ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扈-, *扈*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扈, hù, ㄏㄨˋ] escort, retinue; insolent
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  邑 [, ㄧˋ]
Etymology: [pictophonetic] city, Rank: 3917

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[hù, ㄏㄨˋ, ] retinue, #46,126 [Add to Longdo]
[bá hù, ㄅㄚˊ ㄏㄨˋ, ] domineering; bossy, #44,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こしょう;こじゅう, koshou ; kojuu] (n,vs) attendance [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
MAN:[CN] 现在的这些媒体随 The Big One (1997)
This is my media escort here in St. Louis.[CN] 这位是我在圣路易斯的媒体随 The Big One (1997)
This escort from Random House... she doesn't know anything about this film.[CN] 这个兰登派来了随 对拍电影的事一无所知 The Big One (1997)
Could we change the name to media guide... or something, but not escort?[CN] 我们能不能把名字改成媒体指导之类的 不要叫随了? The Big One (1997)
Any advice on how to deal with the escorts?[CN] 对于媒体随怎么办? 随 The Big One (1997)
And the President, accompanied by the Escort Committee... comes down the central aisle, approaching the podium... greets members of his Cabinet... and those who are waiting to be confirmed as members of his Cabinet... as he reaches the rostrum.[CN] 总统在随的陪同下 由中央走道步向演讲台 向未来的阁员一一致意 All the President's Men (1976)
Milwaukee is not a New York or a Chicago or an L. A... so we don't tend to have as many high-profile celebrity types... movie stars, et cetera.[CN] 密尔沃基与纽约 芝加哥或者洛城不同 (玛丽·吉尔罗 媒体随) 所以我们并不倾向于邀请行事高调的名流 The Big One (1997)
Our only duty is to return your his corpse.[JP] 的 我らは あIプI,こ あガつただlプ'C己さいま哲 Hara-Kiri: Death of a Samurai (2011)
You're the kindest escort I've had.[CN] 你是我见过的最亲切的媒体随 The Big One (1997)
Incredible that I have put up... with your bossing for so long.[CN] 长久以来我一直忍受你的嚣张跋 真是难以置信 Wild Strawberries (1957)
The escort's job was to keep me out of trouble... and report all my activities back to headquarters.[CN] 他们的随工作就是让我远离麻烦 并且将我的一举一动都回报总部 The Big One (1997)
I told the escort we'd be back in a few hours.[CN] 我告诉我的随 我们几个小时后就回来 The Big One (1997)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top