ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -据-, *据*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[据, jù, ㄐㄩˋ] to possess, to occupy; position; base
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  居 [, ㄐㄩ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 313

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jū, ㄐㄩ, ] see 拮 or 拮據, hard pressed for cash; in financial difficulties, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[jù, ㄐㄩˋ, / ] according to; to act in accordance with; to depend on; to seize; to occupy, #158 [Add to Longdo]
[gēn jù, ㄍㄣ ㄐㄩˋ, / ] according to; based on; basis; foundation, #328 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital; also written 數據|数, #804 [Add to Longdo]
[shù jù, ㄕㄨˋ ㄐㄩˋ, / ] data; numbers; digital, #804 [Add to Longdo]
[jù xī, ㄐㄩˋ ㄒㄧ, / ] according to reports; it is reported (that), #1,627 [Add to Longdo]
[yī jù, ㄧ ㄐㄩˋ, / ] according to; basis; foundation, #2,142 [Add to Longdo]
[jù shuō, ㄐㄩˋ ㄕㄨㄛ, / ] it is said that; reportedly, #2,996 [Add to Longdo]
[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony, #3,020 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[すえる, sueru] TH: ติดตั้ง
える[すえる, sueru] TH: ก่อตั้ง  EN: to lay (foundation)
える[すえる, sueru] TH: เก็บปืน  EN: to place (gun)

Japanese-English: EDICT Dictionary
える[すえる, sueru] (v1,vt) (1) to place (in position); to fix; to set (e.g. table); to lay (foundation); (2) (See 上座にえる) to install; to seat (someone); (3) to settle (upon something); to fix (e.g. one's gaze); (4) to apply (moxa); (P) [Add to Longdo]
え膳;[すえぜん, suezen] (n) (1) meal set before one; (2) women's advances [Add to Longdo]
え膳食わぬは男の恥[すえぜんくわぬはおとこのはじ, suezenkuwanuhaotokonohaji] (exp) (id) When petticoats woo, breeks may come speed [Add to Longdo]
え置き(P);置き[すえおき, sueoki] (n) deferment (e.g. of savings); leaving (a thing) as it stands; (P) [Add to Longdo]
え置き期間[すえおききかん, sueokikikan] (n) period of deferment [Add to Longdo]
え置き貯金[すえおきちょきん, sueokichokin] (n) deferred savings [Add to Longdo]
え置く[すえおく, sueoku] (v5k,vt) to leave as it is; to defer [Add to Longdo]
え付け;[すえつけ, suetsuke] (n) installation; setting; fitting; mounting [Add to Longdo]
え付ける(P);えつける[すえつける, suetsukeru] (v1,vt) to install; to equip; to mount; (P) [Add to Longdo]
え風呂;居え風呂;風呂;居風呂[すえふろ, suefuro] (n) (See すいふろ) deep bathtub with a water-heating tank; bathtub heated from below [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Bus rates have stayed the same for two years.バス料金は2年間えおかれてきた。
We have to look the future straight in the eye and prepare to get through the coming crisis.我々は将来を見えつつ、今そこにある危機を乗り越えていかねばならない。
Settle down for a while and concentrate.少しは腰をえてやれ。
My son's friend imposed himself on us for two weeks.招待もしていないのに息子の友達がおしかけてきて二週間も居わった。
He settled down to his work.彼は腰をえて仕事に取り掛かった。
He mustered up his courage to talk to a foreigner.彼は度胸をえて外人に話し掛けた。
I couldn't put up with her arrogant behavior.彼女の横柄な態度は腹にえかねた。
At a Japanese-style inn, they take care of your every need, so you don't have to lift a finger.旅館は、上げ膳え膳がうれしいね。
He has guts.彼は腹がわっている。
A desk stood in the centre, with a red-leather swivel-chair.中央には机がえられていて、赤い革張りの回転椅子がそえてあった。
People are cool when they're gutsy, doesn't matter if they're men or women.男でも女でも腹がわっているってのはカッコいいですよね。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[すえる, sueru] -setzen, -stellen, -legen [Add to Longdo]
え付ける[すえつける, suetsukeru] aufstellen, montieren [Add to Longdo]
え置く[すえおく, sueoku] so_lassen_wie_es_ist [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top