ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -握-, *握*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[握, wò, ㄨㄛˋ] to grasp, to hold, to take by the hand
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  屋 [, ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1032

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wò, ㄨㄛˋ, ] shake hands; to hold; to grasp, #5,425 [Add to Longdo]
[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
[bǎ wò, ㄅㄚˇ ㄨㄛˋ, ] grasp; seize; hold; assurance; certainty, #2,362 [Add to Longdo]
[wò shǒu, ㄨㄛˋ ㄕㄡˇ, ] to shake hands, #8,647 [Add to Longdo]
[wò zhù, ㄨㄛˋ ㄓㄨˋ, ] grip; hold, #12,971 [Add to Longdo]
[jǐn wò, ㄐㄧㄣˇ ㄨㄛˋ, / ] to hold firmly, not let go, #18,257 [Add to Longdo]
[wò quán, ㄨㄛˋ ㄑㄩㄢˊ, ] to make a fist, #31,639 [Add to Longdo]
[wò lì, ㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, ] (strength of one's) grip, #69,805 [Add to Longdo]
[wò bié, ㄨㄛˋ ㄅㄧㄝˊ, / ] to shake hands, #125,171 [Add to Longdo]
电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, / ] PDA; Personal Digital Assistant [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
りつぶす[にぎりつぶす, nigiritsubusu] บดบี้ในมือ, การระงับข้อเสนอหรือความคิด

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[にぎる, nigiru] TH: กำ
[にぎる, nigiru] TH: กุม
[にぎる, nigiru] TH: ปั้นซูชิ  EN: to mould sushi

Japanese-English: EDICT Dictionary
らす[にぎらす, nigirasu] (v5s,vt) to let (someone) take hold of your hand; (P) [Add to Longdo]
らせる[にぎらせる, nigiraseru] (v1) to let a person take hold of; to bribe by slipping money into a person's hand [Add to Longdo]
[にぎり, nigiri] (n) grip; handle; (P) [Add to Longdo]
りつぶす;り潰す[にぎりつぶす, nigiritsubusu] (v5s,vt) (1) to crush (with one's hands); (2) to kill a proposal; to shelve; to table (remove from consideration); to pigeonhole; to smother [Add to Longdo]
り屋[にぎりや, nigiriya] (n) miser; grasping fellow [Add to Longdo]
り拳;りこぶし[にぎりこぶし, nigirikobushi] (n) clenched fist [Add to Longdo]
り寿司(P);り鮨;鮨;りずし[にぎりずし, nigirizushi] (n) {food} nigirizushi; hand-formed sushi with a topping of seafood, etc.; (P) [Add to Longdo]
り潰し[にぎりつぶし, nigiritsubushi] (n) shelving [Add to Longdo]
り締める(P);り緊める;りしめる[にぎりしめる, nigirishimeru] (v1,vt) to grasp tightly; (P) [Add to Longdo]
り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years.2人は何年ぶりかで会ったように、心をこめて手していた。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼の手や腕はペンをったりタイプを打ったりすることができないほど弱くなってしまっていた。
I get depressed thinking that a guy like our boss can have ultimate power over us.あのボスに俺たちの生殺与奪の権をられているとはね。悲しくなっちゃうよ。 [M]
Holding an eel too fast is the way to let her escape.あまりしっかりうなぎをると、かえって逃げられる。
On being introduced to somebody, a British person often shakes hands.イギリス人はしばしば、誰かに紹介されるとすぐ手をする。
Keep hold of my hand if you're afraid.こわいのなら私の手をしっかりっていなさい。
Sorry, but it all came about so suddenly that I haven't got a handle on the situation yet.すみません。突然の事で、まだ状況が把できてないのですが。
The two men shook hands.その2人の男は手した。
I was able to grasp the main points of the speech.そのスピーチの要点は把できた。
The wrestler has a formidable grip.そのレスラーはおそろしいほどの力がある。
The young man put out his hand and I shook it.そのわかい男が手を差し伸べたのでわたしはそれをった。
You are holding my hand in that picture.その写真の中であなたは私の手をっている。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
り締める[にぎりしめる, nigirishimeru] fest_ergreifen, druecken [Add to Longdo]
り飯[にぎりめし, nigirimeshi] Reiskloss [Add to Longdo]
[にぎる, nigiru] -greifen, ergreifen, -fassen, erfassen, ballen [Add to Longdo]
[あくしゅ, akushu] Haendedruck [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top