ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -所-, *所*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[所, suǒ, ㄙㄨㄛˇ] place, location; "that which", a particle introducing a passive clause
Radical: , Decomposition:   户 [, ㄏㄨˋ]  斤 [jīn, ㄐㄧㄣ]
Etymology: [ideographic] An axe 斤 swung at a door 户, Rank: 54

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, ] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive, #111 [Add to Longdo]
[suǒ yǐ, ㄙㄨㄛˇ ㄧˇ, ] therefore; as a result; so, #198 [Add to Longdo]
[suǒ yǒu, ㄙㄨㄛˇ ㄧㄡˇ, ] all; to have; to possess; to own, #324 [Add to Longdo]
[suǒ wèi, ㄙㄨㄛˇ ㄨㄟˋ, / ] so-called, #1,319 [Add to Longdo]
[yǒu suǒ, ㄧㄡˇ ㄙㄨㄛˇ, ] somewhat; to some extent, #1,470 [Add to Longdo]
[suǒ zài, ㄙㄨㄛˇ ㄗㄞˋ, ] place; location; whereabouts; domicile; to be located; to belong to (organization, etc), #2,343 [Add to Longdo]
研究[yán jiū suǒ, ㄧㄢˊ ㄐㄧㄡ ㄙㄨㄛˇ, ] research institute; graduate studies; graduate school, #3,203 [Add to Longdo]
[chǎng suǒ, ㄔㄤˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] location; place, #3,334 [Add to Longdo]
派出[pài chū suǒ, ㄆㄞˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ, ] local police station, #3,721 [Add to Longdo]
[suǒ dé, ㄙㄨㄛˇ ㄉㄜˊ, ] what one acquires; one's gains, #4,759 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
在地[しょざいち, shozaichi] (n) สถานที่ตั้ง, See also: 場所
[しょゆう, shoyuu] (n) ความเป็นเจ้าของ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[しょかん, shokan] (n, adj) อำนาจในการตัดสิน
[ゆかり, yukari] (n) ความสัมพันธ์,ความเกี่ยวข้องระหว่าง... มักใช้กับคน ประโยคตัวอย่าง お前は、縁も縁もないだぞ、ただ赤の他人なんだよ。 おまえは、えんもゆかりもないだぞ、ただあかのたにんなんだよ。 แกไม่ได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องอะไรด้วยนะ เป็นแค่ลูกของคนอื่นนะ
有権[ゆかり, shoyuuken] กรรมสิทธิ์
得税申告書[ゆかり, shotokuzei shinkokusho] (n) แบบแสดงรายการภาษีเงินได้
[しょちょう, shochou] (n) หัวหน้าแผนก, หัวหน้าฝ่าย

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[ところ, tokoro] TH: สถานที่

Japanese-English: EDICT Dictionary
[しょ, sho] (suf,ctr) counter for places [Add to Longdo]
(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P) [Add to Longdo]
々(P);;処々;処処[ところどころ(所々;所所)(P);しょしょ, tokorodokoro ( tokorodokoro ; tokoro tokoro )(P); shosho] (n-adv,n-t) here and there; some parts (of something); several places; (P) [Add to Longdo]
々方々;方方;処々方々;処処方方[しょしょほうぼう, shoshohoubou] (n) everywhere [Add to Longdo]
か;処か[どころか, dokoroka] (suf) (1) (uk) far from; anything but; not at all; (2) let alone; to say nothing of; not to speak of; much less [Add to Longdo]
[ところが, tokoroga] (conj) (uk) even so; however; still; whereupon; even though; nevertheless; on the contrary; as a matter of fact; despite; (P) [Add to Longdo]
[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P) [Add to Longdo]
では[ところでは, tokorodeha] (n) so far as [Add to Longdo]
ではない;処ではない[どころではない, dokorodehanai] (suf) (uk) (strongly emphatic) too preoccupied or busy to even think of ...; .. is out of the question; this is not an occasion for [Add to Longdo]
の事情[しょのじじょう, shonojijou] (n) circumstances of the office [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
You had better put the book back on the desk, for the owner will come back there.「その本を机の上に戻しておいた方がよい」というのは有者がそこへ戻ってくるでしょうから。
"Your work has been causing a lot of complaints from customers; I'm ordering you to leave immediately." "Oh, up yours! I didn't want to work here in the first place."「君の仕事についてはお客さんから不満が殺到している。すぐに辞めてもらおう」「ふん、くそったれめ。こんなはじめから勤めたくなかったんだ。」 [M]
I asked him if he knew her address.「君は彼女の住を知っているかい」と私は彼にたずねた。 [M]
"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"「実を言うと、俺、高恐怖症なんだ」「臆病者っ!」 [M]
More than 1000 issues are listed on the stock exchange.1000銘柄以上の株が取引に上場されている。
Ten years ago the ward office gave us ballpoint pens on the Coming of Age Day.10年前の成人の日に区役からボールペンをもらった。
The two men understood one another perfectly, and had a mutual respect for each other's strong qualities.2人は完全に理解し合い、お互いの長を尊重していた。
I have to give a testimony in the courtroom tomorrow.あした裁判で証言しなければならない。
I'll call on you at your office tomorrow.あす事務にあなたをお訪ねしましょう。
You should do all you can to help your neighbours.あなたがたの近の人たちをできるだけ助けてあげるようにしましょう。
There are a few points where you are mistaken.あなたが間違っている点が数カある。
The man you saw in my office yesterday is from Belgium.あなたが昨日私の事務会った人はベルギーの人です。

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
定期間保存[しょていきかんほぞん, shoteikikanhozon] archiving [Add to Longdo]
定期間保存ファイル[しょていきかんほぞんファイル, shoteikikanhozon fairu] archive file [Add to Longdo]
定期間保存対象ファイル[しょていきかんほぞんたいしょうファイル, shoteikikanhozontaishou fairu] archived file [Add to Longdo]
有者[しょゆうしゃ, shoyuusha] owner [Add to Longdo]
有者識別子[しょゆうしゃしきべつし, shoyuushashikibetsushi] owner identifier [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[ところ, tokoro] Ort, Stelle [Add to Longdo]
[しょしん, shoshin] Ueberzeugung, Glaube [Add to Longdo]
在地[しょざいち, shozaichi] Sitz, Standort [Add to Longdo]
[しょぞく, shozoku] zugehoerig [Add to Longdo]
[しょたい, shotai] Haushalt [Add to Longdo]
[しょとく, shotoku] Einkommen [Add to Longdo]
得税[しょとくぜい, shotokuzei] Einkommensteuer [Add to Longdo]
[しょゆう, shoyuu] Besitz, Eigentum [Add to Longdo]
[しょかつ, shokatsu] Zustaendigkeit [Add to Longdo]
[しょちょう, shochou] Direktor, Leiter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top