ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

方向

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -方向-, *方向*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
方向[fāng xiàng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] direction; orientation; path to follow, #1,042 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng pán, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄆㄢˊ, / ] steering wheel, #13,736 [Add to Longdo]
方向[fāng xiàng xìng, ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, ] directionality (molecular biology), #36,810 [Add to Longdo]
方向[zhèng fāng xiàng, ㄓㄥˋ ㄈㄤ ㄒㄧㄤˋ, ] orientation [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
方向[ほうこう, houkou] (n) ทิศทาง

Japanese-English: EDICT Dictionary
方向[ほうこう, houkou] (n) (1) direction; orientation; bearing; way; (2) course (e.g. of action); (P) [Add to Longdo]
方向を指す[ほうこうをさす, houkouwosasu] (exp,v5s) to point to a direction [Add to Longdo]
方向キー[ほうこうキー, houkou ki-] (n) {comp} cursor key [Add to Longdo]
方向音痴[ほうこうおんち, houkouonchi] (n) (person with) no sense of direction; poor sense of locality; (P) [Add to Longdo]
方向[ほうこうかく, houkoukaku] (n) direction angle [Add to Longdo]
方向感覚[ほうこうかんかく, houkoukankaku] (n) sense of orientation; sense of direction [Add to Longdo]
方向観念[ほうこうかんねん, houkoukannen] (n) sense of direction [Add to Longdo]
方向係数[ほうこうけいすう, houkoukeisuu] (n) direction coefficient [Add to Longdo]
方向指示器[ほうこうしじき, houkoushijiki] (n) direction indicator; traffic indicator; turn signal [Add to Longdo]
方向性;方向姓(iK)[ほうこうせい, houkousei] (n) (1) trend; course of action; direction; (2) {comp} directionality; directivity; orientation; (adj-no) (3) {comp} directional; vectorial [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Something looking like a UFO made a sudden turn then disappeared into the distant sky.UFOらしき物体はガクンと方向を変え、空のかなたに消えた。
You have a sharp sense of direction.あなたは方向感覚が鋭い。
You got that one going in a good direction.いい方向に飛んだね。
But something has gone wrong.けれども、何かがおかしな方向に進みました。
It is of great significance in this experiment to accelerate the particle M in the horizontal direction.この実験においては、粒子Mを水平方向に加速してやることが非常に重要である。
I find the great thing in this world is not so much where we stand as in what direction we are moving.この世で大切なことは、今、自分がどこにいるかということよりも、むしろどの方向に向かって進んでいるかということであると思う。
There is no access to the building from this direction.この方向からあの建物へ行く道はない。
The car proved to be a slave, so I will not be a master.その車は私が行こうとしているのとまさしく同じ方向に行くことがわかった。
The car made an abrupt turn.その車は不意に方向を変えた。
The sign indicates the way to go.その標識は進む方向を示している。
Which way is the cheese shelf?チーズの棚はどちらの方向にありますか。
Tennis is difficult. I never know which way the ball is going to fly.テニスは難しい。ボールがすぐあさっての方向に飛んでいってしまう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
方向[ほうこうせい, houkousei] directionality, orientation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
方向[ほうこう, houkou] Richtung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top