ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

数多く

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -数多く-, *数多く*
Japanese-English: EDICT Dictionary
数多く[かずおおく, kazuooku] (exp,adv) in great numbers; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Although much research has been carried out into the applications of Emmet's theory, little is known about their feasibility.エメット理論の応用については数多くの研究がなされているが、実際に実行可能かどうかについてはほとんどわかっていない。
There are a number of methodological problems here, not to mention the inaccuracy of some of the results.ここには、結果の不正確さは言うまでもなく、方法論上の問題が数多く存在している。
That artist created a lot of beautiful pictures.その芸術家は数多くの美しい絵を創造した。
As a result of the war, a great number of victims remained.その戦争で数多くの犠牲者が出た。
The papers found lots of monkey business when they investigated the Recruit scandal.マスコミがリクルート事件を調査した結果数多くの汚職が明るみに出た。
Richard Roberts is the author of numerous books.リチャード・ロバーツには数多くの著者がある。
There are many things which we cannot evaluate in terms of money.金銭に換算できないものが数多くある。
There are many old Indian legends.古いインドの伝説が数多くある。
We have a lot of social problems to think about today.今日、私たちに考えるべき社会問題が数多くある。
The new government is expected to bring about a good number of administrative reforms.新政府は数多くの行政改革をもたらすものと期待された。
There are many mysteries in life.人生には数多くの不可解なことが起こる。
If you want to succeed, you have to take a lot of risks.成功したいなら、数多くの危険を冒さねばならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
数多く[かずおおく, kazuooku] viel, viele, grosse_Anzahl [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top