ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

推薦

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -推薦-, *推薦*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
推荐[tuī jiàn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ, / ] recommend; recommendation, #676 [Add to Longdo]
推荐信[tuī jiàn xìn, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ, / ] recommendation letter, #54,619 [Add to Longdo]
推荐书[tuī jiàn shū, ㄊㄨㄟ ㄐㄧㄢˋ ㄕㄨ, / ] recommendation letter [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
推薦[すいせん, suisen] (n) การแนะนำแก่ผู้อื่นว่าดี การเสนอให้ได้รับดำรงตำแหน่ง

Japanese-English: EDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] (n,vs,adj-no) (See 推奨) recommendation; referral; endorsement; (P) [Add to Longdo]
推薦[すいせんしゃ, suisensha] (n) referee [Add to Longdo]
推薦[すいせんしょ, suisensho] (n) recommendation; nomination [Add to Longdo]
推薦[すいせんじょう, suisenjou] (n) letter of invitation; letter of recommendation; reference [Add to Longdo]
推薦図書[すいせんとしょ, suisentosho] (n) recommended books; recommended reading [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'll recommend him as chairman, whether you are in favour of it or not.あなたが賛成であろうとなかろうと、私は彼を議長に推薦します。
Is there any place you recommend?あなたが推薦する場所はありますか。
Have you finished the suggested reading?あなたはもう推薦図書を読み終えましたか。
Where can I find a good gay club?ゲイのクラブを推薦してください。
I can recommend this restaurant.このレストランは推薦できます。
That's why I recommend him for the post.それで、私は彼をそのポストに推薦するのです。
Can you recommend me a place to stay in London?ロンドンで滞在する場所を推薦してもらえますか。
Can you recommend a good dictionary to me?私によい辞書を推薦してくれませんか。
I can recommend this book to you.私はこの本をあなたに推薦できます。
I will employ whomever you recommend.私は彼が推薦する人なら誰でも雇うつもりだ。
We recommended him as chairman.私達は彼を議長に推薦した。
Self-praise is no recommendation.自賛は推薦にならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
推薦[すいせん, suisen] Empfehlung [Add to Longdo]
推薦[すいせんじょう, suisenjou] Empfehlungsschreiben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top