ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -技-, *技*
Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
術水準[ぎじゅつすいじゅん] (adj) ล่าสุด, ใหม่สุด, ทันสมัย, ขณะนี้, See also: S. latest, newest, up-to-date, up-to-the-minute, A. old, obsolete

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[技, jì, ㄐㄧˋ] ability, talent; skill, technique
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  支 [zhī, ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 422

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jì, ㄐㄧˋ, ] skill, #4,701 [Add to Longdo]
[jì shù, ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] technology; technique; skill, #183 [Add to Longdo]
[kē jì, ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] science and technology, #681 [Add to Longdo]
[jì néng, ㄐㄧˋ ㄋㄥˊ, ] skill, #2,816 [Add to Longdo]
高科[gāo kē jì, ㄍㄠ ㄎㄜ ㄐㄧˋ, ] high tech; high technology, #4,760 [Add to Longdo]
科学[kē xué jì shù, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] science and technology, #4,805 [Add to Longdo]
[jì qiǎo, ㄐㄧˋ ㄑㄧㄠˇ, ] skill; technique, #4,868 [Add to Longdo]
[jìng jì, ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] competition of skill (e.g. sports); athletics tournament, #7,106 [Add to Longdo]
信息[xìn xī jì shù, ㄒㄧㄣˋ ㄒㄧ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, / ] information technology; IT, #7,821 [Add to Longdo]
[yǎn jì, ㄧㄢˇ ㄐㄧˋ, ] acting; performing skills, #10,559 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] (n) เทคโนโลยี
術者[ぎじゅつしゃ, gijutsusha] (n) ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค,นักเทคนิค

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] (n) การถ่ายทอดเทคโนโลยี

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] TH: ศิลปะ
[ぎじゅつ, gijutsu] TH: เทคนิค  EN: technique
[ぎじゅつ, gijutsu] TH: เทคโนโลยี  EN: technology
[ぎのう, ginou] TH: ทักษะ ฝีมือ ความชำนาญ  EN: technical skill

Japanese-English: EDICT Dictionary
(P);伎(iK)[わざ(P);ぎ, waza (P); gi] (n) technique; art; (P) [Add to Longdo]
あり;有り[わざあり, wazaari] (n) {MA} waza-ari (in judo, a half-point awarded for good but incomplete execution) [Add to Longdo]
を磨く[わざをみがく, wazawomigaku] (exp,v5k) to improve one's skill [Add to Longdo]
科大[ぎかだい, gikadai] (n) (abbr) (See 術科学大学・ぎじゅつかがくだいがく) university of technology; science and technology college [Add to Longdo]
[ぎかん, gikan] (n) technical official; technical officer [Add to Longdo]
[ぎかん, gikan] (n) engineer-in-chief; chief engineer; chief scientist [Add to Longdo]
[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 術協力) technical cooperation [Add to Longdo]
[ぎげい, gigei] (n) arts; crafts; handicrafts [Add to Longdo]
[ぎけん, giken] (n) technical research institute [Add to Longdo]
[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Action!はじめ!
Technology will make a lot of progress in the nineties.1990年代に科学術はおおいに進歩するだろう。
The all-day DTA Technical meeting on Tuesday Jan 14 was attended by 32 people from 18 DTA firms.1月14日(火曜日)のDTA終日術会議には、18社、32人が出席しました。
Compared to fifty years ago, today's aviation technology has made great progress.50年前と比べると、今日の航空術はずいぶん発達したものだ。
Six high-tech companies set up branch offices in that prefecture.6つの先端術の会社がその県に支社を設立した。
To get technical information from that company, we first have to sign a non-disclosure agreement.あそこの会社から術情報をもらうには、まず機密保持契約を結ばなければいけない。
When did you get through with your engineering problem?あなたはその術的な問題をいつ片づけたのですか。
Are you going to take part in the contest?あなたはその競に参加するつもりですか。
Did you take part in the game?あなたは競に参加しましたか。
That pianist is known for his technique.あのピアニストは巧でよく知られている。
That actor is both handsome and skillful.あの俳優はハンサムだし、演もうまい。
America is ahead in space technology.アメリカは宇宙術において進んでいる。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[ぎじゅつ, gijutsu] craft, technique [Add to Longdo]
術コスト[ぎじゅつコスト, gijutsu kosuto] technology cost [Add to Longdo]
術委員会[ぎじゅついいんかい, gijutsuiinkai] technical committee [Add to Longdo]
術移転[ぎじゅついてん, gijutsuiten] technology transfer [Add to Longdo]
術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
術革新[ぎじゅつかしん, gijutsukashin] technological innovation [Add to Longdo]
術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution [Add to Longdo]
術検討[ぎじゅつけんとう, gijutsukentou] technical investigation [Add to Longdo]
術原稿[ぎじゅつげんこう, gijutsugenkou] technical paper, technical manuscript [Add to Longdo]
術交換[ぎじゅつこうかん, gijutsukoukan] technology exchange [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[わざ, waza] Technik, Faehigkeit, Kunstgriff [Add to Longdo]
[ぎこう, gikou] -Kunst, Kunstfertigkeit, Technik, Finesse [Add to Longdo]
[ぎし, gishi] Ingenieur [Add to Longdo]
[ぎのう, ginou] Geschicklichkeit, Faehigkeit [Add to Longdo]
[ぎじゅつ, gijutsu] Technik [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top