ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
87 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -新-, *新*
Longdo Dictionary ภาษาจีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
冠病毒โรคไข้หวัดโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 มาจากคำเต็มคือ 新型冠状病毒

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[新, xīn, ㄒㄧㄣ] new, recent, fresh, modern
Radical: Decomposition: 亲 (qīn ㄑㄧㄣ)  斤 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A freshly chopped 斤 tree 亲,  Rank: 161

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xīn, ㄒㄧㄣ, ] new; newly; abbr. for Xinjiang 疆; meso- (chem.), #72 [Add to Longdo]
华社[Xīn huá shè, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄚˊ ㄕㄜˋ, / ] Xinhua news agency, #674 [Add to Longdo]
[xīn wén, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ, / ] news, #712 [Add to Longdo]
[chuàng xīn, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ, / ] innovation; to bring forth new ideas; to blaze new trails, #748 [Add to Longdo]
[Xīn làng, ㄒㄧㄣ ㄌㄤˋ, ] Sina, Chinese web portal and online media company, #1,104 [Add to Longdo]
[chóng xīn, ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, ] again; once more; re-, #1,144 [Add to Longdo]
[zuì xīn, ㄗㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, ] latest; newest, #1,609 [Add to Longdo]
[xīn nián, ㄒㄧㄣ ㄋㄧㄢˊ, ] New Year, #2,000 [Add to Longdo]
[gēng xīn, ㄍㄥ ㄒㄧㄣ, ] to replace the old with new; to renew; to renovate; to upgrade; to regenerate, #2,175 [Add to Longdo]
[xīn xíng, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄥˊ, ] new type; new kind, #2,936 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
しい[あたらしい, atarashii] (adj) ใหม่
[しんがた, shingata] (n) แบบใหม่
[しんぷ, shinpu] (n) เจ้าสาว, See also: S. 花嫁, A. 郎, 花婿,
[しんねん, shinnen] (n) ปีใหม่
年会[しんねんかい, shinnenkai] (n) งานเลี้ยงปีใหม่
[にいがた, niigata] (n) จังหวัดนีกาตะ (潟県) ริมชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น
[しんぶん, shinbun] (n) หนังสือพิมพ์
[しんき, shinki] (n adj) สิ่งแปลกใหม่, ของใหม่, See also: R. しい
車初公開[しんしゃはつこうかい, shinshahatsukoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 車発表会,
車発表会[しんしゃはっぴょうかい, shinshahappyoukai] (n uniq) งานเปิดตัวรถรุ่นใหม่, See also: S. 車初公開,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
た(な)[あらた(な), arata ( na )] (adj) ใหม่, สด , See also: S. しい、~, A. 古い、旧~,
[しんがた, shingata] (n) รุ่นใหม่, โฉมใหม่ , See also: S. 型,
[shinchaku] (n) เพื่งมา,มาใหม่
幹線[しんかんせん, shinkansen] (n ) ชิงกังเซ็น รถไฟหัวกระสุนของญี่ปุ่น
幹線[ちんかんせん, chinkansen, chinkansen , chinkansen] (n ) รถไฟชินกันเซ็น
聞記者[しんぶんきしゃ, shinbunkisha] (n ) นักหนังสือพิมพ์
学期[しんがっき, shingakki] (n ) ภาคการศึกษาใหม่, เทอมใหม่
[しんきょ, shinkyo] (n ) ที่อยู่อาศัยแห่งใหม่

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักศึกษาใหม่ English: freshman
入生[しんにゅうせい, shinnyuusei] Thai: นักเรียน(นักศึกษา)ปีหนึ่ง English: first-year student
[しんまい, shinmai] Thai: ข้าวสารใหม่ English: new rice

