ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掛-, *掛*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掛, guà, ㄍㄨㄚˋ] to suspend, to put up, to hang; suspense
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  卦 [guà, ㄍㄨㄚˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[guà, ㄍㄨㄚˋ, / ] to hang; to put up; to suspend, #1,290 [Add to Longdo]
悬挂[xuán guà, ㄒㄩㄢˊ ㄍㄨㄚˋ, / ] to suspend; to hang; suspension (cable car), #9,165 [Add to Longdo]
牵挂[qiān guà, ㄑㄧㄢ ㄍㄨㄚˋ, / ] to worry, #9,212 [Add to Longdo]
挂帅[guà shuài, ㄍㄨㄚˋ ㄕㄨㄞˋ, / ] to take command; to assume leadership (of large army); dominate, #18,683 [Add to Longdo]
挂号[guà hào, ㄍㄨㄚˋ ㄏㄠˋ, / ] to register (a letter etc), #21,431 [Add to Longdo]
挂断[guà duàn, ㄍㄨㄚˋ ㄉㄨㄢˋ, / ] to hang up (a phone), #21,444 [Add to Longdo]
挂念[guà niàn, ㄍㄨㄚˋ ㄋㄧㄢˋ, / ] concerned, #23,266 [Add to Longdo]
倒挂[dào guà, ㄉㄠˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] lit. to hang upside down; fig. topsy-turvy and inequitable, e.g. manfacturing and trading costs exceed the sale price (of some goods); to borrow more than one can ever repay, #25,222 [Add to Longdo]
一丝不挂[yī sī bù guà, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] not wearing one thread (成语 saw); absolutely naked; without a stitch of clothing; in one's birthday suit, #35,814 [Add to Longdo]
壁挂[bì guà, ㄅㄧˋ ㄍㄨㄚˋ, / ] wall hanging, #47,930 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
け替え[かけがえ, kakegae] แทนที่

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ける[かける, kakeru] TH: สวม(แว่นตา)  EN: to wear
ける[かける, kakeru] TH: แขวน  EN: to hang
ける[かける, kakeru] TH: คูณ
ける[かける, kakeru] TH: เปิด(แผ่นเสียง)
かる[かかる, kakaru] TH: ใช้(เวลา หรือ เงิน)  EN: to take (e.g. time; money; etc)
かる[かかる, kakaru] TH: แขวนติดอยู่  EN: to hang (vi)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり;[がかり, gakari] (suf) (1) taking a quantity (of time, people, etc.); (2) similar to ...; (3) dependent on ...; reliant on ...; (4) (after the -masu stem of a verb) while ...; when ...; in the midst of ... [Add to Longdo]
かり;懸かり;り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. かり, り) expenses; costs; (3) (esp. かり, り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (かり, り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk [Add to Longdo]
かり合い[かかりあい, kakariai] (n) involvement [Add to Longdo]
かり合う;かかり合う[かかりあう, kakariau] (v5u) to have dealings with; to be involved in [Add to Longdo]
かり切り;かりきり;り切り[かかりきり, kakarikiri] (n) being devoted; spending all one's time and energy on [Add to Longdo]
かり湯[かかりゆ, kakariyu] (n) fresh bathwater to pour over oneself [Add to Longdo]
かり付け;りつけ;り付け[かかりつけ, kakaritsuke] (adj-no) personal; family [Add to Longdo]
かり付けの医者[かかりつけのいしゃ, kakaritsukenoisha] (n) family physician (doctor) [Add to Longdo]
かり負け;り負け[かかりまけ, kakarimake] (exp) expenses being higher than profits [Add to Longdo]
かる(P);懸かる(P);る;懸る[かかる, kakaru] (v5r,vi) (1) (See 時間がかかる) to take; (v5r) (2) to hang; (3) (See お目にかかる) to come into view; to arrive; (4) to come under (a contract, a tax); (5) to start (engines, motors); (6) to attend; to deal with; to handle; (v5r,aux-v) (7) to have started to; to be on the verge of; (8) to overlap (e.g. information in a manual); to cover; (9) to (come) at; (10) (See 鍵がかかる) to be fastened; (11) to be covered (e.g. with dust, a table-cloth, etc.); (12) (See 罠にかかる) to be caught in; (13) (See 電話がかる) to get a call; (14) to depend on; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Can I call you back in twenty minutes?20分後に電話をけ直してもいいですか。
3 multiplied by 5 is 15.3に5をけると15になる。
Four multiplied by two is eight.ける2は8だ。
She went to bed, having set the alarm for seven.7時に鳴るように目覚しをけた後で、彼女は就寝した。
If you are tied up now, I'll call you back later on.あなたが今忙しければ、後でけ直しますよ。
Let's have a seat over there, Annie.アニー、あそこに腰けましょう。
Hang that picture on the wall.あの絵を壁にけなさい。
Andy hung his shirt up in the closet.アンディーは自分のシャツを収納室にけた。
Won't you sit down?けになりませんか。
Please take your seat.けください。
You should build a fire under the kid.お子さんに少し発破をけろ。
Put your coat on a hanger.コートをハンガーにけておきなさい。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ける[かける, kakeru] to multiply [Add to Longdo]
け算[かけざん, kakezan] multiplication [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[かかり, kakari] die_Kosten, Steuern, Beziehung [Add to Longdo]
かる[かかる, kakaru] haengen, kosten [Add to Longdo]
ける[かける, kakeru] haengen, aufhaengen, verwenden, multiplizieren [Add to Longdo]
け布団[かけぶとん, kakebuton] Bettdecke [Add to Longdo]
け軸[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]
[かけじく, kakejiku] Rollbild [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top