ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -拓-, *拓*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[拓, tà, ㄊㄚˋ] to develop, to expand, to open up
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  石 [shí, ㄕˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 2238

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tà, ㄊㄚˋ, ] make rubbing, #9,862 [Add to Longdo]
[tuò, ㄊㄨㄛˋ, ] expand; support on palm; to develop; to open up, #9,862 [Add to Longdo]
[kāi tuò, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ, / ] to break new ground (for agriculture); to open up (a new seam); to develop (border regions); fig. to open up (new horizons), #4,511 [Add to Longdo]
[tuò zhǎn, ㄊㄨㄛˋ ㄓㄢˇ, ] expand, #4,572 [Add to Longdo]
[kāi tuò zhě, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄓㄜˇ, / ] pioneer, #18,601 [Add to Longdo]
[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, ] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拔, #29,274 [Add to Longdo]
[tuò pū, ㄊㄨㄛˋ ㄆㄨ, / ] topology (math.); topology of a network (elec.), #42,140 [Add to Longdo]
[Dèng tuò, ㄉㄥˋ ㄊㄨㄛˋ, / ] Deng Tuo (1912-1966), sociologist and journalist, died under persecution at the start of the Cultural Revolution; wrote under the pen name Ma Nancun 馬南邨|马南邨, #48,956 [Add to Longdo]
[kāi tuò xìng, ㄎㄞ ㄊㄨㄛˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] pioneering; groundbreaking, #54,863 [Add to Longdo]
[tuò huāng, ㄊㄨㄛˋ ㄏㄨㄤ, ] to open up land (for agriculture), #68,188 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ひらく, hiraku] (v5k) to open (e.g. path); to clear (the way); to break up (e.g. land) [Add to Longdo]
[たくぎん, takugin] (n) Takushoku Bank [Add to Longdo]
[たくしょく, takushoku] (n,vs) colonization; colonisation; exploitation; (P) [Add to Longdo]
[たくほん, takuhon] (n) rubbed copy; folio of rubbings; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Some day man will reclaim the desert for agriculture.いつの日か人間は砂漠を開して農業に利用するだろう。
We have to find a new market for these products.これらの製品の新たなる販路を開せねばならない。
We accept making a reduction in price of 5% if this will help you to develop a new market for our products.もしも、私どもの製品の新しい市場を開していただく助けになるのでしたら、5%の値引きに応じます。
We lack an incentive for pursuing the eastern market.我々は東部市場を開しようと言う気持ちが欠けている。
The pioneers met with many dangers.者は多くの危険に出会った。
The colonists bartered with the natives for fur.者達は現地人たちから毛皮を物々交換で手に入れた。
Pioneer men and women had a hard life, and so did their children.者達は辛い生活をしたし、彼等の子供もそうだった。
The settlers embraced the Christian religion.民たちはキリスト教を信奉した。
The settlers learned that the land in the valley was fertile.民たちは谷間の土地が肥沃であることを知った。
Cultivate the wilderness.荒野を開する。
We understand you always do your best to develop a market for our products.私どもは、私どもの製品の市場開のため、貴社に最大の努力を払っていただいていることを理解しております。
The newcomers cultivated the immense wilderness.新たな入植者達がその広大な荒野を開した。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[たく, taku] LANDGEWINNUNG, URBARMACHUNG [Add to Longdo]
[たくほん, takuhon] Abdruck (e.Inschrift, e.Bildes), Durchdruck (e.Inschrift, e.Bildes) [Add to Longdo]
[たくしょく, takushoku] Kolonisierung, Bebauung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top