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しん, shin] (n-pref,n,n-suf) (1) new; neo-; (n) (2) (abbr) (See 暦) Gregorian calendar; (3) Xin (dynasty of China); (P) [Add to Longdo]
;更[さら;あら();にい(), sara ; ara ( shin ); nii ( shin )] (n,adj-no) (1) (さら only) (arch) new (i.e. brand-new, never used); (pref) (2) new; (adj-na) (3) (更 only) obvious; natural [Add to Longdo]
JIS漢字コード[しんジェーアイエスかんじコード;しんジスかんじコード, shin jie-aiesu kanji ko-do ; shin jisu kanji ko-do] (n) {comp} new JIS kanji character code [Add to Longdo]
しい(P);らしい(io)[あたらしい, atarashii] (adj-i) new; novel; fresh; recent; latest; up-to-date; modern; (P) [Add to Longdo]
しいもの好き;しい物好き[あたらしいものずき, atarashiimonozuki] (n) neophilia; love of new things [Add to Longdo]
しい酒は古い革袋に入れる[あたらしいさけはふるいかわぶくろにいれる, atarashiisakehafuruikawabukuroniireru] (exp) (id) (obsc) to put new wine into old wineskins; to put new wine into old bottles [Add to Longdo]
しい女[あたらしいおんな, atarashiionna] (exp) liberated woman [Add to Longdo]
しい物;しいもの[あたらしいもの, atarashiimono] (n) new thing [Add to Longdo]
しがり屋[あたらしがりや, atarashigariya] (n) one who loves novelty; one who goes after all the latest fads [Add to Longdo]
しがる[あたらしがる, atarashigaru] (v5r,vi) to be fond of new things; to hunt after novelties [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"That's cheaper than a new hat," Susan answers.「でもしく帽子を買うよりは安いわよ」とスーザンが答える。 [F]
"Any good news in today's paper?" "No, nothing in particular."「今日の聞にいいニュース何かある?」「いや、特にないね」
Forming an information infrastructure, the real impact of the information highway is an expectation of new economic development due to a shift from a tangible hardware-industry to brain-oriented software-industry.「情報スーパーハイウェイ」の真のインパクトは、情報インフラの構築により経済が従来のハードやモノづくり中心の実体経済から知識、情報、ソフトを主体とした経済に移行し、そこから生まれるしい産業や経済活動にある。
"Have I ever thought of buying a new pair of shoes?" "Mind your own business."しい靴買おうなんて思ったことあるかって?」「大きなお世話だよ」
"A Happy New Year!" "I wish you the same!"年おめでとう!」「あなたも!」
After ten minutes, they passed on to a new topic.10分後に彼らはしい話題に移った。
One day in 1906, a newspaper cartoonist named Tad Dorgan went to a baseball game.1906年のある日、タッド・ドーガンという名の聞漫画家が野球の試合を見に行った。
A new dictionary has been projected.1冊のしい辞書の発行が計画されている。
One lives in Fukuoka, and the others live in Niigata.1人は福岡に住んでいて、残りは潟に住んでいます。
I had been thinking about our new project for two weeks. But I couldn't come up with a good idea.2週間しいプロジェクトについて考えていましたが、よい考えが浮かびませんでした。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちのしい校舎が完成するでしょう。
Because a new commodity is announced, it is in good supply every three months.3ヶ月に一回、商品が発表されるのできりがない。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Very.[CN] 非常 Musician Heal Thyself (2014)
I'll find myself another plaything.[JA] 私は またしいオモチャを 見つけますので Confrontation (2017)
The news...[CN] 闻... Roseanna's Grave (1997)
S[CN] ... Detective Conan: The Time Bombed Skyscraper (1997)
Put it back on![CN] 不要我要看蜡笔小 等一下只看一分钟 Episode #1.2 (2004)
If he doesn't, he said he won't publish his next book with us.[JA] でないと 今後うちでは 刊を出さないと言ってまして... Affection (2017)
A new emotion? Those losers have it all wrong.[JA] "しい感情"なんて 無能なヤツらの勘違いです Appeal (2017)
I am so looking forward to his next one.[JA] (女子高生2) 超 作 楽しみなんだけど Emotions (2017)
New?[CN] 的? In Darkness (2011)
This is the new work of the author Shin Michima.[JA] 道間 慎という作家の刊です Appeal (2017)
Congratulations on your new work.[JA] (桜井) 刊発売 おめでとうございます Appeal (2017)
News.[CN]  From Time to Time (2009)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
刊書誌[しんかんしょし, shinkanshoshi] current bibliography [Add to Longdo]
機能[しんきのう, shinkinou] new functionality, new feature [Add to Longdo]
規ユーザ[しんきユーザ, shinki yu-za] new user [Add to Longdo]
規呼[しんきこ, shinkiko] new call [Add to Longdo]
技術[しんぎじゅつ, shingijutsu] new technology [Add to Longdo]
世代コンピュータ開発機構[しんせだいコンピュータかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta kaihatsukikou] ICOT [Add to Longdo]
世代コンピュータ技術開発機構[しんせだいコンピュータぎじゅつかいはつきこう, shinsedai konpyu-ta gijutsukaihatsukikou] The Institute for New Generation Computer Technology, ICOT [Add to Longdo]
製品[しんせいひん, shinseihin] new product [Add to Longdo]
[しんぶん, shinbun] newspaper [Add to Longdo]
連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[にい, nii] -neu [Add to Longdo]
しい[あたらしい, atarashii] -neu [Add to Longdo]
[あらた, arata] -neu [Add to Longdo]
[しんじん, shinjin] neues_Gesicht, neues_Mitglied [Add to Longdo]
[しんかん, shinkan] neue_Veroeffentlichung, Neuerscheinung [Add to Longdo]
[しんせい, shinsei] neue_Ordnung, Reorganisation [Add to Longdo]
婚旅行[しんこんりょこう, shinkonryokou] Hochzeitsreise [Add to Longdo]
[しんねん, shinnen] das_neue_Jahr, Neujahr [Add to Longdo]
幹線[しんかんせん, shinkansen] Neue_Schnellzuglinie [Add to Longdo]
[しんしき, shinshiki] neuer_Stil, neuer_Typus, neues_System [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top