ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -操-, *操*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[操, cāo, ㄘㄠ] to conduct, to manage, to run
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  喿 [zào, ㄗㄠˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1173

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cāo, ㄘㄠ, ] to grasp; to hold; to operate; to manage; to control; to steer; to exercise; to drill (practice); to play; to speak (a language), #2,633 [Add to Longdo]
[cào, ㄘㄠˋ, ] (taboo word) used erroneously for 肏, to fuck, #2,633 [Add to Longdo]
[cāo zuò, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ, ] to work; to operate; to manipulate, #1,152 [Add to Longdo]
作系统[cāo zuò xì tǒng, ㄘㄠ ㄗㄨㄛˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] operating system, #7,254 [Add to Longdo]
[cāo zòng, ㄘㄠ ㄗㄨㄥˋ, / ] to operate; to control, #8,190 [Add to Longdo]
[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, ] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义, #8,281 [Add to Longdo]
[tǐ cāo, ㄊㄧˇ ㄘㄠ, / ] gymnastic; gymnastics, #9,272 [Add to Longdo]
[cāo chǎng, ㄘㄠ ㄔㄤˇ, / ] playground; sports field, #12,699 [Add to Longdo]
[cāo xīn, ㄘㄠ ㄒㄧㄣ, ] to worry about, #14,620 [Add to Longdo]
[jié cāo, ㄐㄧㄝˊ ㄘㄠ, / ] integrity; moral principle, #19,090 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[そうさ, sousa] (n) การควบคุม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[あやつる, ayatsuru] TH: เชิด  EN: to manipulate
[あやつる, ayatsuru] TH: ชักใย

Japanese-English: EDICT Dictionary
[みさお, misao] (n) chastity; fidelity; honour; honor; faith; (P) [Add to Longdo]
[あやつり, ayatsuri] (n) manipulation; puppet [Add to Longdo]
り芝居[あやつりしばい, ayatsurishibai] (n) puppet show [Add to Longdo]
り人形;人形[あやつりにんぎょう, ayatsuriningyou] (n) puppet; marionette [Add to Longdo]
[あやつる, ayatsuru] (v5r,vt) (1) to manipulate; to operate; to handle; to operate (e.g. a machine); to steer (a ship); (2) to have a good command of (a language); to be fluent in; (3) to operate a puppet; to pull the strings of a puppet; (4) to mastermind; to pull the strings; to control from the shadows; (5) (arch) to play (a musical instrument); (P) [Add to Longdo]
を守る[みさおをまもる, misaowomamoru] (exp,v5r) to adhere to one's principles; to preserve one's chastity [Add to Longdo]
[そうぎょう, sougyou] (n,vs) operation; (P) [Add to Longdo]
業短縮[そうぎょうたんしゅく, sougyoutanshuku] (n) curtailment of operations [Add to Longdo]
業費[そうぎょうひ, sougyouhi] (n) operating costs [Add to Longdo]
業率[そうぎょうりつ, sougyouritsu] (n) operating rate [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That interpreter is a master of five languages.あの通訳は5か国語を自由にる。
Operation of this computer is tricky.このコンピューターの作は難しい。
The operation of this machine is too difficult for me.この機械の作は私には難しすぎる。
How do you operate this machine?この機械はどうやって作するのですか。
This bicycle handles easily.この自転車は縦しやすい。
The operation of a computer keyboard requires less effort than that of a manual typewriter.コンピューターのキーボードの作は、手動タイプライターほど努力を要しない。
Do you know how to operate a computer?コンピューターの作の仕方を知ってますか。
A jet airliner does not admit of careless handling.ジェット機では不注意な縦は許されない。
Jimmy is to some extent capable of performing this operation.ジミーはある程度この作をすることができる。
The salesman demonstrated how to use the mincer.セールスマンはひき肉機の使い方を作して説明した。
The factory will cease operations next month.その工場は来月から業を中止する。
The operation is quite free from danger.その作に全く危険はありません。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
作インタフェース[そうさインタフェース, sousa intafe-su] operation-interface [Add to Longdo]
作コード[そうさコード, sousa ko-do] operation code [Add to Longdo]
作コードトラップ[そうさコードとらっぷ, sousa ko-do torappu] operation code trap [Add to Longdo]
作パネル[そうさパネル, sousa paneru] control panel [Add to Longdo]
作者[そうさしゃ, sousasha] operator [Add to Longdo]
作除外集合[そうさじょがいしゅうごう, sousajogaishuugou] exclusion set [Add to Longdo]
作進行状況[そうさしんこうじょうきょう, sousashinkoujoukyou] operation progress [Add to Longdo]
作対象集合[そうさたいしょうしゅうごう, sousataishoushuugou] inclusion set [Add to Longdo]
作卓[そうさたく, sousataku] (operator) console [Add to Longdo]
作盤[そうさばん, sousaban] operator control panel [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[みさお, misao] Keuschheit, Reinheit, Unschuld, Tugend, Treue, Ehre [Add to Longdo]
[あやつる, ayatsuru] handhaben, -lenken, -fuehren [Add to Longdo]
[そうさ, sousa] Verfahren, Handhabung, Behandlung, Bedienung, Operation [Add to Longdo]
業短縮[そうぎょうたんしゅく, sougyoutanshuku] Kurzarbeit [Add to Longdo]
[そうたん, soutan] Kurzarbeit [Add to Longdo]
[そうじゅう, soujuu] -fuehren, -lenken, handhaben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top