ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -掌-, *掌*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[掌, zhǎng, ㄓㄤˇ] in charge; the palm of the hand, the sole of the foot
Radical: , Decomposition:   尚 [shàng, ㄕㄤˋ]  手 [shǒu, ㄕㄡˇ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 890

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhǎng, ㄓㄤˇ, ] in charge of; palm of hand, #3,021 [Add to Longdo]
[zhǎng wò, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ, ] to grasp (often fig.); to master; to know well; to understand sth well and know how to use it; fluency; to control; to seize (initiative, opportunity, destiny), #1,674 [Add to Longdo]
[zhǎng shēng, ㄓㄤˇ ㄕㄥ, / ] applause, #5,993 [Add to Longdo]
[gǔ zhǎng, ㄍㄨˇ ㄓㄤˇ, ] to applaud, #9,570 [Add to Longdo]
[shǒu zhǎng, ㄕㄡˇ ㄓㄤˇ, ] palm, #9,763 [Add to Longdo]
[zhǎng kòng, ㄓㄤˇ ㄎㄨㄥˋ, ] to control; in control of, #9,785 [Add to Longdo]
[bā zhǎng, ㄅㄚ ㄓㄤˇ, ] palm; hand, #11,233 [Add to Longdo]
[zhǎng guì, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄟˋ, / ] shopkeeper, #14,215 [Add to Longdo]
[zhǎng guǎn, ㄓㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, ] in charge of; to control, #20,084 [Add to Longdo]
[zhí zhǎng, ㄓˊ ㄓㄤˇ, / ] wield (power etc), #22,702 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);手のひら(P);手の平[てのひら(P);たなごころ(掌), tenohira (P); tanagokoro ( tenohira )] (n) the palm (of one's hand); (P) [Add to Longdo]
を指す[たなごころをさす;しょうをさす, tanagokorowosasu ; shouwosasu] (exp,v5s) (id) to be obvious; to be obviously correct; to point to one's palm [Add to Longdo]
[しょうあく, shouaku] (n,vs) grasping; seizing; holding; (P) [Add to Longdo]
[しょうきゃく, shoukyaku] (n) (arch) court official in charge of entertaining important guests [Add to Longdo]
[しょうこつ, shoukotsu] (n,adj-no) (obsc) (See 中手骨) bones of the palm (esp. the metacarpals, but sometimes also including the carpals) [Add to Longdo]
[しょうちゅう, shouchuu] (n) in the hand; (something) easily manipulated; (P) [Add to Longdo]
中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] (n) apple of one's eye [Add to Longdo]
中本[しょうちゅうぼん, shouchuubon] (n) pocket edition [Add to Longdo]
[しょうへん, shouhen] (n) short short story [Add to Longdo]
篇小説[しょうへんしょうせつ, shouhenshousetsu] (n) short short story [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Orange Cards" are available from the conductor.オレンジカードは車が販売している。
Tom was master of the situation in no time.トムは直ちに事態を握した。
The bus conductor told her to get off because she could not pay the fare.バスの車は彼女に、料金を払えないので降りるようにと言った。
Say, Conductor!さん。
If you have a positive attitude, you are looking for ways to solve the problems that you can solve, and you are letting go of the things over which you have no control.積極的な姿勢があれば、解決できる問題はそのやり方を求め、握できない事柄からは手を引くことになる。
The teacher controls the class, usually standing in front of the students and lecturing to them during the lesson.先生はクラスを握しており、ふつうは、クラスの前に立って、授業の間じゅう生徒に講義をしています。
She has good control over her class.彼女は担任のクラスをよく握している。
My brother was the apple of my father's eye.父は私の弟を中の玉のようにかわいがった。
The gang leader made all the members toe the line, keeping control through fear.暴力団の頭目は団員全部に規則を守らせ、恐怖感によって、団員を握した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[しょう, shou] HANDFLAECHE, VERWALTEN [Add to Longdo]
[しょうちゅう, shouchuu] Taschen-, Hand-, in_der_Hand [Add to Longdo]
中の玉[しょうちゅうのたま, shouchuunotama] geliebtes_Kind, Schatz, Augapfel, Juwel [Add to Longdo]
[しょうあく, shouaku] ergreifen, an_sich_reissen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top