき, kioureki] (n) case or medical history [Add to Longdo]
[きかん, kikan] (adj-no,n) (See 未刊) already published [Add to Longdo]
[きけつ, kiketsu] (adj-no,n) (ant [Add to Longdo]
決囚[きけつしゅう, kiketsushuu] (n) (See 未決囚) a convict; convicted prisoner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If there is already an account, it is a system, and it is possible to receive (*O) by emailing (*O) in your accounting.アカウントにあるならば、システムであり、あなたの会計で、電子メールを送って、受けることができる。
Between you and me, Lisa, we know that I simply don't like Nick.あなたと私の間では、リサ、私がニックを好きでないのは知の事でしょう。
The division of Germany was considered an accomplished fact until 1990.ドイツの分割は1990年まで成事実と考えられていた。
Even the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.どんなに優雅で堂々とした存のビルも、今や、その怪物のわきでは、ちょっと滑稽にさえ見えるほど痛ましいまでに小さくなってしまうだろう。
As you already know.にご存じのように。
Now, the situation is out of hand.に手に負えない状態だ。
I have already done my homework.に宿題を終えてしまった。
We tend to welcome only proofs of what we already know.に知っていることを証明してくれるものしか受け入れたがらない傾向が私たちにはあるのである。
Let bygones be bygones.往は咎めず。
She knew what it was like for married women to look after houses, husbands and children.婚女性が家や夫や子供たちの面倒を見ることがどんなことか、彼女は知っていた。
The known must be separated from the unknown.知のことは未知のことと区別しなくてはならない。
I hurried to the station only to find that the train had already left.急いで駅まで行ったが、電車はに出た後だった。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf [Add to Longdo]
[きせつ, kisetsu] established, existing [Add to Longdo]
存装置[きそんそうち, kisonsouchi] existing equipment [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[すでに, sudeni] -schon, bereits, -fast, beinahe, im_Begriff [Add to Longdo]
[きほう, kihou] fruehere_Bericht [Add to Longdo]
[きこん, kikon] verheiratet [Add to Longdo]
往症[きおうしょう, kioushou] Krankengeschichte (eines Patienten) [Add to Longdo]
成の事実[きせいのじじつ, kiseinojijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
成事実[きせいじじつ, kiseijijitsu] vollendete_Tatsache [Add to Longdo]
製服[きせいふく, kiseifuku] Kleid_von_der_Stange, Anzug_von_der_Stange [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top