ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -故-, *故*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[故, gù, ㄍㄨˋ] reason, cause; happening, instance
Radical: , Decomposition:   古 [, ㄍㄨˇ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] tap, Rank: 572

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gù, ㄍㄨˋ, ] happening; instance; reason; cause; deceased; old, #2,136 [Add to Longdo]
[gù shì, ㄍㄨˋ ㄕˋ, ] old practice, #1,036 [Add to Longdo]
[gù shi, ㄍㄨˋ ㄕ˙, ] narrative; story; tale, #1,036 [Add to Longdo]
[shì gù, ㄕˋ ㄍㄨˋ, ] accident, #1,169 [Add to Longdo]
[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, ] deliberately; on purpose, #3,333 [Add to Longdo]
[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, ] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software), #4,839 [Add to Longdo]
[gù xiāng, ㄍㄨˋ ㄒㄧㄤ, / ] home; homeland; native place, #9,160 [Add to Longdo]
[yuán gù, ㄩㄢˊ ㄍㄨˋ, / ] reason; cause, #9,262 [Add to Longdo]
[gù gōng, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] The Imperial Palace, #12,603 [Add to Longdo]
[gù ér, ㄍㄨˋ ㄦˊ, ] therefore, #18,433 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こしょう, koshou] การชำรุดเสียหาย ความขัดข้อง สิ่งกีดกันหรือปัญหาที่ทำให้หยุดชะงัก
[ゆえ, yue] (n) N] เหตุผล, See also: มูลเหตุ, Syn. cause, motive

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ゆえ, yue] (pref) the late (deceased) [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] (n-adv,n) reason; cause; circumstances [Add to Longdo]
ありげ;あり気[ゆえありげ, yuearige] (adj-na) (arch) seeming to be with certain circumstances; seeming to be for a certain reason [Add to Longdo]
[ゆえに, yueni] (conj) (uk) therefore; consequently; (P) [Add to Longdo]
[こい, koi] (n) (1) intention; purpose; bad faith; (2) (See 構成要件) mens rea (guilty mind); (P) [Add to Longdo]
意犯[こいはん, koihan] (n) (See 過失犯) crimes of intent [Add to Longdo]
[こきゅう, kokyuu] (n) old acquaintance [Add to Longdo]
郷(P);古里(P);旧里;[ふるさと(P);こきょう(故郷)(P);きゅうり(旧里), furusato (P); kokyou ( kokyou )(P); kyuuri ( kyuu sato )] (n) home town; birthplace; old village; historic village; native place; one's old home; (P) [Add to Longdo]
郷に錦を飾る[こきょうににしきをかざる, kokyouninishikiwokazaru] (exp,v5r) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]
郷へ錦を飾る[こきょうへにしきをかざる, kokyouhenishikiwokazaru] (exp,v5r) (See 郷に錦を飾る) to come home in triumph; to return to one's hometown in glory [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"What happened?" "The car broke down."「どうしたんだ」「車が障したんだ」
"If there is an accident," he says, "they will know right away."「事が起きれば、すぐにわかるよ」と彼は言う。
As many as ten people saw the accident.10人もの人がその事を目撃した。
There were ten accidents in as many days.10日に10件の事があった。
He saw his home-town again only after ten years.10年後にようやく彼は、再び郷の町を見た。
Only one little boy survived the traffic accident.1人の少年だけが交通事から一命をとりとめた。
Two man are trying to get a handle on what's wrong with the car.2人の男性が車の障の原因を調べている。
The three people gave three different accounts of the accident.3人はそれぞれ違った3通りの事の説明をした。
No less than fifty passengers were injured in the traffic accident.50人もの乗客がその事でけがをした。
Her brother nearly died in a traffic accident nine years ago.9年前、彼女のお兄さんは交通事で危うく命を落とすところでした。
I had hoped to got another 50,000 miles out of my car, but it gave up the ghost on the expressway and it would cost too much to fix it.あと50000マイルほど走行距離を出してみたかったのだが、高速道路で障してしまった。修理となるとえらく金がかかってとても無理だろう。
Your account of the accident corresponds with the driver's.あなたのその事の説明は運転手の説明と一致している。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[こしょう, koshou] failure (vs), fault (vs) [Add to Longdo]
障している[こしょうしている, koshoushiteiru] to be out of commission [Add to Longdo]
障に強い[こしょうにこわい, koshounikowai] fault-tolerant [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ゆえ, yue] VERSTORBEN [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] verstorben [Add to Longdo]
[ゆえ, yue] Grund, Ursache, Anlass [Add to Longdo]
[こじ, koji] geschichtliche_Begebenheit [Add to Longdo]
[こじん, kojin] der_Verstorbene [Add to Longdo]
[ここく, kokoku] Heimatland, Heimat [Add to Longdo]
[こい, koi] Vorsatz [Add to Longdo]
[こきょう, kokyou] Heimat, Geburtsort [Add to Longdo]
[こしょう, koshou] Stoerung, Hindernis, Defekt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top