ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敢-, *敢*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敢, gǎn, ㄍㄢˇ] bold, brave; to dare, to venture
Radical: , Decomposition:     ?  耳 [ěr, ㄦˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [ideographic] A hand with a stick 攵 striking a beast 耳, Rank: 795

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gǎn, ㄍㄢˇ, ] dare, #1,408 [Add to Longdo]
[bù gǎn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ, ] not to dare, #1,233 [Add to Longdo]
[yǒng gǎn, ㄩㄥˇ ㄍㄢˇ, ] brave, #4,040 [Add to Longdo]
[gǎn yú, ㄍㄢˇ ㄩˊ, / ] dare to; be bold in; have the courage to, #6,332 [Add to Longdo]
[guǒ gǎn, ㄍㄨㄛˇ ㄍㄢˇ, ] courageous; resolute and daring, #29,760 [Add to Longdo]
[bù gǎn dāng, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄉㄤ, / ] lit. I dare not (accept the honor); fig. I don't deserve your praise; you flatter me, #37,272 [Add to Longdo]
怒而不[gǎn nù ér bù gǎn yán, ㄍㄢˇ ㄋㄨˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄧㄢˊ, ] angry, but not daring to speak out (成语 saw); obliged to remain silent about one's resentment; unable to voice objections, #103,860 [Add to Longdo]
越雷池一步[bù gǎn yuè léi chí yī bù, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄩㄝˋ ㄌㄟˊ ㄔˊ ㄧ ㄅㄨˋ, ] dare not go one step beyond the prescribed limit, #128,182 [Add to Longdo]
相信[bù gǎn xiāng xìn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄤ ㄒㄧㄣˋ, ] unbelievable [Add to Longdo]
自专[bù gǎn zì zhuān, ㄅㄨˋ ㄍㄢˇ ㄗˋ ㄓㄨㄢ, / ] not daring to act for oneself (成语 saw) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
えて(P);て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P) [Add to Longdo]
え無い;えない;ない(io)[あえない, aenai] (adj-i) tragic [Add to Longdo]
え無く;えなく;無く(io)[あえなく, aenaku] (adv) sadly; tragically [Add to Longdo]
[かんい, kan'i] (n) daring [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] (n,vs) decisive action; (P) [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] (n,adj-t,adv-to) boldly; (P) [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] (n,vs) fighting bravely; (P) [Add to Longdo]
闘賞[かんとうしょう, kantoushou] (n) fighting spirit award [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I am filled with admiration for your bravery.あなたの勇な行動には感嘆しています。
John is brave in appearance, but is in reality a coward.ジョンは見たところ勇そうだが、実際は臆病者だ。
John did a brave thing.ジョンは勇なことをした。
The knight is not so much brave as reckless.その騎士は勇と言うよりも向こう見ずだ。
The force held out bravely against their enemy's attacks.その軍勢は敵の攻撃に対して勇に抵抗した。
It is very brave of you to vote against the plan.その計画に反対の投票をするとは君も勇だね。 [M]
That incident put his courage to the test.その事件によって彼の勇さが試された。
How brave of him to jump into the water to save the little girl!その女の子を救おうとして水に飛び込むとは、彼は何と勇なんだろう。
The brave fireman rescued a boy from the burning house.その消防夫は勇にも燃え盛る家から赤ん坊を救った。
The soldiers fought valiantly, but finally they had to give in.その兵士たちは勇に戦ったが、結局降伏しなければならなかった。
The soldier acted bravely.その兵士は勇に振る舞った。
The brave knight steps forward and kisses the lady on the hand.その勇なる騎士は進み出てその貴婦人の手にキスをする。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かん, kan] WAGEMUTIG, KUEHN [Add to Longdo]
[かんぜん, kanzen] -mutig, -kuehn [Add to Longdo]
[かんこう, kankou] entschlossen_handeln, -wagen, durchfuehren [Add to Longdo]
[かんとう, kantou] tapfer_kaempfen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top