ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抽-, *抽*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抽, chōu, ㄔㄡ] to draw out, to pull out; to sprout
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  由 [yóu, ㄧㄡˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1178

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chōu, ㄔㄡ, ] to draw out; to smoke (cigarettes); to pump, #1,829 [Add to Longdo]
[chōu jiǎng, ㄔㄡ ㄐㄧㄤˇ, / ] to draw a prize; a lottery; a raffle, #5,518 [Add to Longdo]
[chōu chá, ㄔㄡ ㄔㄚˊ, ] a spot check (e.g. for drugs), #7,811 [Add to Longdo]
[chōu yān, ㄔㄡ ㄧㄢ, / ] to smoke (a cigarette, tobacco), #8,032 [Add to Longdo]
[chōu chū, ㄔㄡ ㄔㄨ, ] extract, #8,733 [Add to Longdo]
[chōu xiàng, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ, ] abstract, #9,442 [Add to Longdo]
[chōu qǔ, ㄔㄡ ㄑㄩˇ, ] to extract (a medical sample), #10,576 [Add to Longdo]
[chōu qiān, ㄔㄡ ㄑㄧㄢ, ] to draw straws (to settle a dispute); a ballot (in share dealing), #12,637 [Add to Longdo]
[chōu yàng, ㄔㄡ ㄧㄤˋ, / ] sample; sampling, #12,674 [Add to Longdo]
[chōu jīn, ㄔㄡ ㄐㄧㄣ, ] a cramp (in leg, stomach etc); to pull a tendon, #14,739 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[ちゅうしゅつ, chuushutsu] ความคิดในทางทฤษฎี

Japanese-English: EDICT Dictionary
出(P);捕出(iK)[ちゅうしゅつ, chuushutsu] (n,vs,adj-no) (1) extraction; abstraction; (2) selection (from a group); sampling; eduction; (P) [Add to Longdo]
出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] (n) {comp} sample mode [Add to Longdo]
出規準[ちゅうしゅつきじゅん, chuushutsukijun] (n) {comp} selection criteria [Add to Longdo]
出条件[ちゅうしゅつじょうけん, chuushutsujouken] (n) {comp} extraction condition [Add to Longdo]
出物[ちゅうしゅつぶつ, chuushutsubutsu] (n) extract (from) [Add to Longdo]
出法[ちゅうしゅつほう, chuushutsuhou] (n) (See サンプリング) sampling (i.e. as a survey method) [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] (adj-na,n,adj-no) abstract; (P) [Add to Longdo]
象アソシエーション[ちゅうしょうアソシエーション, chuushou asoshie-shon] (n) {comp} abstract-association [Add to Longdo]
象データ型[ちゅうしょうデータがた, chuushou de-ta gata] (n) {comp} abstract data type [Add to Longdo]
象化[ちゅうしょうか, chuushouka] (n,vs) abstraction [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Your explanation is too abstract to me.あなたの説明は私には象的すぎます。
I have difficulty understanding abstract modern art, especially Mondrian.現代象画、特にモンドリアンが理解し難い。
The idea of happiness is extremely abstract.幸福の観念はきわめて象的だ。
Extract an essence from the bark of a tree.樹皮からエキスを出する。
Goodness is abstract, a kind act is concrete.善良さは象的、親切な行為は具体的である。
Abstract art is not to the taste of everyone.象芸術が万人の好みに合うとは限らない。
Abstract art is something to feel.象芸術は感じるものだ。
Some abstract art is difficult to understand.象的な芸術には理解しにくいものがある。
His speech is too abstract to understand.彼の演説は象的なので私には理解できない。
His notion was neither concrete nor abstract.彼の考えは具体的でも象的でもなかった。
His notion was neither concrete nor abstract.彼の考え方は具体的でも象的でもなかった。
They are interested in abstract reasoning.彼らは象的な推論に興味を持っている。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ちゅうしゅつ, chuushutsu] extraction (vs), selection (from a group), sifting [Add to Longdo]
出モード[ちゅうしゅつモード, chuushutsu mo-do] sample mode [Add to Longdo]
出規準[ちゅうしゅつきじゅん, chuushutsukijun] selection criteria [Add to Longdo]
象アソシエーション[ちゅうしょうアソシエーション, chuushou asoshie-shon] abstract-association [Add to Longdo]
象データ型[ちゅうしょうデータがた, chuushou de-ta gata] abstract data type [Add to Longdo]
象化[ちゅうしょうか, chuushouka] abstraction [Add to Longdo]
象結合パラメタ[ちゅうしょうけつごうパラメタ, chuushouketsugou parameta] abstract-bind-parameters [Add to Longdo]
象結合解放パラメタ[ちゅうしょうけつごうかいほうパラメタ, chuushouketsugoukaihou parameta] abstract-unbind-parameters [Add to Longdo]
象構文[ちゅうしょうこうぶん, chuushoukoubun] abstract syntax (of SGML) [Add to Longdo]
象構文名[ちゅうしょうこうぶんめい, chuushoukoubunmei] abstract syntax name [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ちゅう, chuu] (HERAUS)ZIEHEN [Add to Longdo]
せん[ちゅうせん, chuusen] Lotterie [Add to Longdo]
せん券[ちゅうせんけん, chuusenken] -Los [Add to Longdo]
[ちゅうしゅつ, chuushutsu] Extraktion [Add to Longdo]
[ちゅうしょう, chuushou] Abstraktion [Add to Longdo]
象的[ちゅうしょうてき, chuushouteki] abstrakt [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top