ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採用

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採用-, *採用*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采用[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
採用[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
採用[さいよう, saiyou] TH: นำมาใช้  EN: use
採用[さいよう, saiyou] TH: นำมาประยุกต์ใช้  EN: adapt

Japanese-English: EDICT Dictionary
採用[さいよう, saiyou] (n,vs) (1) use; adoption; acceptance; (2) appointment; employment; engagement; (P) [Add to Longdo]
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] (n) {comp} not supported [Add to Longdo]
採用試験[さいようしけん, saiyoushiken] (n) employment examination [Add to Longdo]
採用選考[さいようせんこう, saiyousenkou] (n) employment screening; employment selection (for job applicants) [Add to Longdo]
採用通知[さいようつうち, saiyoutsuuchi] (n) job offer; letter of appointment; appointment letter; notification of appointment [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を採用した。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授法を採用した。
Huh? What is this? They're not going to use my proposal?アン。なんてことかしら。私の案が採用されないなんて。 [F]
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式採用となる寸前で、解雇されてしまった。
All things considered, we'll adopt his project.すべてを考慮すると、私達は彼の企画を採用することになるでしょう。
The company turned him down for no apparent reason.その会社は確たる理由もなく、彼を不採用にしました。
The company employs new staff seasonally.その会社は社員を季節的に採用する。
The plan was adopted at the meeting.その計画は会議で採用された。
Six people applied for the job, but none of them were employed.その職には6人の応募者があったが、誰も採用されなかった。
Germany adopted a social security system in the 1880's.ドイツは1880年代に社会保障制度を採用した。
Our school has adopted a new teaching method.我が校は新しい教授法を採用した。
Our school adopted his teaching methods.我が校は彼の授業法を採用した。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
採用[さいよう, saiyou] support (vs) [Add to Longdo]
採用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採用[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top