ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数字

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数字-, *数字*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
数字[shù zì, ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] numeral; digit; number; figure; amount; digital (electronics etc), #1,510 [Add to Longdo]
数字[shù zì huà, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to digitalize; digital, #11,473 [Add to Longdo]
阿拉伯数字[Ā lā bó shù zì, ㄚ ㄌㄚ ㄅㄛˊ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] Arabic numerals, #45,456 [Add to Longdo]
数字通信[shù zì tōng xìn, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, / ] digital communications, #91,555 [Add to Longdo]
数字电路[shù zì diàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, / ] digital circuit, #100,323 [Add to Longdo]
罗马数字[Luó mǎ shù zì, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄚˇ ㄕㄨˋ ㄗˋ, / ] Roman numerals, #128,324 [Add to Longdo]
数字信号[shù zì xìn hào, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄒㄧㄣˋ ㄏㄠˋ, / ] digital signal [Add to Longdo]
数字分频[shù zì fēn pín, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄈㄣ ㄆㄧㄣˊ, / ] digital frequency sharing [Add to Longdo]
数字命理学[shù zì mìng lǐ xué, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] numerology [Add to Longdo]
数字[shù zì wǎng, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄨㄤˇ, / ] digital network [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
数字[すうじ, suuji] (n) {math} numeral; figure; digit; numeric character; (P) [Add to Longdo]
数字ORアドレス[すうじオーアドレス, suuji o-adoresu] (n) {comp} numeric OR address [Add to Longdo]
数字に弱い[すうじによわい, suujiniyowai] (n) not good with figures [Add to Longdo]
数字コード[すうじコード, suuji ko-do] (n) {comp} numeric code [Add to Longdo]
数字コード化集合[すうじコードかしゅうごう, suuji ko-do kashuugou] (n) {comp} numeric coded set [Add to Longdo]
数字シフト[すうじシフト, suuji shifuto] (n) {comp} figure shift [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] (n) {comp} digit place; digit position [Add to Longdo]
数字[すうじく, suujiku] (n) {comp} number token [Add to Longdo]
数字項目[すうじこうもく, suujikoumoku] (n) {comp} numeric item [Add to Longdo]
数字集合[すうじしゅうごう, suujishuugou] (n) {comp} numeric character set [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Two is an unlucky number in English.2は英語では縁起の悪い数字だ。
Seven is believed to be a lucky number.7は幸運の数字だと信じられている。
You haven't mentioned cost, and I won't sign until I know the bottom line.あなたはコストについて何も言っていないが、それをはっきり数字で確認するまではサインはできません。
Will you please check these figures?この数字があっているか調べてください。
Add up this column of figures.この数字の列を合計しなさい。
This figure is a mirror of the decrease in imports of crude oil.この数字は原油輸入減を反映している。
In this secret code, each number stands for a letter of the alphabet.この秘密の暗号では、それぞれの数字がアルファベットの文字を表している。
Add up these figures.これらの数字を合計しなさい。
Will you please check these figures.これらの数字が合っているか調べて下さい。
These figures indicate three in five college first-year students are indifferent to politics.これらの数字が示すのは、大学1年生の5人中3人が政治に無関心だということだ。
These Figures don't Add Up.これらの数字は合計と合わない。
Computers will save you much time and energy when you deal with figures and graphs.コンピューターを使えば数字やグラフを扱うときに多くの時間と労力が省ける。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
数字[すうじ, suuji] digit, numeric character [Add to Longdo]
数字ORアドレス[すうじORアドレス, suuji OR adoresu] numeric OR address [Add to Longdo]
数字コード[すうじコード, suuji ko-do] numeric code [Add to Longdo]
数字コード化集合[すうじコードかしゅうごう, suuji ko-do kashuugou] numeric coded set [Add to Longdo]
数字シフト[すうじシフト, suuji shifuto] figure shift [Add to Longdo]
数字位置[すうじいち, suujiichi] digit place, digit position [Add to Longdo]
数字[すうじく, suujiku] number token [Add to Longdo]
数字項目[すうじこうもく, suujikoumoku] numeric item [Add to Longdo]
数字集合[すうじしゅうごう, suujishuugou] numeric character set [Add to Longdo]
数字定数[すうじていすう, suujiteisuu] numeric literal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数字[すうじ, suuji] Zahl, Ziffer [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top