ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

投入

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -投入-, *投入*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
投入[tóu rù, ㄊㄡˊ ㄖㄨˋ, ] put into operation; throw into battle; to put into, #1,014 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] (n,vs) (1) throwing into; inserting; depositing; (2) investment; putting in (personnel, etc.); (3) release of a product; (4) making (an electrical circuit); (P) [Add to Longdo]
投入[とうにゅうぐち;とうにゅうこう, tounyuuguchi ; tounyuukou] (n) insertion slot (e.g. coins, tickets); input port [Add to Longdo]
投入産出表[とうにゅうさんしゅつひょう, tounyuusanshutsuhyou] (n) input-output table; IO table [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The owners brought in a hatchet man to fire all the union sympathizers.オーナーたちは組合のシンパを一人残らず解雇するために首切り役を投入した。
Sergeant, try to keep a lid on the situation until we can get more police down there.警部、もっと警官を投入できるようになるまでは、事態を表に出さないようにしたまえ。
The enemy flung fresh troops into the battle.敵は新兵力を投入した。
"Risk money" refers to funds placed in investments that seek high-return, although high-risk, investments.リスクマネーとは、ハイリスクながらハイリターンを求める投資に投入される資金のことをいう。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
投入[とうにゅう, tounyuu] submission (vs), investment [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top