ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -敏-, *敏*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[敏, mǐn, ㄇㄧㄣˇ] fast, quick; clever, smart
Radical: , Decomposition:   每 [měi, ㄇㄟˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] strike, Rank: 1436

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, ] keen, #5,764 [Add to Longdo]
[mǐn gǎn, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ, ] sensitive; susceptible; (politically sensitive, a pretext for censorship), #3,504 [Add to Longdo]
[guò mǐn, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ, / ] to be allergic; allergy, #7,559 [Add to Longdo]
[mǐn ruì, ㄇㄧㄣˇ ㄖㄨㄟˋ, / ] keen; sharp; acute, #11,655 [Add to Longdo]
感性[mǐn gǎn xìng, ㄇㄧㄣˇ ㄍㄢˇ ㄒㄧㄥˋ, ] sensitive; sensitivity, #11,823 [Add to Longdo]
[mǐn jié, ㄇㄧㄣˇ ㄐㄧㄝˊ, ] nimble; quick; shrewd, #15,916 [Add to Longdo]
[líng mǐn, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ, / ] sensitive, #16,075 [Add to Longdo]
[líng mǐn dù, ㄌㄧㄥˊ ㄇㄧㄣˇ ㄉㄨˋ, / ] (level of) sensitivity, #19,563 [Add to Longdo]
[guò mǐn xìng, ㄍㄨㄛˋ ㄇㄧㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, / ] hypersensitive; allergic reaction; anaphylaxis, #19,724 [Add to Longdo]
[jī mǐn, ㄐㄧ ㄇㄧㄣˇ, / ] agility, #30,630 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
い;聆い[とい, toi] (adj-i) (1) (arch) nimble; (2) keen; sharp [Add to Longdo]
[びんかつ, binkatsu] (adj-na,n) quickness; alacrity [Add to Longdo]
[びんかん, binkan] (adj-na,n) sensibility; susceptibility; sensitive (to); well attuned to; (P) [Add to Longdo]
感肌[びんかんはだ, binkanhada] (n) sensitive skin [Add to Longdo]
[びんしょう, binshou] (adj-na,n) nimble; prompt; agile; quick; shrewd; smart [Add to Longdo]
[びんそく, binsoku] (adj-na,n) quickness; agility; activity; (P) [Add to Longdo]
[びんわん, binwan] (adj-na,adj-no,n) capable; able; competent; (P) [Add to Longdo]
腕を振るう[びんわんをふるう, binwanwofuruu] (exp,v5u) to show one's competence; to demonstrate one's skill [Add to Longdo]
腕家[びんわんか, binwanka] (n) capable person; shrewd person [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Sharks are sensitive to electrical impulses as well as sound.サメは音だけでなく電気の刺激にも感である。
Mr Jones is very sensitive to the nuances of English and American usage.ジョーンズ先生は英米の語法の微妙な違いにとても感である。
The mayor is sensitive to the way his programs have been criticized.その市長は自分の計画がどう批判されるかに感である。
It came in a handsome wooden box and contained a rack for test tubes, glass bottles of powerful powders, a little packet of sensitive paper (litmus, I think), a glass rod, the manual and suitably exciting poison labels.その実験セットは、すてきな木箱に入って届けられたのだが、その中には、試験管立て、強力な粉末の入ったガラス瓶、感に反応する紙の小さな包み(リトマス紙だと僕は思う)、ガラス棒、手引き書が入っていて、適切にも毒のラベル[どくろマーク]もついていた。 [M]
The soldier worries about spears.その戦士はヤリに感である。
Most writers are sensitive to criticism.ほとんどの作家は批評に対して感である。
Most writers are sensitive to criticism.ほとんどの作家は批評に感である。
Most writers are sensitive to criticism.ほとんどの物書きは批評に感である。
As an Englishman, he is particularly sensitive to the differences between English and American usage.英国人なので、彼はとりわけイギリス語法とアメリカ語法の違いに感である。
Musicians are usually sensitive to criticism.音楽家は一般に批評に感である。
Skin sensitive to chemicals.化学物質に感な皮膚。
A policeman should be strong and quick in action.警察は力があって、動作が機でなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[びん, bin] BEWEGLICH, FLINK, BEHEND [Add to Longdo]
[びんかん, binkan] empfindlich, sensibel [Add to Longdo]
[びんわん, binwan] tuechtig, geschickt [Add to Longdo]
[びんそく, binsoku] Schnelligkeit, Behendigkeit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top