ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

方法

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方法-, *方法*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方法[fāng fǎ, ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] method; way; means, #404 [Add to Longdo]
方法[fāng fǎ lùn, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] methodology; Discours de la méthode by René Descartes 笛卡兒|笛卡儿, 1637, #19,416 [Add to Longdo]
方法[dì fāng fǎ yuàn, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, ] county court; district court, #50,157 [Add to Longdo]
方法[fāng fǎ xué, ㄈㄤ ㄈㄚˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] methodology, #140,112 [Add to Longdo]
方法[pèi fāng fǎ, ㄆㄟˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, ] completing the square (method of solving quadratic equation, math), #173,479 [Add to Longdo]
蒙特卡罗方法[Méng tè kǎ luó fāng fǎ, ㄇㄥˊ ㄊㄜˋ ㄎㄚˇ ㄌㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] Monte Carlo method, #355,366 [Add to Longdo]
助记方法[zhù jì fāng fǎ, ㄓㄨˋ ㄐㄧˋ ㄈㄤ ㄈㄚˇ, / ] mnemonic method [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
方法[ほうほう, houhou] TH: วิธีการ  EN: method
方法[ほうほう, houhou] TH: รูปแบบ  EN: manner
方法[ほうほう, houhou] TH: หนทาง  EN: way

Japanese-English: EDICT Dictionary
方法[ほうほう, houhou] (n) method; process; manner; way; means; technique; (P) [Add to Longdo]
方法[ほうほうてき, houhouteki] (adj-na) procedural [Add to Longdo]
方法的懐疑[ほうほうてきかいぎ, houhoutekikaigi] (n) methodic doubt [Add to Longdo]
方法[ほうほうろん, houhouron] (n) methodology; (P) [Add to Longdo]
方法論的個人主義[ほうほうろんてきこじんしゅぎ, houhourontekikojinshugi] (n) methodological individualism [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The bearded god had promised to return someday in the same way he had left.あごひげをはやした神様は自分が離れたのと同じ方法で戻ってくると約束していた。
While American methods are often successful, the Japanese educational system that produces the most literate people in the world surely has some lessons to teach the U.S.アメリカの方法はしばしばうまくいっていますが、識字率の世界一高い人々を育てている日本の教育制度は、紛れもなくアメリカに教えてくれる面があります。
The best way to know what a country is like is to go and see it with your own eyes.ある国を知る最良の方法は、行って、自分の目で見ることだ。
Spiders wait for insects to be caught in the webs. This is how they get their food.クモは昆虫が巣にかかるのを待つ。これがクモが食べ物を手に入れる方法だ。
This is how I mastered English.こういう方法で私は英語をマスターした。
Here the authors touch on the central methodological issue.ここにおいて、著者たちは方法論の中心的な問題に言及している。
There are a number of methodological problems here, not to mention the inaccuracy of some of the results.ここには、結果の不正確さは言うまでもなく、方法論上の問題が数多く存在している。
Here is a method of fighting down your fear.ここに恐怖を抑える方法がある。
How do you make Mirano?このミラノという料理はどういう料理方法ですか。
Could you tell me how call this number?この電話番号に電話する方法を教えてください。
There are five ways to emancipate themselves from the bond of worldly passions.この煩悩のきずなから逃れるには五つの方法がある。
It is doubtful whether this method will work.この方法が役立つかどうかは疑わしい。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方法[ほうほう, houhou] Methode, Art_und_Weise [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top