ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -旋-, *旋*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[旋, xuán, ㄒㄩㄢˊ] to revolve, to orbit, to return
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]    ?  疋 [, ㄆㄧˇ]
Etymology: [ideographic] An army 方 marching under a flag 疋, Rank: 1383

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuán, ㄒㄩㄢˊ, ] revolve, #8,515 [Add to Longdo]
[xuàn, ㄒㄩㄢˋ, ] lathe; specially for an occasion, #8,515 [Add to Longdo]
[xuán zhuǎn, ㄒㄩㄢˊ ㄓㄨㄢˇ, / ] to rotate; to revolve; to spin; to whirl, #6,798 [Add to Longdo]
[xuán lǜ, ㄒㄩㄢˊ ㄌㄩˋ, ] melody; rhythm, #8,939 [Add to Longdo]
[xuàn fēng, ㄒㄩㄢˋ ㄈㄥ, / ] whirlwind; tornado, #14,569 [Add to Longdo]
[luó xuán, ㄌㄨㄛˊ ㄒㄩㄢˊ, ] spiral, helix; screw, #15,143 [Add to Longdo]
[pán xuán, ㄆㄢˊ ㄒㄩㄢˊ, / ] to spiral; to circle; to go around; to hover; to orbit, #16,707 [Add to Longdo]
[kǎi xuán, ㄎㄞˇ ㄒㄩㄢˊ, / ] return triumphant, #17,883 [Add to Longdo]
[zhōu xuán, ㄓㄡ ㄒㄩㄢˊ, ] mix with other people; socialize; deal with; contend with, #20,272 [Add to Longdo]
[huí xuán, ㄏㄨㄟˊ ㄒㄩㄢˊ, ] to cycle around; cyclotron, #22,219 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんばん, senban] (n) แท่นกลึง เครื่องกลึง

Japanese-English: EDICT Dictionary
回(P);[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P) [Add to Longdo]
回運動[せんかいうんどう, senkaiundou] (n) gyrating (rotating) movement [Add to Longdo]
[せんこう, senkou] (n) polarimetric [Add to Longdo]
光角[せんこうかく, senkoukaku] (n) angle of rotation [Add to Longdo]
光性[せんこうせい, senkousei] (n) optical rotation; optical rotatory; rotatory [Add to Longdo]
光分析[せんこうぶんせき, senkoubunseki] (n) polarimetric analysis [Add to Longdo]
[せんさく, sensaku] (n) turning (on a lathe) [Add to Longdo]
[せんじょう, senjou] (n) (gun barrel) rifling [Add to Longdo]
[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation [Add to Longdo]
頭歌[せどうか;せんどうか, sedouka ; sendouka] (n) traditional Japanese poem with six verses in a 5-7-7-5-7-7 moraic pattern [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
We'll need a head hunting agency to find the right man for this executive position.この重役のポストに適当な人物を見つけるには、人材斡業者に依頼する必要がある。
The hawk circled round in the sky.タカは空を回した。
The helicopter is hovering overhead.ヘリコプターが上空を回した。
I'm sure she'll cause a stir in the Tokyo fashion world.彼女はきっと東京のファッション界に風を巻き起こすことでしょう。
The plane turned sharply to the right just before it crashed.飛行機は墜落寸前に右に回した。
The plane turned eastward.飛行機は東へ回した。
Heard melodies are sweet, but those unheard are sweeter.聞える律は美しいが、聞えない律はさらに美しい。
Having scattered the enemy before me and triumphantly returned, this is how they would herald me.敵を蹴散らし、凱した俺はみなにこう呼ばれるんだ! [M]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せん, sen] SICH DREHEN [Add to Longdo]
[せんかい, senkai] Umdrehung, Rotation, Kreislauf [Add to Longdo]
[せんりつ, senritsu] Melodie, Rhythmus [Add to Longdo]
[せんぷう, senpuu] Wirbelwind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top