ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -承-, *承*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[承, chéng, ㄔㄥˊ] to undertake, to bear, to accept a duty; inheritance
Radical: Decomposition: 了 (le,liǎo)  三 (sān ㄙㄢ) 
Etymology: [ideographic] Three hands 手 lifting a dead body 了,  Rank: 639

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chéng dān, ㄔㄥˊ ㄉㄢ, / ] to undertake; to assume (responsibility etc), #1,743 [Add to Longdo]
[chéng rèn, ㄔㄥˊ ㄖㄣˋ, / ] to admit; to concede; to recognize; recognition (diplomatic, artistic etc); to acknowledge, #1,783 [Add to Longdo]
[chéng nuò, ㄔㄥˊ ㄋㄨㄛˋ, / ] effort; undertaking; promise to do sth, #1,982 [Add to Longdo]
[chéng shòu, ㄔㄥˊ ㄕㄡˋ, ] to bear; to support; to inherit, #3,303 [Add to Longdo]
[chéng bāo, ㄔㄥˊ ㄅㄠ, ] contract, #4,704 [Add to Longdo]
[jì chéng, ㄐㄧˋ ㄔㄥˊ, / ] to inherit; to carry on; to succeed, #5,429 [Add to Longdo]
[chéng, ㄔㄥˊ, ] to bear; to carry; to hold; to continue; to undertake; to take charge; owing to; due to; to receive, #6,275 [Add to Longdo]
[chéng bàn, ㄔㄥˊ ㄅㄢˋ, / ] to undertake; to accept a contract, #7,092 [Add to Longdo]
[chuán chéng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄥˊ, / ] to pass on (to future generations); passed on (from former times); a continued tradition; an inheritance, #9,892 [Add to Longdo]
[chéng zài, ㄔㄥˊ ㄗㄞˋ, / ] to bear the weight; to sustain, #10,228 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょう, shou] (n) (abbr) (See 句) second line of a four-line Chinese poem [Add to Longdo]
る(P);受け賜る(iK)[うけたまわる, uketamawaru] (v5r,vt) (1) (hum) to hear; to be told; to know; (2) to receive (order); to undertake; to comply; to take (a reservation, etc.); (P) [Add to Longdo]
[じょうあん, jouan] (n) Shouan era (1171.4.21-1175.7.28) [Add to Longdo]
[じょうあん, jouan] (n) (obsc) Jouan era, Shouan era (1171.4.21-1175.7.28) [Add to Longdo]
允;[しょういん, shouin] (n,vs) consent; acceptance; agreement [Add to Longdo]
[じょうおう, jouou] (n) (obsc) Shouou era, Jouou era (1652.9.18-1655.4.13) [Add to Longdo]
[じょうおう, jouou] (n) Jouou era (1652.9.18-1655.4.13) [Add to Longdo]
[じょうきゅう, joukyuu] (n) (obsc) Shoukyuu era, Joukyuu era (1219.4.12-1222.4.13) [Add to Longdo]
[じょうきゅう, joukyuu] (n) Joukyuu era (1219.4.12-1222.4.13) [Add to Longdo]
久の変[じょうきゅうのへん, joukyuunohen] (n) Jokyu uprising [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Shall I take a message?" "No, thank you."「伝言をりましょうか」「いえ、結構です」
I approve of your plan.あなたのプランを認します。
I'll accept your offer.あなたの申し出を知しました。
Under no circumstances will the princess succeed to the throne.いかなる状況のもとでも、王女が王位を継することはあるまい。
A nod is a sign of agreement.うなずくことは知の合図だ。
I have heard quite a lot about you.お噂はかねがねたいそうっています。
Your name is familiar to me.お名前はかねてから知いたしております。
Your request of this matter has been accepted.この件についてのあなたのお求めを了します。
We would appreciate it if you grant us this concession.この件を、ご認いただけますよう、お願いいたします。
In this paper, I compare the folklores of Germany and Holland.この論文では、ドイツとオランダの民間伝を比較する。
Such treatment would make anybody rebel.こんなあしらいをされたら誰だって知しないでしょう。
I am willing to agree to your request.ご依頼の件、知しました。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Please acknowledge and advise...[JA] - どうか認して助言を・・・ Life (2017)
Promised![CN] 诺! Born to Race: Fast Track (2014)
All is lost. Cursed be the heritage of the heir! Return with me to stone all ye whom from stone were wrought.[CN] 遺產的繼者將受到詛咒 當失去遺產後就會變成石頭 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
She kept on denying when I asked![CN] 没办法 不管怎么问她都死不 Episode #1.8 (2004)
My apologies.[JA] ご了ください Resident Evil: Vendetta (2017)
I tell you what, I'll get Brendan to replace the windows for free.[JA] ブレンダンが無料でります Salesmen Are Like Vampires (2017)
As far as I can tell, your claim to the throne rests entirely on your father's name, and my own father fought to overthrow the Mad King.[JA] 私の言える限り 陛下の鉄の玉座への継権は お父上の名に頼っている そして 我が父は 狂王を退位させるために戦った The Queen's Justice (2017)
Promise?[CN]  Behind the Waterfall (1995)
I know it's a risk.[JA] 危険は知だ Stormborn (2017)
Thls mustn't come to pass!"[CN] 你千万不能让我担这个重负! The Phantom Carriage (1921)
I promise to you.[CN] 我愿意在此向您 Episode #1.8 (2004)
Whoever wants to win my gratitude shall bear my sorrow in mind![CN] 誰要是想讓我感恩,必先擔我的傷痛! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer [Add to Longdo]
認者表示[しょうにんしゃひょうじ, shouninshahyouji] authorizing users indication [Add to Longdo]
認履歴[しょうにんりれき, shouninrireki] approval log [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[うけたまわる, uketamawaru] hoeren, zu_hoeren_bekommen [Add to Longdo]
[しょうふく, shoufuku] Einverstaendnis [Add to Longdo]
[しょうち, shouchi] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]
[しょうにん, shounin] Anerkennung [Add to Longdo]
[しょうだく, shoudaku] Einwilligung, Zustimmung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top