ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
62 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採-, *採*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[採, cǎi, ㄘㄞˇ] to collect, to gather; to pick, to pluck
Radical: Decomposition: 扌 (shǒu ㄕㄡˇ)  采 (cǎi ㄘㄞˇ) 
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采用[cǎi yòng, ㄘㄞˇ ㄩㄥˋ, / ] to adopt; to employ; to use, #540 [Add to Longdo]
采取[cǎi qǔ, ㄘㄞˇ ㄑㄩˇ, / ] to adopt or carry out (measures, policies, course of action); to take, #766 [Add to Longdo]
采访[cǎi fǎng, ㄘㄞˇ ㄈㄤˇ, 访 / ] to interview; to gather news; to hunt for and collect; to cover, #990 [Add to Longdo]
采购[cǎi gòu, ㄘㄞˇ ㄍㄡˋ, / ] make purchases for an organization or enterprise; purchase, #2,846 [Add to Longdo]
[cǎi, ㄘㄞˇ, / ] to pick; to pluck; to collect; to select; to choose; to gather, #3,558 [Add to Longdo]
采集[cǎi jí, ㄘㄞˇ ㄐㄧˊ, / ] to gather; to collect; to harvest, #7,213 [Add to Longdo]
开采[kāi cǎi, ㄎㄞ ㄘㄞˇ, / ] to extract ore or other resource from a mine, #7,398 [Add to Longdo]
采纳[cǎi nà, ㄘㄞˇ ㄋㄚˋ, / ] accept; adopt, #12,756 [Add to Longdo]
采矿[cǎi kuàng, ㄘㄞˇ ㄎㄨㄤˋ, / ] mining, #14,730 [Add to Longdo]
采摘[cǎi zhāi, ㄘㄞˇ ㄓㄞ, / ] pluck; pick, #16,444 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[さいよう, saiyou] (n) ประยุกต์ใช้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
算点[さいさんてん, saisanten] (n ) จุดคุ้มทุน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาใช้ English: use
[さいよう, saiyou] Thai: นำมาประยุกต์ใช้ English: adapt
[とる, toru] Thai: เก็บเอามา English: to take

Japanese-English: EDICT Dictionary
り込む[とりこむ, torikomu] (v5m,vt) (See 取り込む・1) to take in (light, wind, etc.) [Add to Longdo]
[とる, toru] (v5r,vt) (1) to adopt (measure, proposal); (2) to pick (e.g. fruit); to catch (e.g. insects); to take (e.g. a sample); (3) to assume (attitude); (4) to take on (i.e. hire); to engage; (P) [Add to Longdo]
るべき道;とるべき道[とるべきみち, torubekimichi] (n) course of action [Add to Longdo]
れる[とれる, toreru] (v1) (1) (See る・2) to be collected; to be gathered (e.g. mushrooms, etc.); to be harvested; to be mined; (2) to be able to collect; to be able to mine [Add to Longdo]
[さいきん, saikin] (n,vs) gold mining; extraction of gold [Add to Longdo]
金地[さいきんち, saikinchi] (n) (See 金鉱地) goldfield [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
掘権[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
掘師[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] (n,vs) vote; roll call; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
In the 6th century the Anglo-Saxons adopted Roman characters.6世紀にアングロ・サクソン族はローマ文字を用した。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教授法を用した。
Huh? What is this? They're not going to use my proposal?アン。なんてことかしら。私の案が用されないなんて。 [F]
This project may not pay off.この企画は算が取れないかもしれない。
This room doesn't get a lot of sun.この部屋は光が悪い。
Sam got a raw deal when he was laid off just before his job would have become permanent.サムは不当にも正式用となる寸前で、解雇されてしまった。
Spain is abundant in oranges.スペインはオレンジがたくさんれる。
All things considered, we'll adopt his project.すべてを考慮すると、私達は彼の企画を用することになるでしょう。
Take the apple and divide it into halves.そのりんごをって半分に切りなさい。
The committee adopted the plan.その委員会はその提案を択した。
The company turned him down for no apparent reason.その会社は確たる理由もなく、彼を不用にしました。
The company employs new staff seasonally.その会社は社員を季節的に用する。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then take our advice.[CN] 那就取我們的建議 Salvatore Giuliano (1962)
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 私は竜結晶を掘して武器を作る事を許可する The Queen's Justice (2017)
Your third and final judge at ringside scores the fight 113-113.[JA] 3人目の審判による 点を発表します 113対113のイーブン CounterPunch (2017)
I don't sit down at any table with those hopped-up hoods.[CN] 扂祥頗睿饒虳牊脺腔苤霜疇 釴婓珨桲袤奻腔 The Damned Don't Cry (1950)
They all see it from a different angle.[JA] 点には主観が入る CounterPunch (2017)
Perhaps more appropriate measures could have been taken...[CN] 或许可取更这当的措施... Harakiri (1962)
Would it have without your interview? I couldn't say.[CN] 如果沒聽到訪她會這樣想嗎? La Poison (1951)
I won't give any more interviews, I promise you that.[CN] 我承諾不再接受 La Poison (1951)
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 竜結晶の掘と武器の製造を許可する The Spoils of War (2017)
Congratulations, mate. Are they still looking for reps?[JA] いいね まだ用枠はある? Sexy Rollercoasters (2017)
I'm happy to say I've just hired Sam as my new PA and this is a working lunch.[JA] 秘書として用したサムと Smell the Weakness (2017)
We need to mine it and turn it into weapons.[JA] 掘して武器にしなくてはならない Stormborn (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] support (vs) [Add to Longdo]
用しない[さいようしない, saiyoushinai] not supported [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[とる, toru] annehmen, nehmen, anstellen;, sammeln (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]
[さいたく, saitaku] Annahme, Aufnahme [Add to Longdo]
[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]
[さいけつ, saiketsu] Abstimmung [Add to Longdo]
[さいたん, saitan] Kohlenfoerderung [Add to Longdo]
[さいよう, saiyou] Annahme, Anstellung [Add to Longdo]
[さいさん, saisan] Vorteil, Gewinn [Add to Longdo]
[さいろく, sairoku] aufzeichnen, verzeichnen, aufschreiben [Add to Longdo]
[さいしゅう, saishuu] das_Sammeln, Sammlung (Pflanzen,Insekten) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top