ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -摘-, *摘*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[摘, zhāi, ㄓㄞ] to pick, to pluck, to select, to take
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  啇 [, ㄉㄧˋ]
Etymology: [ideographic] To pick 扌 a fruit off a branch 啇, Rank: 2026

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāi, ㄓㄞ, ] to take; to borrow; to pick (flowers, fruit etc); to pluck; to select; to remove; to take off (glasses, hat etc), #6,302 [Add to Longdo]
[zhāi yào, ㄓㄞ ㄧㄠˋ, ] summary; abstract, #8,909 [Add to Longdo]
[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]
[zhāi chú, ㄓㄞ ㄔㄨˊ, ] to excise, #19,047 [Add to Longdo]
[zhāi qǔ, ㄓㄞ ㄑㄩˇ, ] to pluck; to take, #19,768 [Add to Longdo]
[wén zhāi, ㄨㄣˊ ㄓㄞ, ] digest (of literature); to make a digest (of data); summary, #26,988 [Add to Longdo]
[zhāi lù, ㄓㄞ ㄌㄨˋ, / ] to extract; to excerpt, #33,392 [Add to Longdo]
[zhāi cháo, ㄓㄞ ㄔㄠˊ, ] to extract; to excerpt, #53,600 [Add to Longdo]
[zhāi yì, ㄓㄞ ㄧˋ, / ] quoted (from); translation of selected passages, #65,866 [Add to Longdo]
[zhǐ zhāi, ㄓˇ ㄓㄞ, ] to criticize; to point out, #68,592 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[つむ, tsumu] เด็ด, คีบ, บีบ, หนีบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
まみ出す;撮み出す[つまみだす, tsumamidasu] (v5s,vt) to pick out; to throw out [Add to Longdo]
まみ上げる;つまみ上げる[つまみあげる, tsumamiageru] (v1) to take a pinch of something (e.g. salt); to pick up in one's fingers [Add to Longdo]
み(P);まみ;撮み;抓み[つまみ, tsumami] (n) (1) (uk) knob; handle; button; (2) {comp} (file) handle; (3) snack (to have with a drink); side dish; (suf) (4) a pinch (e.g. of salt); (n,n-suf) (5) picking; harvesting; (P) [Add to Longdo]
み菜;まみ菜;撮み菜[つまみな, tsumamina] (n) rape seedlings [Add to Longdo]
み取る[つまみとる;つみとる, tsumamitoru ; tsumitoru] (v5r,vt) to pluck; to pick; to nip off [Add to Longdo]
み草[つみくさ, tsumikusa] (n) picking herbs and wildflowers [Add to Longdo]
み捻子;撮み捻子[つまみねじ, tsumamineji] (n) (uk) thumbscrew [Add to Longdo]
み物;撮み物(iK)[つまみもの, tsumamimono] (n) relish; drinking snack [Add to Longdo]
[つむ, tsumu] (v5m,vt) to pluck; to pick; to trim; (P) [Add to Longdo]
む(P);まむ;撮む;抓む[つまむ, tsumamu] (v5m,vt) (uk) to pinch; to hold; to pick up; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
He pointed out that the former was inferior to the latter in some respects.いくつかの点で、前者は後者よりも劣っていると彼は指した。
The berries were ripening almost as fast as we could gather them.イチゴは私たちがむはしから熟しかけていた。
I should point out that it is necessary to re-examine the validity of Emmet's theory.エメット理論の妥当性について再検討する必要があることを指しなければならない。
Mr Kennedy pointed out our mistakes.ケネディ氏は、私達のミスを指しました。
I must point out that we need to clarify the meaning of this over-used concept.このあまりにも使われすぎている概念を明確にする必要があるころを指したい。
We will try to correct it in order to straighten out our finances.このお支払いの問題が解決できるよう、ご指の件を改善すべく努力いたします。
This fruit has not matured enough to be picked.この果物はみ取られるほどのは成長していない。
Jim pointed out some grammatical mistakes in my composition.ジムは私の作文の文法的誤りをいくつか指してくれた。
I pointed out that he was mistaken about the matter.その件では彼は間違っている、と私は指した。
I pointed out that he was mistaken about the matter.その件では彼は間違っていると指した。
I pointed out that he was mistaken about the matter.その件で彼は間違っている、私は指した。
That report was important because it pointed out all the errors the committee had made.その報告は、委員会の犯した誤りのすべてを指したということで重要であった。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[つむ, tsumu] -pfluecken [Add to Longdo]
[てきしゅつ, tekishutsu] herausnehmen, auswaehlen, enthuellen [Add to Longdo]
[てきはつ, tekihatsu] Aufdeckung, Enthuellung [Add to Longdo]
[てきよう, tekiyou] Zusammenfassung (der wichtigsten Punkte) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top