ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -散-, *散*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[散, sàn, ㄙㄢˋ] to scatter, to disperse, to break up
Radical: , Decomposition:     ?    攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand 攵 tossing seeds from a basket, Rank: 866

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[sǎn, ㄙㄢˇ, ] leisurely; loosen; powdered medicine; to scatter; to come loose, #2,829 [Add to Longdo]
[sàn, ㄙㄢˋ, ] adjourn; scatter, #2,829 [Add to Longdo]
[kuò sàn, ㄎㄨㄛˋ ㄙㄢˋ, / ] spread; proliferation; diffusion, #4,243 [Add to Longdo]
[fēn sàn, ㄈㄣ ㄙㄢˋ, ] scatter; disperse; distribute, #5,130 [Add to Longdo]
[sàn fā, ㄙㄢˋ ㄈㄚ, / ] distribute; emit; issue, #5,946 [Add to Longdo]
[sàn bù, ㄙㄢˋ ㄅㄨˋ, ] to take a walk; to go for a walk, #8,773 [Add to Longdo]
[sàn rè, ㄙㄢˋ ㄖㄜˋ, / ] dissipate heat, #10,371 [Add to Longdo]
[jiě sàn, ㄐㄧㄝˇ ㄙㄢˋ, ] dissolve; disband, #10,958 [Add to Longdo]
[shū sàn, ㄕㄨ ㄙㄢˋ, ] to scatter; to disperse; to evacuate; to relax by taking a stroll, #11,839 [Add to Longdo]
[sǎn wén, ㄙㄢˇ ㄨㄣˊ, ] prose; essay, #12,268 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[さんさく, sansaku] 1.การเดินเล่น 2.การเดินเรื่อยเปื่อย(ไม่มีจุดหมาย)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[さんぽ, sanpo] TH: เดินเที่ยวเล่น  EN: stroll
[ちる, chiru] TH: ร่วง  EN: to fall
[ちる, chiru] TH: กระจัดกระจาย  EN: to scatter (e.g. blossoms)

Japanese-English: EDICT Dictionary
々(P);[さんざん, sanzan] (adj-na,adv) (1) severely; harshly; utterly; terrible; (2) scattered; disconnected; (P) [Add to Longdo]
ける[ばらける, barakeru] (v1,vi) to unravel [Add to Longdo]
じる[さんじる, sanjiru] (v1) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
ずる[さんずる, sanzuru] (vz) (1) to scatter; to disperse; (2) to spend on; to squander (e.g. one's fortune); (3) to chase away (e.g. one's worries); to kill (pain) [Add to Longdo]
らかす[ちらかす, chirakasu] (v5s,vt) to scatter around; to leave untidy; (P) [Add to Longdo]
らかった紙屑[ちらかったかみくず, chirakattakamikuzu] (n) scattered (littered) paper scraps [Add to Longdo]
らかる[ちらかる, chirakaru] (v5r,vi) to be in disorder; to lie scattered around; (P) [Add to Longdo]
らし[ちらし(P);チラシ(P), chirashi (P); chirashi (P)] (n) (1) scattering; (2) (uk) (esp. チラシ) leaflets; (P) [Add to Longdo]
らし書き[ちらしがき, chirashigaki] (n) writing in an irregular hand [Add to Longdo]
らし髪[ちらしがみ, chirashigami] (n) casual hairstyle [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."歩しませんか」「いいですね、よろこんで」
The meeting will have broken up by the time you arrive there.あなたがそこに着くまでには、その会合は会となっているでしょう。
By the time you get home, all the cherry blossoms will have fallen.あなたが帰国なさる頃には、桜はみんなってしまっていることでしょう。
May I accompany you on your walk?あなたの歩についていってもいいですか。
I hear that popular group will be disbanded.あの人気グループが解するそうだ。
One sunny day in April, I went out for a walk.ある4月の天気の良い日に、私は歩に出かけた。
One morning he went for a walk.ある朝彼は歩に出かけた。
One day he set off on a long walk around the town.ある日彼は町を一回りする長い歩に出かけた。
It's very important to know how to let off steam, living in this world.いかにストレスを発するかって事が大切だね。この世の中生きていくには。
Would you join me for a walk?いっしょに歩しませんか。
Estella and I are going for a walk.エステラと私はこれから歩にいく。
Don't scatter your things about.お前の物をその辺りにらかすな。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
布度[さんぷど, sanpudo] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
布量[さんぷりょう, sanpuryou] irrelevance, prevarication, spread [Add to Longdo]
[さんらん, sanran] scattering [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
らかす[ちらかす, chirakasu] zerstreuen, in_Unordnung_bringen [Add to Longdo]
らかる[ちらかる, chirakaru] sich_zerstreuen, in_Unordnung_geraten [Add to Longdo]
らす[ちらす, chirasu] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
[ちる, chiru] (sich) zerstreuen [Add to Longdo]
[さんかい, sankai] Aufhebung_einer_Versammlung [Add to Longdo]
[さんぶん, sanbun] Prosa [Add to Longdo]
[さんぽ, sanpo] Spaziergang [Add to Longdo]
[さんまん, sanman] Zerstreutheit, Planlosigkeit [Add to Longdo]
[さんぱつ, sanpatsu] das_Haarschneiden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top