ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -搭-, *搭*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[搭, dā, ㄉㄚ] to attach, to build, to join
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  荅 [, ㄉㄚ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1842

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dā, ㄉㄚ, ] to put up; to build (scaffolding); to hang (clothes on a pole); to connect; to join; to arrange in pairs; to match; to add; to throw in (resources); to take (boat, train), #2,817 [Add to Longdo]
[dā pèi, ㄉㄚ ㄆㄟˋ, ] to pair up; to match; to arrange in pairs; to add sth into a group, #2,662 [Add to Longdo]
[dā jiàn, ㄉㄚ ㄐㄧㄢˋ, ] to build (esp. with simple materials); to knock together (a temporary shed); to rig up, #8,086 [Add to Longdo]
[dā dàng, ㄉㄚ ㄉㄤˋ, / ] to cooperate; partner, #9,087 [Add to Longdo]
[dā zài, ㄉㄚ ㄗㄞˋ, / ] carry (people), #11,670 [Add to Longdo]
[dā chéng, ㄉㄚ ㄔㄥˊ, ] embark, #14,543 [Add to Longdo]
[dā chē, ㄉㄚ ㄔㄜ, / ] to ride (in a vehicle); to get a lift; to hitch-hike, #22,837 [Add to Longdo]
[bái dā, ㄅㄞˊ ㄉㄚ, ] no use; no good, #41,333 [Add to Longdo]
[dā huà, ㄉㄚ ㄏㄨㄚˋ, / ] to talk; to get into conversation with; to send word, #43,890 [Add to Longdo]
[dā jiù, ㄉㄚ ㄐㄧㄡˋ, ] rescue, #44,015 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[とう, tou] (n) a tower
[ とうさい, tousai] (n) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง
[とうさい, tousai] (n) การขนส่ง,การบรรทุก,การติดตั้ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
[とうさい, tousai] (n,vs) (1) loading (on board); equipping; (adj-f) (2) equipped (with); built-in; (P) [Add to Longdo]
[とうじょう, toujou] (n,vs) embarkation; boarding (an aeroplane, airplane); (P) [Add to Longdo]
乗案内[とうじょうあんない, toujouannai] (n) boarding announcement [Add to Longdo]
乗員[とうじょういん, toujouin] (n) crew member [Add to Longdo]
乗橋[とうじょうきょう, toujoukyou] (n) gangway; boarding bridge [Add to Longdo]
乗券[とうじょうけん, toujouken] (n) boarding passes; boarding tickets [Add to Longdo]
乗者[とうじょうしゃ, toujousha] (n) passenger [Add to Longdo]
乗手続き[とうじょうてつづき, toujoutetsuduki] (n) boarding; check-in [Add to Longdo]
乗手続きカウンター[とうじょうてつづきカウンター, toujoutetsuduki kaunta-] (n) check-in counter [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Let's check your boarding pass.あなたの乗カードを見てみましょう。
Welcome aboard!乗ありがとうございます。
Please have your boarding pass ready. Thank you.乗のみなさんは乗券をご用意ください。
Boarding will be at six-forty.乗は6時40分になる予定です。
Ladies and gentlemen, welcome aboard.みなさま。ようこそご乗下さいました。
Where is the boarding gate for UA 111?ユナイテッド111便の乗ゲートはどこですか。
What time does the boarding begin?何時に乗開始ですか。
Have the tourists all gone on board?観光客たちは全員乗しましたか。
The plane we boarded was bound for San Francisco.私たちが乗した飛行機はサンフランシスコ行きだった。
When I flew to New York, I was told to check in two hours before my flight.私はニューヨークへ飛んだとき2時間前に乗手続きをとるようにと言われた。
They said they'd make the boarding announcement 20 minutes before takeoff.出発20分前になったら、乗案内のアナウンスがかかるって。
From which gate do I board?乗は何番ゲートからですか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とう, tou] EINSTEIGEN, BESTEIGEN, VERFRACHTEN [Add to Longdo]
[とうじょう, toujou] einsteigen, an_Bord_gehen [Add to Longdo]
乗券[とうじょうけん, toujouken] Fahrkarte, Flugschein [Add to Longdo]
[とうさい, tousai] -laden, aufladen, verfrachten, verschiffen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top