ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -料-, *料*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[料, liào, ㄌㄧㄠˋ] ingredients, materials; to conjecture, to guess
Radical: , Decomposition:   米 [, ㄇㄧˇ]  斗 [dòu, ㄉㄡˋ]
Etymology: [ideographic] A hand measuring 斗 a cup of rice 米, Rank: 557

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[liào, ㄌㄧㄠˋ, ] material; stuff; grain; feed; to expect; to anticipate; to guess, #2,306 [Add to Longdo]
[zī liào, ㄗ ㄌㄧㄠˋ, / ] material; resources; data; information, #954 [Add to Longdo]
[cái liào, ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] material; data; makings; stuff, #1,099 [Add to Longdo]
[yuán liào, ㄩㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw material, #3,234 [Add to Longdo]
[yǐn liào, ㄧㄣˇ ㄌㄧㄠˋ, / ] drink; beverage, #4,409 [Add to Longdo]
[sì liào, ㄙˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] feed; fodder, #5,051 [Add to Longdo]
[sù liào, ㄙㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, ] plastics, #5,165 [Add to Longdo]
原材[yuán cái liào, ㄩㄢˊ ㄘㄞˊ ㄌㄧㄠˋ, ] raw materials; unprocessed materials, #6,076 [Add to Longdo]
[rán liào, ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ, ] fuel, #6,143 [Add to Longdo]
[yù liào, ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, / ] anticipate, #8,118 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[りょうり, ryouri] (n) อาหาร
[りょうり, ryouri] (n) การปรุงอาหาร
[りょうきん, ryoukin] ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าโดยสาร  EN: fare
[りょうきん, ryoukin] TH: ค่าธรรมเนียม

Japanese-English: EDICT Dictionary
[りょう, ryou] (n,n-suf) material; charge; rate; fee; (P) [Add to Longdo]
飲店[りょういんてん, ryouinten] (n) bar and restaurant; cafe and restaurant [Add to Longdo]
[りょうきん, ryoukin] (n) fee; charge; fare; (P) [Add to Longdo]
金後納郵便[りょうきんこうのうゆうびん, ryoukinkounouyuubin] (n) postage deferred payment mail [Add to Longdo]
金所[りょうきんじょ;りょうきんしょ, ryoukinjo ; ryoukinsho] (n) tollgate; toll booth [Add to Longdo]
金体系[りょうきんたいけい, ryoukintaikei] (n) {comp} rate structure [Add to Longdo]
金表[りょうきんひょう, ryoukinhyou] (n) list or table of charges; tariff; price list [Add to Longdo]
金別納郵便[りょうきんべつのうゆうびん, ryoukinbetsunouyuubin] (n) postpaid mail; postage paid [Add to Longdo]
[りょうし, ryoushi] (n) writing paper [Add to Longdo]
[りょうち, ryouchi] (n) preserve (of land) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are the drinks free?" "Only for ladies."「飲み物は無ですか」「ご婦人に限ってです」
After 1639 Japan closed the door to foreign cuisine.1639年以降日本は外国理に対して門戸を閉ざした。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年4月1日から授業が、10%近く値上げになります。
We deliver your order free of charge within a 20-mile limit.20マイル以内の配達は無です。
After spending three weeks looking for a job, he found a well-paid one.3週間仕事を捜して、やっと給のよい仕事を見つけた。
The salary will be raised from April.4月から給があがる。
Public utility charges will go up next April.4月から公共金が値上げになる。
Our rates increased in April.4月に給があがりました。
There is no admission fee for children under five.5歳未満の小人は、入場は要りません。
As the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.DTA総会の出席者は特別金で宿泊できるので、マリオットホテルを予約する際は、私が会議出席者だと伝えて下さい。
You get paid in proportion to the amount of the work you do.あなたがする仕事の量に比例して給が払われます。
You were seen to cook.あなたが理するのを見た。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
金体系[りょうきんたいけい, ryoukintaikei] rate structure [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[りょう, ryou] Stoff, Gebuehr [Add to Longdo]
[りょうてい, ryoutei] (japanisches) Restaurant [Add to Longdo]
[りょうり, ryouri] Kochen, Speise, Gericht [Add to Longdo]
[りょうきん, ryoukin] Gebuehr [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top