ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -抑-, *抑*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[抑, yì, ㄧˋ] to curb, to hinder; to keep down, to repress
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  卬 [áng, ㄤˊ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1748

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yì, ㄧˋ, ] to restrain; to restrict; to keep down; or, #10,452 [Add to Longdo]
[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, ] to inhibit; to keep down; to suppress, #2,950 [Add to Longdo]
[yā yì, ㄧㄚ ㄧˋ, / ] repression; to constrain or repress emotions, #7,382 [Add to Longdo]
[yì yù, ㄧˋ ㄩˋ, ] depression; depressed; despondent; gloomy, #10,453 [Add to Longdo]
制作用[yì zhì zuò yòng, ㄧˋ ㄓˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, ] inhibition, #14,591 [Add to Longdo]
郁症[yì yù zhèng, ㄧˋ ㄩˋ ㄓㄥˋ, / ] clinical depression, #15,276 [Add to Longdo]
制剂[yì zhì jì, ㄧˋ ㄓˋ ㄐㄧˋ, / ] suppressant; inhibitor, #15,784 [Add to Longdo]
[yì sù, ㄧˋ ㄙㄨˋ, ] chalone (protein inhibiting cell proliferation), #53,648 [Add to Longdo]
扬顿挫[yì yáng dùn cuò, ㄧˋ ㄧㄤˊ ㄉㄨㄣˋ ㄘㄨㄛˋ, / ] pattern or falling, remaining even and rising in pitch and rythm; inflection; intonation; cadence, #55,935 [Add to Longdo]
[biǎn yì, ㄅㄧㄢˇ ㄧˋ, / ] belittle; depreciate, #88,295 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
える[おさえる, osaeru] TH: ตรวจสอบให้แน่ชัด  EN: to check
える[おさえる, osaeru] TH: ควบคุมไว้
える[おさえる, osaeru] TH: ควบคุมดูแล  EN: to control
える[おさえる, osaeru] TH: จับตัวไว้ให้อยู่  EN: to arrest

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);;[そもそも, somosomo] (conj) (uk) in the first place; to begin with; from the start; originally; ab initio; (P) [Add to Longdo]
え(P);押さえ;押え[おさえ, osae] (n) weight (e.g. paperweight); rear guard; control; check; pressure; (P) [Add to Longdo]
えきれず[おさえきれず, osaekirezu] (exp) (See えきれない) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable [Add to Longdo]
えきれない[おさえきれない, osaekirenai] (adj-i) (See えきれず) uncontainable; irrepressibile; uncontrollable [Add to Longdo]
え込む[おさえこむ, osaekomu] (v5m) to shut out one's opponents; to stop the other side from scoring [Add to Longdo]
え難い[おさえがたい, osaegatai] (adj-i) uncontrollable; irrepressible [Add to Longdo]
[よくあつ, yokuatsu] (n,vs) check; restraint; oppression; suppression; (P) [Add to Longdo]
[よくし, yokushi] (n,vs) check; checkmate; stave off; control; restraint; inhibit; (P) [Add to Longdo]
止信号[よくししんごう, yokushishingou] (n) {comp} inhibiting signal [Add to Longdo]
止力[よくしりょく, yokushiryoku] (n) deterrence; ability to deter (an attack, etc.) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Let me ask you something, Dad," she began, in a tone of patiently controlled exasperation that every experienced parent is familiar with.「お父さん、質問してもいい?」と彼女は経験を積んだ親なら誰でもおなじみの、我慢強く苛立ちをえた調子で口火を切った。
America has an elaborate system of constitutional checks and balances.アメリカには憲法上の制と均衡という入念な制度がある。
Inflation is getting out of control.インフレはえられなくなっている。
Excessive reliance on monetary policy an attempt to curb inflation could unnecessarily constrain credit and hence business.インフレを制しようとして金融政策に偏重すると、金融、したがって景気を必要以上に締め付けることになりかねない。
There is, perhaps, not one of our natural passions so hard to subdue as vanity.おそらく、人間の持って生まれた感情の中で、虚栄心ほどえにくいものはないだろう。
Chris cannot control his passion for the lovely new girl in town.クリスは、町に新しく来た美しい女の子に対する情熱をえ切れません。
Here is a method of fighting down your fear.ここに恐怖をえる方法がある。
Please hold this ladder steady.このはしごをしっかりとえておいて下さい。
From this point we go on to an even more detailed examination of the concept of repression.この段階を踏まえ、圧という概念をさらに詳細に検証していくことになるだろう。
Jane could not stop herself from crying aloud.ジェーンは声を出して泣くのをえることができなかった。
Jim was able to hold back his anger and avoid a fight.ジムは怒りをえて争いをさけることができた。
The boxer tried to keep your head down.そのボクサーは体重をえておく努力をした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[よくし, yokushi] inhibit (vs) [Add to Longdo]
止信号[よくししんごう, yokushishingou] inhibiting signal [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
える[おさえる, osaeru] unterdruecken, niederhalten, beherrschen [Add to Longdo]
[よくせい, yokusei] unterdruecken, beherrschen [Add to Longdo]
[よくあつ, yokuatsu] Unterdrueckung [Add to Longdo]
[よくよう, yokuyou] Intonation, Akzent [Add to Longdo]
[よくし, yokushi] abschrecken, abwehren [Add to Longdo]
[よくりゅう, yokuryuu] Internierung, Gefangenschaft [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top