ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -授-, *授*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[授, shòu, ㄕㄡˋ] to award, to confer, to instruct, to teach
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  受 [shòu, ㄕㄡˋ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 968

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shòu, ㄕㄡˋ, ] to teach; to instruct; to award; to give, #7,947 [Add to Longdo]
[jiào shòu, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] university professor; to instruct; to lecture on, #1,758 [Add to Longdo]
[shòu quán, ㄕㄡˋ ㄑㄩㄢˊ, / ] to authorize, #3,877 [Add to Longdo]
[shòu yǔ, ㄕㄡˋ ㄩˇ, ] to award; to confer, #5,965 [Add to Longdo]
[chuán shòu, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄡˋ, / ] to impart; to pass on; to teach, #9,719 [Add to Longdo]
副教[fù jiào shòu, ㄈㄨˋ ㄐㄧㄠˋ ㄕㄡˋ, ] associate professor (university post), #13,685 [Add to Longdo]
[shòu kè, ㄕㄡˋ ㄎㄜˋ, / ] to teach; to give lessons, #14,069 [Add to Longdo]
[jiǎng shòu, ㄐㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, / ] to lecture; to teach (a college course), #17,823 [Add to Longdo]
[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, ] correspondence course, #28,996 [Add to Longdo]
[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to inspire; to incite, #29,188 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ける[さずける, sazukeru] มอบให้, ให้(แบบนอบน้อม) (มักใช้กับการมอบรางวัล การให้ความรุ้)

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[じゅしょう, jushou] TH: ได้รับรางวัล  EN: awarding a prize (vs)

Japanese-English: EDICT Dictionary
かり物;かりもの[さずかりもの, sazukarimono] (n) boon; windfall; blessing [Add to Longdo]
かる[さずかる, sazukaru] (v5r,vt) (1) to be awarded (e.g. a prize); to be given an award; to receive (e.g. a title); (2) to be gifted or endowed (e.g. with a talent); (3) to be blessed (e.g. with a child); (4) to be initiated (e.g. into a secret); (P) [Add to Longdo]
ける[さずける, sazukeru] (v1,vt) to grant; to award; to teach; (P) [Add to Longdo]
[じゅかい, jukai] (n,vs) {Buddh} handing down the precepts [Add to Longdo]
記;受記[じゅき, juki] (n) {Buddh} vyakarana (assurance of future enlightenment) [Add to Longdo]
[じゅぎょう, jugyou] (n,vs) lesson; class work; teaching; instruction; (P) [Add to Longdo]
業を受ける[じゅぎょうをうける, jugyouwoukeru] (exp,v1) to take a class [Add to Longdo]
業計画[じゅぎょうけいかく, jugyoukeikaku] (n) (See シラバス) syllabus [Add to Longdo]
業参観[じゅぎょうさんかん, jugyousankan] (n) parents' day (day when parents observe their children in school); (P) [Add to Longdo]
業時間[じゅぎょうじかん, jugyoujikan] (n) school hours; hours of teaching (instruction) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let us begin today's lesson by opening our books to page 156," said the teacher.「さあ、156ページを開けて今日の業を始めましょう」と先生は言った。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教は何について話していました?」と学生はたずねた。
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの業の講義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
What do you have the first period?1時限は何の業ですか。
Tuition will be raised by nearly ten percent as of April 1, 2001.2001年4月1日から業料が、10%近く値上げになります。
Six professors constitute the committee.6人の教でその委員会を構成する。
There is no school during August.8月には業がない。
May I be excused from tomorrow's class?あしたの業を欠席させていただいてよいでしょうか。
How many classes do you have on Mondays?あなたは月曜日にいくつ業がありますか。
Do you want to see our English lesson?あなたは私たちの英語の業を見たいですか。
They adopted a new method of teaching English in that school.あの学校では新しい英語教法を採用した。
We met in the American history class.アメリカ史の業で会ったことがあります。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
受特性[じゅじゅとくせい, jujutokusei] intent [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
かる[さずかる, sazukaru] bekommen, unterichtet_werden [Add to Longdo]
ける[さずける, sazukeru] geben, lehren [Add to Longdo]
[じゅよ, juyo] Verleihung, Ueberreichung [Add to Longdo]
[じゅじゅ, juju] Geben_und_Nehmen, Austausch [Add to Longdo]
[じゅぎょう, jugyou] Unterricht [Add to Longdo]
[じゅしゃく, jushaku] in_den_Adelsstand_erheben [Add to Longdo]
[じゅしょう, jushou] Entgegennahme_eines_Preises [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top