ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

提供

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -提供-, *提供*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提供[tí gōng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ, ] to supply; to provide; to furnish, #277 [Add to Longdo]
提供[tí gōng zhě, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, ] supplier; provider, #24,917 [Add to Longdo]
因特网提供[yīn tè wǎng tí gōng shāng, ㄧㄣ ㄊㄜˋ ㄨㄤˇ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] Internet service provider; ISP [Add to Longdo]
提供[tí gōng shāng, ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, ] provider (company) [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng shāng, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄕㄤ, / ] (Internet) service provider [Add to Longdo]
服务提供[fú wù tí gōng zhě, ㄈㄨˊ ㄨˋ ㄊㄧˊ ㄍㄨㄥ ㄓㄜˇ, / ] service provider [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n) ให้, จัดหาให้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] TH: เสนอ  EN: offer (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] (n,vs) offer; tender; program sponsoring; programme sponsoring; furnishing; provisioning; supply; (P) [Add to Longdo]
提供価値[ていきょうかち, teikyoukachi] (n) value provided (by product, service, etc.) [Add to Longdo]
提供[ていきょうしゃ, teikyousha] (n) donor; contributer; provider; (P) [Add to Longdo]
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたトランザクション, teikyoushasekininbunsangata toranzakushon] (n) {comp} provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]
提供[ていきょうがわ, teikyougawa] (n) sender (side of transaction) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
For quantities of 20 or more, we can allow you a special discount of 10% on the prices quoted.20以上の注文につきましては、見積りより10%引きの特別価格でご提供します。
Supply me with this information as soon as possible.この情報をすぐに提供してくれ。
We can offer these new products at 20% below list price.この新製品は価格表から20%引きで提供する用意がございます。
Ms Jaguar offered Mr Clinton the position because she had faith in his capabilities.ジャガー夫人はクリントン氏にその地位を提供した、というのは彼女が彼の能力を信頼していたからである。
The volunteer group provided the villagers with water.そのボランティアグループは村人に水を提供した。
The doctor did everything possible as a physician to save the life of the dying child; he also gave his blood to help the child weather the storm.その医師は内科医として、瀕死の子供の生命を救うために、できることはなんでもしたばかりか、危機を切り抜けるために自分の血を提供までした。
The principal made a rule for the purpose of giving a good school life to the students.その校長は生徒によい学校生活を提供することを目的として規則を定めた。
Who will provide capital for the venture?その事業に誰が資金を提供するのか。
The town is supplied with water from the river.その町はその川から水を提供している。
And so, knowledge from the past, mixed up with assumptions about that knowledge, which may be more or less appropriate, is used to augment information provided by the senses.それで、過去の知識が、その知識に関するだいたい適切と思われる想定と混ざり合って、五感によって提供される情報を増大させるために利用されるのである。
Team members are provided with equipment and uniforms.チームのメンバーは道具とユニフォームを提供されます。
A more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.リーチがエメット理論との関連で提供した提案のほうがより妥当なものである。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
提供者責任分散型トランザクション[ていきょうしゃせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, teikyoushasekininbunsangatatoranzakushon] provider-supported distributed transaction [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
提供[ていきょう, teikyou] Angebot [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top