ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -施-, *施*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[施, shī, ] to grant, to bestow; to act; surname
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  㐌 [, ㄧˊ]
Etymology: -, Rank: 553

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shī, ㄕ, ] to distribute (alms); to do; to execute; to carry out; surname Shi, #3,548 [Add to Longdo]
[shí shī, ㄕˊ ㄕ, / ] to implement; to carry out, #575 [Add to Longdo]
[cuò shī, ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] measure; step (to be taken), #741 [Add to Longdo]
[shè shī, ㄕㄜˋ ㄕ, / ] facilities; installation, #1,444 [Add to Longdo]
[shī gōng, ㄕ ㄍㄨㄥ, ] construction, #1,943 [Add to Longdo]
[shī xíng, ㄕ ㄒㄧㄥˊ, ] to put in place; put into practice; take effect, #7,538 [Add to Longdo]
[shī zhǎn, ㄕ ㄓㄢˇ, ] to use fully; to put to use, #10,624 [Add to Longdo]
[shī féi, ㄕ ㄈㄟˊ, ] fertilize, #13,741 [Add to Longdo]
[shī jiā, ㄕ ㄐㄧㄚ, ] exert (effort or pressure), #16,392 [Add to Longdo]
[shī yā, ㄕ ㄧㄚ, / ] to pressure, #19,017 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ほどこす, hodokosu] (vi) 1. ให้, มอบให้ 2. ดำเนินการ, ทำการ
[せこう, sekou] (n) การลงมือก่อสร้าง, การดำเนินการก่อสร้าง

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ほどこす, hodokosu] TH: ติดตั้ง
[ほどこす, hodokosu] TH: บริจาค  EN: to donate
[ほどこす, hodokosu] TH: ให้
[ほどこす, hodokosu] TH: ดำเนินการ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほどこし, hodokoshi] (n) charity [Add to Longdo]
し物[ほどこしもの, hodokoshimono] (n) alms [Add to Longdo]
[ほどこす, hodokosu] (v5s,vt) (1) to give (time, money, goods); to donate; (2) to do; to perform; to conduct; (3) to apply (processing, makeup, etc.); to add (e.g. ornamentation, annotation); (4) to sow; to seed; to scatter (e.g. fertilizer); to sprinkle; (5) (arch) to spread far and wide; (P) [Add to Longdo]
餓鬼[せがき, segaki] (n) {Buddh} service for the benefit of suffering spirits [Add to Longdo]
[せこう(P);しこう, sekou (P); shikou] (n,vs) construction; constructing; carrying out; work; formation; workmanship; execution; (P) [Add to Longdo]
[しこう(P);せぎょう;せこう;しぎょう, shikou (P); segyou ; sekou ; shigyou] (n,vs) (1) (しこう, せこう, しぎょう only) execution; enforcing; carrying out; (2) (せぎょう only) giving alms; giving food to the poor or monks; (P) [Add to Longdo]
行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law [Add to Longdo]
[しさく, shisaku] (n,vs) policy; measure; (P) [Add to Longdo]
[せしゅ, seshu] (n) chief mourner; donor; benefactor [Add to Longdo]
[しじゅつ, shijutsu] (n,vs) (See 手術) medical treatement, esp. surgical [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That church organization takes in refugees.あの教会設は避難民を収容している。
There are still some dry states in the U.S.アメリカでは禁酒法が実されている州がまだいくつかある。
When will the law go into force?いつその法律は行されますか。
We have a good heating system.うちにはちゃんとした暖房設があります。
Our university has excellent sports facilities.うちの大学にはすばらしいスポーツ設がある。
If you join this club, you will be entitled to use all of its facilities.このクラブに入会すれば、その設の全てを使用する権利が与えられる。
There are many amusements in the city.この市にはたくさんの娯楽設がある。
Littering in this facility is subject to a maximum fine of $500.この設内でゴミの投げ捨てをすると、最高500ドルの罰金を課せられることがあります。
By obtaining advanced technology from Japan, those countries also plan to provide people with a technical education.これらの国はまた、進んだ科学技術を日本から得ることによって、国民に技術教育をすことも計画している。
The hotel has accommodation for one hundred.そのホテルには100人を収容する設がある。
The hotel can accommodate 300 people.そのホテルは300人の客を収容できる設がある。
Only members of the company are entitled to use the facilities.その会社のメンバーだけがその設を使う資格がある。

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Maybe he's practicing on Miss Froy.[CN] -也许他正在对佛洛伊太太 The Lady Vanishes (1938)
He's chief engineer.[JP] 設部長です Chinatown (1974)
But don't you tell me what I gotta do.[CN] 我正准备去啤酒厂呢 以后你别对我发号令的 Cavalcade (1933)
There's not a thing you can do about it. I'm over 21 and so is he.[CN] 你无计可 我和他都超过21岁了 It Happened One Night (1934)
It killed me to take a hand-out. I ain't used to it.[CN] 要求别人舍简直是要我的命 我不习惯这么做 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
When you get so much publicity, you got to get blasé about it.[JP] 設部長が浮気をね これであんたも 有名人だ やったなジェイク Chinatown (1974)
Incidentally, we have some facilities here for people,[JP] ところで ここには設がある The Spy Who Came In from the Cold (1965)
He lived for a year and a half in an orphanage when his father was serving a jail term for forgery.[JP] 父親が服役中は 1年半を設で過ごした 12 Angry Men (1957)
It was a good thing to stop her bleeding.[CN] 急救措也做得非常适当 Episode #1.4 (2004)
I could raise it now, but it would be a mere thing that moved at my will, without a soul.[CN] 今我可法使它复生,然独少一魂灵 我便可使吾愿得偿 The Mummy (1932)
Think I'm gonna let that Mob get away with sending their orders into this office?[CN] 我怎么会轻易把他放走 让他们随意对调查局发号令呢 'G' Men (1935)
Mr. Mulwray?[JP] モウレー設部長 Chinatown (1974)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[しせつ, shisetsu] facility [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ほどこす, hodokosu] Almosen_geben, schenken, spenden, durchfuehren, ausueben [Add to Longdo]
[しせい, shisei] Regierung, Verwaltung [Add to Longdo]
[せりょう, seryou] unentgeltliche_aerztliche_Behandlung [Add to Longdo]
[しこう, shikou] ausfuehren, durchfuehren, in_Kraft_setzen [Add to Longdo]
[しせつ, shisetsu] Einrichtung, Institution [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top