ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摩-, *摩*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[摩, mó, ㄇㄛˊ] to scour, to rub, to grind; friction
Radical: , Decomposition:   麻 [, ㄇㄚˊ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1162

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mó, ㄇㄛˊ, ] rub, #5,763 [Add to Longdo]
托车[mó tuō chē, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄔㄜ, / ] motorbike; motorcycle, #4,311 [Add to Longdo]
[àn mó, ㄢˋ ㄇㄛˊ, ] massage, #4,828 [Add to Longdo]
羯座[Mó jié zuò, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Capricornus, #5,675 [Add to Longdo]
[Mó jié, ㄇㄛˊ ㄐㄧㄝˊ, ] northern people in classical times, a branch of the Huns or Xiongnu 匈奴, #7,440 [Add to Longdo]
[mó cā, ㄇㄛˊ ㄘㄚ, ] friction, #7,737 [Add to Longdo]
托罗拉[Mó tuō luó lā, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ ㄌㄨㄛˊ ㄌㄚ, / ] Motorola, #10,065 [Add to Longdo]
[mó tuō, ㄇㄛˊ ㄊㄨㄛ, ] motor (transliteration); motorbike, #12,552 [Add to Longdo]
[guān mó, ㄍㄨㄢ ㄇㄛˊ, / ] to observe and emulate; to study (esp. following sb's example), #14,046 [Add to Longdo]
[Mó gēn, ㄇㄛˊ ㄍㄣ, ] Morgan (name), #19,134 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
損性[まそんせい, masonsei] (n) การสึกกร่อน
[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
[まもう, mamou] การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก
[まもう, mamou] (n) การขัดถู ทำลายด้วยการขัดออก

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご羅迦[まごらが, magoraga] (n) {Buddh} mahoraga (protectors of Buddhism depicted as giant serpents) [Add to Longdo]
する[まする, masuru] (vs-s) (1) to rub; to scrub; (2) to draw near; to press [Add to Longdo]
ってしまう[すってしまう;スッてしまう, sutteshimau ; sutsu teshimau] (exp,v5u) (uk) (obsc) to squander one's money (through gambling, Pachinko, etc.) [Add to Longdo]
り寄る;擦り寄る;すり寄る;寄る;擦寄る[すりよる, suriyoru] (v5r,vi) to draw close to; to edge up to; to snuggle up to; to nestle close to; to cuddle with; to draw closer to [Add to Longdo]
り枯らし[すりからし, surikarashi] (n) serious abrasion; wearing out (of clothes) [Add to Longdo]
り込む;擦り込む;すり込む;擦込む;摺り込む;擂り込む[すりこむ, surikomu] (v5m) to rub in; to grind and mix [Add to Longdo]
る(P);擦る;する(io)[さする, sasuru] (v5r,vt) (1) to pat; to stroke; (2) to rub off; to polish; to grind; to graze; to scrape; (3) to be equal to; (4) to be about to reach; (P) [Add to Longdo]
[まさつ, masatsu] (n,vs) friction; rubbing; rubdown; chafe; (P) [Add to Longdo]
擦で起こった熱[まさつでおこったねつ, masatsudeokottanetsu] (n) heat generated from friction [Add to Longdo]
擦クラッチ[まさつクラッチ, masatsu kuracchi] (n) friction clutch [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
So-called trade friction could be avoided some day.いわゆる貿易擦はいつの日か避けることができよう。
The buildings are small in comparison with the skyscrapers in New York.そのビルはニューヨークの天楼と比べると小さい。
The skyscraper rose above the other buildings around.その天楼はまわりの他の建物の上方にそびえていた。
Tires wear down because of friction between the rubber and the road surface.タイヤはゴムと路面の擦によってすり減る。
What do you think has caused the present trade friction between Japan and the U.S?現在の日米貿易擦の原因は何であると思いますか。
Trade friction might arise between the two nations at any moment.今にも両国間に貿易擦が生じそうだ。
We went to Tama zoo.私たちは多動物園に行った。
I think that she will discuss trade friction.私は彼女が貿易擦について話すと思う。
Frictions between Japan and the U.S. are easing up for a change.日米間の擦は緩和の方向に向かっています。
She likes Lake Mashuu.彼女は、周湖が好き。
Friction between the Americans and the British mounted.米国人とイギリス人との間の擦が高まった。
Friction causes a match to light.擦でマッチに火がつくようになる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
擦送り[まさつおくり, masatsuokuri] friction feed [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ま, ma] REIBEN, ABREIBEN, KRATZEN [Add to Longdo]
天楼[まてんろう, matenrou] Wolkenkratzer [Add to Longdo]
[まさつ, masatsu] das_Reiben, Reibung, Reiberei [Add to Longdo]
[まめつ, mametsu] Abnutzung, Verschleiss [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top