ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -捨-, *捨*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[捨, shě, ㄕㄜˇ] house, dwelling; to reside, to dwell; to abandon, to give up
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  舍 [shě, ㄕㄜˇ]
Etymology: [pictophonetic] house

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shě, ㄕㄜˇ, / ] give up; abandon, #3,932 [Add to Longdo]
舍不得[shě bu de, ㄕㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄜ˙, / ] to hate to do sth; to hate to part with; to begrudge, #6,298 [Add to Longdo]
舍得[shě de, ㄕㄜˇ ㄉㄜ˙, / ] to be willing to part with sth, #7,232 [Add to Longdo]
舍弃[shě qì, ㄕㄜˇ ㄑㄧˋ, / ] to give up; to abandon; to abort, #15,279 [Add to Longdo]
取舍[qǔ shě, ㄑㄩˇ ㄕㄜˇ, / ] to choose; to accept or reject, #17,309 [Add to Longdo]
施舍[shī shě, ㄕ ㄕㄜˇ, / ] to give in charity, #25,493 [Add to Longdo]
恋恋不舍[liàn liàn bù shě, ㄌㄧㄢˋ ㄌㄧㄢˋ ㄅㄨˋ ㄕㄜˇ, / ] reluctant to part, #33,172 [Add to Longdo]
锲而不舍[qiè ér bù shě, ㄑㄧㄝˋ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄕㄜˇ, / ] to persevere, #35,105 [Add to Longdo]
舍身[shě shēn, ㄕㄜˇ ㄕㄣ, / ] to give one's life, #42,081 [Add to Longdo]
舍命[shě mìng, ㄕㄜˇ ㄇㄧㄥˋ, / ] to risk one's life, #48,885 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
てる[すてる, suteru] TH: โยนทิ้ง  EN: to throw away
てる[すてる, suteru] TH: สละทิ้ง  EN: to resign
てる[すてる, suteru] TH: ทอดทิ้ง  EN: to cast aside

Japanese-English: EDICT Dictionary
てたものではない[すてたものではない, sutetamonodehanai] (exp) not without its worth; not to be undervalued [Add to Longdo]
てて置く[すてておく, suteteoku] (v5k) to leave something as it is [Add to Longdo]
てる(P);棄てる[すてる, suteru] (v1,vt) to throw away; to cast aside; to abandon; to resign; to break up with (someone); (P) [Add to Longdo]
てる神在れば拾う神在り[すてるかみあればひろうかみあり, suterukamiarebahiroukamiari] (exp) (id) When one door is shut, another is open; The world is as kind as it is cruel [Add to Longdo]
てポジ[すてポジ, sute poji] (n) photographic prints that you don't keep [Add to Longdo]
て印;[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid) [Add to Longdo]
て仮名;仮名[すてがな, sutegana] (n) (1) small okurigana used with kanbun; (2) small kana used for diphthongs (ya, yo, yu, i, etc.) [Add to Longdo]
て去る[すてさる, sutesaru] (v5r,vt) to abandon (ship) [Add to Longdo]
て金[すてがね, sutegane] (n) wasted money [Add to Longdo]
て駒;[すてごま, sutegoma] (n) sacrificial pawn; sacrificed piece (in shogi) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Get rid of it, of course!" Answered the farmer.「もちろん、ててくれ」と農家が答えました。
Yeah, I've had it forever.ああ、てないってな。
I was scared that you might leave me.あなたに見てられるのではないかと脅えていました。
Lending money to such a fellow is as good as throwing it away.あんな奴に金を貸すなんて、金をてるも同然だ。
I can't leave my dream.オレは夢をてられない。 [M]
You might as well throw your money away as spend it on gambling.ギャンブルに金を使うくらいなら、てた方がましだ。
Don't throw trash here.ここにゴミをてるべからず。
I may as well throw the money away as give it to him.このお金を彼にあげるくらいなら、てたほうがいい。
I would rather throw the money away than give it to him.このお金を彼にあげるくらいなら、てたほうがいいです。
Hey, this pizza isn't bad. Not bad at all.このピザそうてたものでもないよ。
We must get rid of this foul garbage right away.この汚いゴミをすぐにてなければならない。
Where should I throw away this empty cup?この空いたカップをどこにてたらよいのか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
てる[すてる, suteru] wegwerfen, im_Stich_lassen, verzichten [Add to Longdo]
て子[すてご, sutego] Findling, ausgesetztes_Kind [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top