ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

振る

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -振る-, *振る*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
振る舞い[ふるまい, furumai] (n) การกระทำ, ความประพฤติ, การต้อนรับ, See also: S. 行動こうどう), ごちそう

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
振る[ふる, furu] TH: โบก  EN: to wave
振る[ふる, furu] TH: ใช้อำนาจ

Japanese-English: EDICT Dictionary
振る[ぶる, buru] (v5r,vt) (1) to wave; to shake; to swing; (2) to sprinkle; to throw (dice); (3) to cast (actor); to allocate (work); (4) to turn down (somebody); to reject; to jilt; to dump; (5) to abandon; to give up; to ruin; (6) (See 振り仮名) to add kana indicating a reading of a word; (7) to slightly change headings; to change directions; (8) to extract by broiling; to prepare an infusion of; to decoct; (9) to carry with great vigor (e.g. a portable shrine); (10) to bring up the main topic; (11) to replace; to substitute; (12) to set up a joke for somebody else; (P) [Add to Longdo]
振る[ぶる, buru] (suf,v5r) (1) assuming the air of ...; behaving like ...; (v5r) (2) (col) to put on airs; to be self-important [Add to Longdo]
振るう;揮う;振う(io)[ふるう, furuu] (v5u,vt) (1) (See 槍を振るう,奮う) to swing; to wield (physically); to exert; (2) (See 威を振るう) to exercise; to wield (metaphorically); (3) to flourish; to prosper; to thrive [Add to Longdo]
振るった[ふるった, furutta] (exp) different; eccentric; original; striking; extraordinary [Add to Longdo]
振るわない[ふるわない, furuwanai] (adj-i) in a bad way; dull [Add to Longdo]
振る舞い(P);振舞い;振るまい;振舞[ふるまい, furumai] (n) behavior; behaviour; conduct; (P) [Add to Longdo]
振る舞う(P);振舞う[ふるまう, furumau] (v5u,vt) (1) to behave; to conduct oneself; (2) to entertain; to treat someone (to a drink); to make tea for someone (tea ceremony); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
If you act like a fool, you must be treated as such.あなたが馬鹿者のように振る舞えば、馬鹿者として扱われる。
If it had not been for your foolishness, we would never have been in that trouble.あなたのばかげた振る舞いがなかったら、私たちはあんな面倒にあわなかったろうに。
You should apologize to Mrs. Smith for your rude behavior the other night.あなたはこの前の夜の失礼な振る舞いをスミス夫人に謝罪すべきです。
You must put an end to your foolish behavior.あなたは愚かな振る舞いをやめなければならない。
He must be crazy to behave like that.あんな風に振る舞うなんて彼は気が狂ってるに違いない。
The flu struck the metropolitan area.インフルエンザが都市部で猛威を振るった。
If you act like a child, you will be treated as such.お前が子供のような振る舞いをするなら子供として扱われるぞ。 [M]
Kate was astonished by his behavior.ケイトは彼の振る舞いに驚いた。
You may be free to do what you like.ここでは自由に振る舞っていいですよ。
Don't be so wild, Jack.ジャック、そんなに乱暴に振る舞うな。
His behavior at the party was so humorous that I could not help laughing.そのパーティーで彼の振る舞いはあまりに滑稽だったので、私は笑わずにはいられなかった。
One must deplore such bad behavior.そのような悪い振る舞いは深く悔いなければならない。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
振る[ふる, furu] schwingen, schuetteln [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top