ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -打-, *打*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[打, dǎ, ㄉㄚˇ] to attack, to beat, to hit, to strike
Radical: , Decomposition:   扌 [shǒu, ㄕㄡˇ]  丁 [dīng, ㄉㄧㄥ]
Etymology: [pictophonetic] hand, Rank: 223

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dá, ㄉㄚˊ, ] dozen, #171 [Add to Longdo]
[dǎ, ㄉㄚˇ, ] to beat; to strike; to hit; to break; to type; to mix up; to build; to fight; to fetch; to make; to tie up; to issue; to shoot; to calculate; since; from, #171 [Add to Longdo]
[dǎ kāi, ㄉㄚˇ ㄎㄞ, / ] to open; to show (a ticket); to turn on; to switch on, #1,748 [Add to Longdo]
[dǎ jī, ㄉㄚˇ ㄐㄧ, / ] to hit; to strike; to attack; to crackdown on sth; a setback; a blow, #1,890 [Add to Longdo]
电话[dǎ diàn huà, ㄉㄚˇ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] to make a telephone call, #2,125 [Add to Longdo]
[dǎ suàn, ㄉㄚˇ ㄙㄨㄢˋ, ] to plan; to intend; to calculate; plan; intention; calculation, #2,293 [Add to Longdo]
[dǎ pò, ㄉㄚˇ ㄆㄛˋ, ] to break; to smash, #3,348 [Add to Longdo]
[dǎ gōng, ㄉㄚˇ ㄍㄨㄥ, ] to work (do manual labor for a living); a part time job; to moonlight, #4,210 [Add to Longdo]
[dǎ dī, ㄉㄚˇ ㄉㄧ, ] (slang) to take a taxi; to go by taxi, #5,880 [Add to Longdo]
[dǎ sǐ, ㄉㄚˇ ㄙˇ, ] to kill; to beat to death, #6,044 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[だてん, daten] (n) จุดเชื่อม
ち上げ[うちあげ, uchiage] (n, vi, vt) (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
[だこん, dakon] (n) รอยจากการโดนทุบ รอยทุบ
ち上げ[うちあげ, uchiage] (n) การแจ้ง(เรื่องราวให้ทราบ)
つべき手[うちあげ, utsu beki te] (n) การควรลงมือทำ
ち明ける;明ける[うちあける, uchiakeru] (vt) เผย(ความลับ, ความในใจ), เปิดใจ
ちのめす[うちのめす, uchinomesu] (exp) กำราบ, ปราบ, สยบ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
ち合せ[うちあわせ, uchiawase] TH: การนัดหมายเพื่อพบปะพูดคุย  EN: previous arrangement
[うつ, utsu] TH: บันทึก
[うつ, utsu] TH: ตี
ち込む[うちこむ, uchikomu] TH: ตอก  EN: to drive in (e.g. nail, stake)
ち込む[うちこむ, uchikomu] TH: ทุ่มเท  EN: to devote oneself to
ち込む[うちこむ, uchikomu] TH: ขว้างลูกเข้าไป(ในกีฬาเบสบอล)  EN: to shoot into
ち込む[うちこむ, uchikomu] TH: พุ่งตัวลงไปอย่างแรง  EN: to smash

Japanese-English: EDICT Dictionary
(ateji)[ダース, da-su] (n) (abbr) (uk) dozen (eng [Add to Longdo]
けん検証;鍵検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] (n) {comp} keystroke verification [Add to Longdo]
たせ湯[うたせゆ, utaseyu] (n) (in an onsen) stream of water cascading onto one's back; pelting water; waterfall shower [Add to Longdo]
たれる;撃たれる[うたれる, utareru] (v1,vi) to be struck; to be beaten [Add to Longdo]
ちっぱなし;ちっ放し[うちっぱなし, uchippanashi] (n) (1) undressed concrete; unfaced concrete; (2) (golf) driving range [Add to Longdo]
ちのめす[うちのめす;ぶちのめす, uchinomesu ; buchinomesu] (v5s,vt) to knock down; to beat (someone) up [Add to Longdo]
ちまくる;撃ちまくる[うちまくる, uchimakuru] (v5r,vt) to pound away; to hit at random; to hit ceaselessly [Add to Longdo]
ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess [Add to Longdo]
ち萎れる[うちしおれる, uchishioreru] (v1,vi) to droop; to be depressed [Add to Longdo]
ち延ばす;ち伸ばす[うちのばす, uchinobasu] (v5s) to hammer out thinly (e.g. goldleaf) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"I think so, too," she chimed in.「私もそう思うわ」と彼女は相づちをった。 [F]
With first base open, he walked the batter.1塁があいていたので者を歩かせた。
I had a whiplash injury two months ago.2か月前にむちち症をやりました。
As it was past 8 p.m. we called it a day.8時も過ぎたのでその日はち切りにした。
It has just struck eight, hasn't it?8時をちょうどちましたね。
ALS had made his hands and arms too weak to hold a pen or to type.ALSのために、彼の手や腕はペンを握ったりタイプをったりすることができないほど弱くなってしまっていた。
He is very mercenary.あいつはとても算的だ。
There was complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水をったように静かだった。
There came a complete silence. You could hear a pin drop.あたりは水をったように静まり返った。
I should have told you everything earlier.あなたにはもっと早く全てをち明けるべきだった。
You must make a clean breast of what you saw at that time.あなたはその時見たことをすっかりち明けねばならない。
The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.あのグループは近く開催するパーティーについてのち合わせをしようとした。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
けん<鍵>検証[だけんけんしょう, dakenkenshou] keystroke verification [Add to Longdo]
ち切る[うちきる, uchikiru] (to) abort [Add to Longdo]
[だしん, dashin] probe [Add to Longdo]
診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication [Add to Longdo]
切り[うちきり, uchikiri] truncation (e.g. of a string) [Add to Longdo]
切り誤差[うちきりごさ, uchikirigosa] truncation error [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
ち合せ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
ち合わせ[うちあわせ, uchiawase] vorherige_Beratung [Add to Longdo]
ち消し[うちけし, uchikeshi] Verneinung, Negation [Add to Longdo]
[うつ, utsu] schlagen, hauen [Add to Longdo]
撲傷[だぼくしょう, dabokushou] Schlagwunde [Add to Longdo]
楽器[だがっき, dagakki] Schlaginstrument [Add to Longdo]
算的[ださんてき, dasanteki] berechnend [Add to Longdo]
[だしん, dashin] Perkussion, das_Beklopfen, das_Sondieren [Add to Longdo]
[だかい, dakai] Durchbruch, Wendung, Loesung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top