ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -扇-, *扇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[扇, shàn, ㄕㄢˋ] fan; panel; to flap
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  羽 [, ㄩˇ]
Etymology: [ideographic] A feathered 羽 fan in the shape of a folding door 户, Rank: 1993

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[shān, ㄕㄢ, ] to fan, #5,353 [Add to Longdo]
[shàn, ㄕㄢˋ, ] fan; panel of door or screen; wing of screen; classifier for panels, fans, doors, windows etc, #5,353 [Add to Longdo]
[shān zi, ㄕㄢ ㄗ˙, ] fan, #23,909 [Add to Longdo]
电风[diàn fēng shàn, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄥ ㄕㄢˋ, / ] electric fan, #34,001 [Add to Longdo]
[shàn xíng, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, ] circular sector, #35,697 [Add to Longdo]
[diàn shàn, ㄉㄧㄢˋ ㄕㄢˋ, / ] electric fan, #38,322 [Add to Longdo]
[diào shàn, ㄉㄧㄠˋ ㄕㄢˋ, ] a ceiling fan; a punka, #69,228 [Add to Longdo]
[chuāng shàn, ㄔㄨㄤ ㄕㄢˋ, ] window; the opening panel of a window, #107,368 [Add to Longdo]
引导[yǐn dǎo shàn qū, ㄧㄣˇ ㄉㄠˇ ㄕㄢˋ ㄑㄩ, / ] boot sector [Add to Longdo]
面琴[shān miàn qín, ㄕㄢ ㄇㄧㄢˋ ㄑㄧㄣˊ, ] same as yangqin 揚琴|扬琴, dulcimer [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
風機[せんぷうき, senpuuki] (n) พัดลม

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[せんす, sensu] TH: พัดที่พับเก็บได้  EN: folding fan

Japanese-English: EDICT Dictionary
[おうぎ(P);おおぎ, ougi (P); oogi] (n) folding fan; (P) [Add to Longdo]
ぎ立てる;煽ぎ立てる[あおぎたてる, aogitateru] (v1,vt) to fan incessantly; to agitate; to instigate [Add to Longdo]
ぐ(P);煽ぐ[あおぐ, aogu] (v5g,vt) (1) to fan; (2) to incite; to instigate; (P) [Add to Longdo]
[おうぎがた(P);せんけい(P), ougigata (P); senkei (P)] (n,adj-no) fan shape; (P) [Add to Longdo]
[せんす, sensu] (n) folding fan; (P) [Add to Longdo]
歯鯨[おうぎはくじら;おおぎはくじら(ik);オウギハクジラ;オオギハクジラ(ik), ougihakujira ; oogihakujira (ik); ougihakujira ; oogihakujira (ik)] (n) (uk) Stejneger's beaked whale (Mesoplodon stejnegeri) [Add to Longdo]
[せんじょう, senjou] (n) sensational [Add to Longdo]
情小説[せんじょうしょうせつ, senjoushousetsu] (n) sultry novel; suggestive story [Add to Longdo]
[せんじょう, senjou] (n,adj-no) fan form (shape) [Add to Longdo]
状地[せんじょうち, senjouchi] (n) alluvial fan or delta [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The agitator is inclined to exaggerate trivial matters.その動家は些細なことを大袈裟に表現する傾向がある。
Such an old fan would be next to useless.そんな古い風機は役に立たない。
The students were animated by the agitator's appeal.学生達は動者のアピールに動かされた。
There is a fan on the desk.机の上に風機があります。
In the fall, covers are put over the fans in trains.秋には列車の風機にカバーがかけられる。
Feeling hot, I turned on the fan.暑かったので風機をつけた。
I want the fan.風機がほしい。
They sent agents to agitate the local people.土地の人々を動するためにスパイを送り込んだ。
He instigated the riot.暴動は彼の動によって起こった。
In Nagoya summers a fan is essential to help stay cool.名古屋の夏を涼しく過ごすには風機が必須だ。
A watch and a Japanese fan.腕時計と子です。

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おうぎ, ougi] Faecher [Add to Longdo]
[せんどう, sendou] Anstiftung, Aufhetzung, Agitation [Add to Longdo]
[せんす, sensu] -Faecher [Add to Longdo]
[せんけい, senkei] faecherfoermig [Add to Longdo]
[せんけい, senkei] faecherfoermig [Add to Longdo]
風機[せんぷうき, senpuuki] Ventilator [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top