ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -放-, *放*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[放, fàng, ㄈㄤˋ] to release, to liberate, to free
Radical: , Decomposition:   方 [fāng, ㄈㄤ]  攵 [, ㄆㄨ]
Etymology: [pictophonetic] let go, Rank: 291

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fàng, ㄈㄤˋ, ] to release; to free; to let go; to put; to place; to let out; to set off (fireworks), #347 [Add to Longdo]
[fàng qì, ㄈㄤˋ ㄑㄧˋ, / ] to renounce; to abandon; to give up, #1,325 [Add to Longdo]
[kāi fàng, ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to lift (restrictions); to open; to make open to the public; to lift a ban; to unfurl; to bloom, #1,508 [Add to Longdo]
[jiě fàng, ㄐㄧㄝˇ ㄈㄤˋ, ] to liberate; to emancipate; liberation; refers to the Communists' victory over the Nationalists in 1949, #2,433 [Add to Longdo]
[fàng xīn, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄣ, ] to set one's mind at rest; to be at ease; to rest, #2,738 [Add to Longdo]
[fā fàng, ㄈㄚ ㄈㄤˋ, / ] provide; give; grant, #3,383 [Add to Longdo]
[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, ] lay down; put down; let go; release, #3,397 [Add to Longdo]
[shì fàng, ㄕˋ ㄈㄤˋ, / ] to release; to set free; to liberate (a prisoner); to discharge, #3,496 [Add to Longdo]
改革开[gǎi gé kāi fàng, ㄍㄞˇ ㄍㄜˊ ㄎㄞ ㄈㄤˋ, / ] to reform and open to the outside world; refers to Deng Xiaoping's policies from around 1980, #3,631 [Add to Longdo]
[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, ] broadcast; transmit, #3,814 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ほうえい, houei] (vt) ออกอากาศ(เฉพาะโทรทัศน์)
[ほうそう, housou] (vt) ออกอากาศ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
課後[ほうかご, houkago] หลังเลิกเรียน
[ほうだい, houdai] ...เท่าที่ต้องการ、มีไม่้อั้น (นิยมใชเติมหลังคำกริยา)
射能汚染[ほうしゃのうおせん, houshanouosen] การเปรอะเปื้อนสารกัมมันตรังสี
射能[ほうしゃのう, houshanou] (n) กัมมันตภาพรังสี, See also: R. radioactivity
射性廃棄物[ほうしゃせいはいきぶつ, houshaseihaikibutsu] (n) กากกัมมันตรังสี, See also: R. radioactive waste

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[はなつ, hanatsu] TH: ปล่อย  EN: to release
[はなつ, hanatsu] TH: ปล่อยให้เป็นอิสระ  EN: to free
[はなつ, hanatsu] TH: ยิง  EN: to fire
[ほうそう, housou] TH: การกระจายเสียง  EN: broadcast

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こく, koku] (v5k,vt) (1) (uk) to let loose (e.g. a fart); (2) (uk) (vulg) to utter (e.g. a lie) [Add to Longdo]
[はなし;ぱなし, hanashi ; panashi] (n-suf) (uk) (See っし) keep ...-ing (negative nuance, with the state being improper, unpleasant, etc.); have been ...-ing; leaving (something) on; leaving (something) still in use [Add to Longdo]
し飼い[はなしがい, hanashigai] (n) pasturing; grazing; letting (a dog) run free [Add to Longdo]
[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P) [Add to Longdo]
ち出;ち出で[はなちいで;はなちで(放ち出), hanachiide ; hanachide ( houcchi shutsu )] (n) (obsc) (See 寝殿造) extension of the main room of a home (in traditional palatial-style architecture) [Add to Longdo]
ったらかし[ほったらかし, hottarakashi] (n) (uk) neglecting; leaving alone [Add to Longdo]
ったらかしにする[ほったらかしにする, hottarakashinisuru] (exp,vs-i) (uk) to neglect; to let alone [Add to Longdo]
ったらかす[ほったらかす, hottarakasu] (v5s) (uk) to let aside; to neglect [Add to Longdo]
っておく;って置く[ほうっておく;ほっておく(ik), houtteoku ; hotteoku (ik)] (exp,v5k) to leave alone; to leave as is; to ignore; to neglect [Add to Longdo]
っとく[ほっとく, hottoku] (v5k) (See って置く) to leave someone alone [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let me alone, she said angrily.「私の事はっておいてよ」と彼女は怒って言った。
FEN does not carry domestic news.FENは国内ニュースを送していない。
Did you go straight home after school yesterday?あなたはきのう課後まっすぐ帰宅しましたか。
You must not indulge in drinking.あなたは好き題に酒を飲んではならない。
You will banish him.あなたは彼を追するだろう。
That TV station is on the air 24 hours a day.あのテレビ局は1日24時間送中だ。
That TV station broadcasts only movies.あのテレビ局は映画だけを送している。
That dog is too dangerous to be left loose.あの犬をし飼いにしておくのは危険だ。
American songs were on the air.アメリカの歌が送されていた。
One morning at breakfast we children were informed to our utter dismay that we could no longer be permitted to run absolutely wild.ある朝、食事のときに、私たち子どもは、もうこれからはしたい題のことをして暮らすことは許されなくなると知らされて、すっかり落胆した。
Ann often plays tennis after school.アンは課後よくテニスをします。
Once you have begun to do something, never give it up.いったん物事を始めた以上、途中で棄してはいけない。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
棄シーケンス[ほうきシーケンス, houki shi-kensu] abort sequence [Add to Longdo]
送テレビ[ほうそうテレビ, housou terebi] broadcast (as opposed to cable) television [Add to Longdo]
送業界[ほうそうぎょうかい, housougyoukai] broadcasting industry [Add to Longdo]
送形式[ほうそうけいしき, housoukeishiki] broadcast format (TV) [Add to Longdo]
送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
[ほうでん, houden] (electrical) discharge [Add to Longdo]
熱板[ほうねつばん, hounetsuban] heat sink [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[はなす, hanasu] loslassen, freilassen [Add to Longdo]
[はなつ, hanatsu] loslassen, freilassen, abfeuern, ausstrahlen [Add to Longdo]
れる[はなれる, hanareru] sich_befreien [Add to Longdo]
射性[ほうしゃせい, houshasei] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
射能[ほうしゃのう, houshanou] Radioaktivitaet [Add to Longdo]
[ほうき, houki] Aufgabe, Verzicht [Add to Longdo]
[ほうか, houka] Brandstiftung [Add to Longdo]
[ほうぼく, houboku] das_Weiden (des Viehs), das_Grasen [Add to Longdo]
[ほうじゅう, houjuu] Sichgehenlassen, Liederlichkeit [Add to Longdo]
[ほうち, houchi] liegen_lassen, dem_Zufall_ueberlassen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top