ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扶-, *扶*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扶, fú, ㄈㄨˊ] to support, to protect, to help
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  夫 [, ㄈㄨ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 1612

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fú, ㄈㄨˊ, ] to support with hand; to help sb up; to help, #5,211 [Add to Longdo]
[fú chí, ㄈㄨˊ ㄔˊ, ] to help; to assist, #4,856 [Add to Longdo]
[fú pín, ㄈㄨˊ ㄆㄧㄣˊ, / ] assistance to the poor, #6,594 [Add to Longdo]
[chān fú, ㄔㄢ ㄈㄨˊ, / ] to lend an arm to support sb, #19,257 [Add to Longdo]
[fú zhù, ㄈㄨˊ ㄓㄨˋ, ] to assist, #20,636 [Add to Longdo]
[fú zhí, ㄈㄨˊ ㄓˊ, ] foster; support, #21,981 [Add to Longdo]
[fú shǒu, ㄈㄨˊ ㄕㄡˇ, ] railing, #22,763 [Add to Longdo]
[fú tī, ㄈㄨˊ ㄊㄧ, ] ladder, #32,224 [Add to Longdo]
[Fú sāng, ㄈㄨˊ ㄙㄤ, ] Fusang, #39,636 [Add to Longdo]
[fú yǎng, ㄈㄨˊ ㄧㄤˇ, / ] to foster; to bring up; to raise, #49,094 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
け起こす[たすけおこす, tasukeokosu] (v5s) to help a person to his (her) feet [Add to Longdo]
[ふいく, fuiku] (n,vs) bringing up (children) [Add to Longdo]
[ふそう, fusou] (n) land east of China; Japan [Add to Longdo]
桑教[ふそうきょう, fusoukyou] (n) Fuso-kyo (sect of Shinto) [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] (n,vs) ration; stipend; allowance [Add to Longdo]
持米[ふちまい, fuchimai] (n) stipend in rice [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] (n,vs) aid; help; assistance; support; (P) [Add to Longdo]
助料[ふじょりょう, fujoryou] (n) aid or relief allowance; subsidy [Add to Longdo]
[ふしょく, fushoku] (n,vs) (1) implantation; (2) support; establishment [Add to Longdo]
[ふよう, fuyou] (n,vs) support (family, esp. dependents [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You have a large family to support; don't play for high stakes.あなたには養しなければならない大きな家族がある。だが危険をおかしてまで大きな利益を得ようとするな。
You must be mindful of your family responsibilities.君は家族養の責任を忘れてはならない。 [M]
I don't have any family to support.私には養家族はいません。
He has a large family to provide for.彼には養すべき大家族がある。
He had a large family to support.彼には養家族が多かった。
He provides for his family.彼は家族を養する。
He has a large family to support.彼は多くの養家族がいる。
He has three dependents to support.彼は養家族が3人いる。
He has a large family.彼は養家族が多い。
He has to support his mother and his sister.彼は母と妹を養しなければならない。
Medicaid, a program originally created to provide medical care for poverty-level women and children, today spends almost a third of its budget on the old people.本来は、貧困層の女性や子供に医療保護を提供するために創設された制度である、アメリカ低所得者医療助制度が、今日では、その予算の約3分の1を老人に費やしている。
Decision to disallow Medicaid for second cochlea implant withdrawn.2回目の人工内耳移植への低所得者医療助制度の適用不許可を取り下げる。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ふ, fu] HELFEN [Add to Longdo]
[ふじょ, fujo] -Hilfe, Unterstuetzung [Add to Longdo]
[ふち, fuchi] de_Samurai_zugeteilte_Reisration [Add to Longdo]
[ふよう, fuyou] Unterhaltung, Unterstuetzung [Add to Longdo]
養料[ふようりょう, fuyouryou] Alimente [Add to Longdo]
養義務[ふようぎむ, fuyougimu] Unterhaltspflicht [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top