ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -招-, *招*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[招, zhāo, ㄓㄠ] to summon; to recruit; to levy
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  召 [zhào, ㄓㄠˋ]
Etymology: [ideographic] A call 召 to arms 扌; 召 also provides the pronunciation, Rank: 941

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhāo, ㄓㄠ, ] to recruit; to provoke; to beckon; to infect, #1,430 [Add to Longdo]
[zhāo shēng, ㄓㄠ ㄕㄥ, ] to enroll new students; recruitment, #2,949 [Add to Longdo]
[zhāo pìn, ㄓㄠ ㄆㄧㄣˋ, ] recruitment; to invite applications for a job, #3,963 [Add to Longdo]
[zhāo biāo, ㄓㄠ ㄅㄧㄠ, / ] to invite bids, #5,293 [Add to Longdo]
[zhāo hu, ㄓㄠ ㄏㄨ˙, ] to call out to sb; to greet sb; to inform sb; to instruct sb to do sth; to take care of sb, #7,409 [Add to Longdo]
[zhāo shōu, ㄓㄠ ㄕㄡ, ] to hire; to recruit, #8,704 [Add to Longdo]
[zhāo pai, ㄓㄠ ㄆㄞ˙, ] signboard, #9,113 [Add to Longdo]
[zhāo mù, ㄓㄠ ㄇㄨˋ, ] to recruit; to enlist, #9,217 [Add to Longdo]
[dǎ zhāo hu, ㄉㄚˇ ㄓㄠ ㄏㄨ˙, ] to greet sb by word or action; to give prior notice, #10,570 [Add to Longdo]
[zhāo dài, ㄓㄠ ㄉㄞˋ, ] to receive (guests); to entertain; reception, #11,798 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[まねく, maneku] TH: เชื้อเชิญ  EN: to invite
[まねく, maneku] TH: ก่อให้เกิด

Japanese-English: EDICT Dictionary
かれざる客[まねかれざるきゃく, manekarezarukyaku] (n) uninvited guest [Add to Longdo]
[まねき, maneki] (n) invitation; (P) [Add to Longdo]
き入れる[まねきいれる, manekiireru] (v1) to invite in; to show someone in [Add to Longdo]
き猫[まねきねこ, manekineko] (n) beckoning cat; figure of a cat with one paw raised (usu. white porcelain) [Add to Longdo]
[まねく, maneku] (v5k,vt) (1) to invite; to ask; (2) to beckon; to wave someone in; to gesture to; (3) to call in; to send for; to summon; (4) to bring on oneself; to cause; to incur; to lead to; to result in; (P) [Add to Longdo]
じ入れる;請じ入れる[しょうじいれる, shoujiireru] (v1,vt) to invite or usher in [Add to Longdo]
へい理由書;聘理由書[しょうへいりゆうしょ, shouheiriyuusho] (n) invitation letter (e.g. document in support of a visa to enter Japan) [Add to Longdo]
[しょうえん, shouen] (n,vs) banquet; invitation to a party; party [Add to Longdo]
[しょうこん, shoukon] (n) invocation of the dead [Add to Longdo]
[しょうしゅう, shoushuu] (n,vs,adj-no) calling or convening (a meeting, assembly, congress); (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
I'm afraid I can't accept your invitation.あいにくご待をお受けできないのですが。
I'm sorry but I can't accept your invitation; I have other plans on that day.あいにくその日は予定がありますので、御きに応じられません。
You may invite whoever you like.あなたが好きな人をだれでも待してもいい。
I appreciate your invitation, but...あなたのご待はほんとにうれしいのですが、
Are you going to invite her to the party?あなたは彼女をパーティーに待するつもりですか。
I'd like to invite you to the party.あなたをパーティーにご待したいのですが。
The American Ambassador was invited to the gathering.アメリカ大使がその集まりに待された。
And Jesus and his disciples had also been invited to the wedding.イエスも、また弟子たちも、その婚礼にかれた。
Isadora Duncan danced with such grace that she was invited to dance in Europe.イザドラダンカンはとても優雅に踊ったので、ヨーロッパのダンスにかれた。
In either case, the division is real and useful; but it can also be misleading.いずれにせよ、その隔たりは現実のものであり、実際に役に立つものではあるのだが、同時にそれは誤解をくおそれのあるものでもある。
At anytime an invitation you can't decline.いついかなる時も待を断ることができない。
When do you want me to send these invitations to our customers?いつお客様にこの待状をお送りしましょうか。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
き猫[まねきねこ, manekineko] Porzellankatze_im_Schaufenster [Add to Longdo]
[まねく, maneku] winken, einladen, verursachen [Add to Longdo]
[しょうたい, shoutai] Einladung [Add to Longdo]
待状[しょうたいじょう, shoutaijou] schriftliche_Einladung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top